matlab ,python,c++关于格式化输出数字的表达

我们想要格式化输出1,2,3,...为001,002,003 ...     那么在matlab,python,c++该如何表达呢?

 

matlab:

>> filedir=sprintf('%03i',10)

filedir =

010

or  

>> imagename=num2str(10,'%03d')

imagename =

010

 

python: 

index_str = '%03d' % 10

index_str
Out[34]: '010'

C++/Qt:

QString dirIndex = QString("%1").arg(10, 3, 10, QChar('0'));

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读