Hibernate Entity to mysql( long text)

Hibernate Entity to mysql (long text)


对于如下的属性:
 private String dtaContent;
 @Lob(type = LobType.CLOB, fetch = FetchType.LAZY)
 @Column
 public String getDtaContent() {
  return dtaContent;
 }

Hibernate会默认对应到MySQL的Text上去。Text是有65535字节限制的。

改成:
 private String dtaContent;

 @Lob(type = LobType.CLOB, fetch = FetchType.LAZY)
 @Column(length = 16777215)
 public String getDtaContent() {
  return dtaContent;
 }

Hibernate会对应到MySQL的MeduimText上去。MedumnText最大16777215字节。

改成:
 private String dtaContent;

 @Lob(type = LobType.CLOB, fetch = FetchType.LAZY)
 @Column(length = 16777216)
 public String getDtaContent() {
  return dtaContent;
 }

Hibernate会对应到MySQL的LongText上去。LongText最大2147483647字节。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