Qt:QML 在嵌入式linux下环境变量设置

设置环境变量

在~/.bashrc 中添加以下

export QTDIR=/usr
export QT_QPA_FONTDIR=$QTDIR/lib/fonts
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=$QTDIR/plugins/
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export QML_IMPORT_PATH=
export QML2_IMPORT_PATH=$QTDIR/qml
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:fb=/dev/fb0:size=800x600:mmSize=800x600:offset=0x0:tty=/dev/tty1

#export QT_QPA_EGLFS_FB="/dev/fb0"
#export QT_QPA_EGLFS_WIDTH=800
#export QT_QPA_EGLFS_HEIGHT=600
#export QT_QPA_EGLFS_DEPTH=32
#export QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_WIDTH=1920
#export QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_HEIGHT=1080

更新环境变量

souce ~/.bashrc

说明

在嵌入式Linux系统上有多个可以使用的平台插件:EGLFS,LinuxFB,KMS,DirectFB,Wayland。 这些可用性取决于Qt的配置。 在许多板上选择eglfs作为默认选项。 如果默认值不合适,则可以使用QT_QPA_PLATFORM环境变量参数来调用另一个插件。 或者可以使用” ./app.out -platfrom linuxfb “命令行。

参考

http://wiki.qt.io/QtWayland
http://doc.qt.io/qt-5/embedded-linux.html

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 创作都市 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读