EasyPusher直播推送中用到的缓冲区设计和丢帧原理

标签: 手机直播 EasyPusher EasyRTMP EasyDarwin 开源流媒体服务器
2825人阅读 评论(0) 收藏 举报
分类:

问题描述

我们在开发直播过程中,会需要用到直播推送端,推送端将直播的音视频数据推送到流媒体服务器或者cdn,再由流媒体服务器/CDN进行视频的转发和分发,提供给客户端进行观看。由于直播推送端会存在于各种不同的网络环境下面:有线、无线、3G、4G、卫星信号等等,在这些网络条件下,如何做到能够做到灵活、低延时直播,我们这个时候就需要引入发送缓冲区和丢帧策略两种功能,保证推送的实时和数据的有效;

环形缓冲区(引用)

环形缓冲区(ring buffer),是一种数据结构用于表示一个固定尺寸、头尾相连的缓冲区,适合缓存数据流。
EasyPusher缓冲区

用法

圆形缓冲区的一个有用特性是:当一个数据元素被用掉后,其余数据元素不需要移动其存储位置。相反,一个非圆形缓冲区(例如一个普通的队列)在用掉一个数据元素后,其余数据元素需要向前搬移。换句话说,圆形缓冲区适合实现先进先出缓冲区,而非圆形缓冲区适合后进先出缓冲区。

圆形缓冲区适合于事先明确了缓冲区的最大容量的情形。扩展一个圆形缓冲区的容量,需要搬移其中的数据。因此一个缓冲区如果需要经常调整其容量,用链表实现更为合适。
写操作覆盖圆形缓冲区中未被处理的数据在某些情况下是允许的。特别是在多媒体处理时。例如,音频的生产者可以覆盖掉声卡尚未来得及处理的音频数据。

工作过程

一个圆形缓冲区最初为空并有预定的长度。例如,这是一个具有七个元素空间的圆形缓冲区,其中底部的单线与箭头表示“头尾相接”形成一个圆形地址空间:
这里写图片描述
假定1被写入缓冲区中部(对于圆形缓冲区来说,最初的写入位置在哪里是无关紧要的):
这里写图片描述
再写入2个元素,分别是2 & 3 — 被追加在1之后:
这里写图片描述
如果两个元素被处理,那么是缓冲区中最老的两个元素被卸载。在本例中,1 & 2被卸载,缓冲区中只剩下3:
这里写图片描述
如果缓冲区中有7个元素,则是满的:
这里写图片描述
如果缓冲区是满的,又要写入新的数据,一种策略是覆盖掉最老的数据。此例中,2个新数据— A & B — 写入,覆盖了3 & 4:
这里写图片描述
也可以采取其他策略,禁止覆盖缓冲区的数据,采取返回一个错误码或者抛出异常。
最终,如果从缓冲区中卸载2个数据,不是3 & 4 而是 5 & 6 。因为 A & B 已经覆盖了3 & 4:
这里写图片描述

圆形缓冲区工作机制

由于计算机内存是线性地址空间,因此圆形缓冲区需要特别的设计才可以从逻辑上实现。
读指针与写指针
一般的,圆形缓冲区需要4个指针:

 • 在内存中实际开始位置;
 • 在内存中实际结束位置,也可以用缓冲区长度代替;
 • 存储在缓冲区中的有效数据的开始位置(读指针);
 • 存储在缓冲区中的有效数据的结尾位置(写指针)。

读指针、写指针可以用整型值来表示。
下例为一个未满的缓冲区的读写指针:
这里写图片描述

下例为一个满的缓冲区的读写指针:
这里写图片描述

EasyPusher的推送缓冲区设计

EasyPusher内部也同样采用的环形缓冲的设计方法,将音视频数据都同时存入缓冲区,再由发送者从缓冲区中获取数据进行发送,这样就形成了一个异步、生产者、消费者的过程,上层调用者只需要将采集、编码后的音视频Frame数据Push到SDK的缓冲区中,即可返回继续进行上层逻辑操作,SDK内部的发送线程则从缓冲区中不断获取音视频数据推送到流媒体服务器;

