linux--cpu相关命令

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/wwzhang0307/article/details/52396363

lscpu -ae #产看cpu核心数和各级缓存对应的关系

[root@jzinfo-test txt]# lscpu -ae
CPU NODE SOCKET CORE L1d:L1i:L2:L3 ONLINE
0  0  0   0  0:0:0:0    yes
1  0  0   1  1:1:1:0    yes
2  0  0   0  0:0:0:0    yes
3  0  0   1  1:1:1:0    yes

top查找nginx进程绑定cpu的core

top–>按u 输入nobody(筛选出工作进程)–>按f 添加一列 j列–> shift+f 按照某一列排序

Tasks: 595 total,  1 running, 594 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 1.5%us, 0.8%sy, 0.0%ni, 97.2%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.4%si, 0.0%st
Mem: 65865756k total, 44009036k used, 21856720k free,  172908k buffers
Swap: 54956028k total,    0k used, 54956028k free, 41529096k cached

USER   PR  PID NI RES SHR S %CPU VIRT %MEM  TIME+  P COMMAND                 
nobody  20 83927  0 14m 1596 S 13.5 81684 0.0  4:40.68 16 nginx                   
nobody  20 83926  0 13m 1596 S 13.9 80308 0.0  3:39.27 17 nginx                   
nobody  20 83925  0 13m 1596 S 12.9 80092 0.0  3:32.92 18 nginx                   
nobody  20 83924  0 12m 1596 S 9.9 79108 0.0  2:24.36 19 nginx                   
nobody  20 83923  0 12m 1596 S 6.9 79276 0.0  1:56.68 20 nginx                   
nobody  20 83922  0 11m 1596 S 7.9 78780 0.0  2:04.60 21 nginx                   
nobody  20 83921  0 11m 1596 S 4.3 78860 0.0  1:41.88 6 nginx                   
nobody  20 83920  0 12m 1596 S 7.3 79308 0.0  2:17.74 23 nginx                   
nobody  20 83919  0 10m 1492 S 2.3 77600 0.0  0:34.45 24 nginx                   
nobody  20 83918  0 10m 1580 S 2.3 77440 0.0  0:34.35 9 nginx                   
nobody  20 83917  0 10m 1456 S 2.0 77440 0.0  0:35.55 26 nginx                   
nobody  20 83916  0 10m 1516 S 2.6 77440 0.0  0:37.05 11 nginx                   
nobody  20 83914  0 10m 1532 S 2.0 77624 0.0  0:35.34 12 nginx                   
nobody  20 83913  0 10m 1432 S 2.3 77368 0.0  0:34.64 13 nginx                   
nobody  20 83912  0 10m 1464 S 2.3 77440 0.0  0:35.89 14 nginx                   
nobody  20 83911  0 10m 1456 S 2.3 77440 0.0  0:35.07 15 nginx  
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页