EasyPusher缓冲区

缓冲区丢帧策略

有缓冲区,势必会出现缓冲区满的情况,当这个时候,就需要合理的丢帧策略了,我们这里采用的非关键帧丢帧策略跟《EasyDarwin开源流媒体服务器低延时直播之转发缓存跟进算法》博客中的原理是一致的,当缓冲区新增一帧进入缓冲区时,此时缓冲区已经满了,那么我们就要从缓冲区的读指针部分开始丢弃非关键帧P帧,直到遇到I帧就停止丢帧,再将新来的数据帧增加进入缓冲区,这样既可以保证一个较合理的直播推送缓冲区,确保推送延时可控,又能够保证不会出现花屏的问题;

EasyPusher推送缓冲区实现

/*
  Copyright (c) 2012-2016 EasyDarwin.ORG. All rights reserved.
  Github: https://github.com/EasyDarwin
  WEChat: EasyDarwin
  Website: http://www.easydarwin.org
*/
#include "ssqueue.h"
#include <time.h>
#include <stdarg.h>
#include "trace.h"

int   SSQ_Init(SS_QUEUE_OBJ_T *pObj, unsigned int sharememory, unsigned int channelid, wchar_t *sharename, unsigned int bufsize, unsigned int prerecordsecs, unsigned int createsharememory)
{
  wchar_t wszHeaderName[36] = {0,};
  wchar_t wszFramelistName[36] = {0,};
  wchar_t wszDataName[36] = {0,};
  if (NULL==pObj)                     return -1;
  if (createsharememory==0x01 && bufsize<1)        return -1;
  if ( (sharememory==0x01) && (NULL==sharename || (0==wcscmp(sharename, TEXT("\0")))) )  return -1;

  memset(pObj, 0x00, sizeof(SS_QUEUE_OBJ_T));
  pObj->channelid = channelid;
  pObj->shareinfo.id = channelid;
  wcscpy(pObj->shareinfo.name, sharename);

  wchar_t wszMutexName[36] = {0,};
  wsprintf(wszMutexName, TEXT("%s%d_mutex"), sharename, channelid);
  pObj->hMutex = OpenMutex(NULL, FALSE, wszMutexName);
  if (NULL == pObj->hMutex)
  {
    pObj->hMutex = CreateMutex(NULL, FALSE, wszMutexName);
    if (NULL == pObj->hMutex)              return -1;
  }

  //Create Header map


#ifdef _WIN32
  if (sharememory == 0x01)
  {
    wsprintf(wszHeaderName, TEXT("%s%d_h"), sharename, channelid);
    pObj->hSSHeader = OpenFileMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS, FALSE, wszHeaderName);
    if (NULL==pObj->hSSHeader && createsharememory==0x01)
    {
      pObj->hSSHeader = CreateFileMapping(INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, PAGE_READWRITE|SEC_COMMIT, 0, sizeof(SS_HEADER_T), wszHeaderName);
      if (NULL==pObj->hSSHeader || pObj->hSSHeader==INVALID_HANDLE_VALUE)
      {
        return -1;
      }
    }
    pObj->pQueHeader = (SS_HEADER_T*)MapViewOfFile(pObj->hSSHeader, FILE_MAP_READ|FILE_MAP_WRITE, 0, 0, 0);
    if (createsharememory==0x01)
    {
      if (pObj->pQueHeader->bufsize < 1)
      {
        memset(pObj->pQueHeader, 0x00, sizeof(SS_HEADER_T));
        pObj->pQueHeader->bufsize = bufsize;
      }
    }
    else if (NULL==pObj->pQueHeader)
    {
      return -1;
    }
    else
    {
      bufsize = pObj->pQueHeader->bufsize;
    }
  }
  else
  {
    pObj->pQueHeader = new SS_HEADER_T;
    memset(pObj->pQueHeader, 0x00, sizeof(SS_HEADER_T));
  }

  //==========================================
  //Create frame list map
  if (prerecordsecs > 0)
  {
    wsprintf(wszFramelistName, TEXT("%s%d_f"), sharename, channelid);
    unsigned int nFramelistNum = prerecordsecs * 30;  //每秒30帧
    unsigned int nFrameQueSize = nFramelistNum*sizeof(FRAMEINFO_LIST_T);

    if (sharememory == 0x01)
    {
      pObj->hSSFrameList = OpenFileMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS, FALSE, wszFramelistName);
      if (NULL==pObj->hSSFrameList && createsharememory==0x01)
      {
        pObj->hSSFrameList = CreateFileMapping(INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, PAGE_READWRITE|SEC_COMMIT, 0, nFrameQueSize, wszFramelistName);
        if (NULL==pObj->hSSFrameList || pObj->hSSFrameList==INVALID_HANDLE_VALUE)
        {
          return -1;
        }
      }
      pObj->pFrameinfoList = (FRAMEINFO_LIST_T*)MapViewOfFile(pObj->hSSFrameList, FILE_MAP_READ|FILE_MAP_WRITE, 0, 0, 0);
      if (createsharememory==0x01)
      {
        memset(pObj->pFrameinfoList, 0x00, nFrameQueSize);
        pObj->pQueHeader->framelistNum = nFramelistNum;
      }
      else if (NULL==pObj->hSSFrameList)
      {
        return -1;
      }
    }
    else
    {
      pObj->pFrameinfoList = new FRAMEINFO_LIST_T[nFramelistNum];
      memset(&pObj->pFrameinfoList[0], 0x00, sizeof(FRAMEINFO_LIST_T)*nFramelistNum);
      pObj->pQueHeader->framelistNum = nFramelistNum;
    }
  }

  //Create data map  
  if (sharememory == 0x01)
  {
    wsprintf(wszDataName, TEXT("%s%d_b"), sharename, channelid);
    pObj->hSSData  = OpenFileMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS, FALSE, wszDataName);
    if (NULL==pObj->hSSData && createsharememory==0x01)
    {
      pObj->hSSData = CreateFileMapping(INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, PAGE_READWRITE|SEC_COMMIT, 0, bufsize, wszDataName);
    }
    if (NULL == pObj->hSSData || pObj->hSSData==INVALID_HANDLE_VALUE)
    {
      return -1;
    }
    pObj->pQueData = (char*)MapViewOfFile(pObj->hSSData, FILE_MAP_READ|FILE_MAP_WRITE, 0, 0, 0);
  }
  else
  {
    pObj->pQueData = new char [bufsize];
    pObj->pQueHeader->bufsize = bufsize;
  }
  if (createsharememory==0x01)
  {
    //memset(pQueHeader, 0x00, sizeof(SS_HEADER_T));
    memset(pObj->pQueData, 0x00, bufsize);
  }
#else
  int ret = shm_create((SYNC_VID_SHM_KEY<<8)|channelid, &pObj->shmHdrid, sizeof(SS_HEADER_T), (char**)&pObj->pQueHeader);
  if (ret < 0)
  {
    return -1;
  }
  SSQ_TRACE("[%d]pQueHeader: %d\n", (SYNC_VID_SHM_KEY<<8)|channelid, pObj->shmHdrid);
  ret = shm_create((SYNC_VID_SHM_KEY<<16)|channelid, &pObj->shmDatid, bufsize, (char**)&pObj->pQueData);
  if (ret < 0)
  {
    shm_delete(&pObj->shmHdrid, (char*)pObj->pQueHeader);
    return -1;
  }
  pObj->pQueHeader->bufsize = bufsize;
  SSQ_TRACE("[%d]pQueData: %d\n", (SYNC_VID_SHM_KEY<<16)|channelid, pObj->shmDatid);
#endif

  return 0;
}
int   SSQ_Deinit(SS_QUEUE_OBJ_T *pObj)
{
  if (NULL == pObj)    return -1;


#ifdef _WIN32

  if (NULL != pObj->hMutex)
  {
    CloseHandle(pObj->hMutex);
    pObj->hMutex = NULL;
  }

  if (NULL != pObj->hSSHeader)
  {
    if (! UnmapViewOfFile(pObj->pQueHeader))
    {
    }
    pObj->pQueHeader = NULL;
    CloseHandle(pObj->hSSHeader);
    pObj->hSSHeader = NULL;
  }
  if (NULL != pObj->pQueHeader)
  {
    delete []pObj->pQueHeader;
    pObj->pQueHeader = NULL;
  }

  if (NULL != pObj->hSSData)
  {
    if (! UnmapViewOfFile(pObj->pQueData))
    {
    }
    pObj->pQueData = NULL;
    CloseHandle(pObj->hSSData);
    pObj->hSSData = NULL;
  }
  if (NULL != pObj->pQueData)
  {
    delete []pObj->pQueData;
    pObj->pQueData = NULL;
  }
  if (NULL != pObj->hSSFrameList)
  {
    if (! UnmapViewOfFile(pObj->pFrameinfoList))
    {
    }
    pObj->pFrameinfoList = NULL;
    CloseHandle(pObj->hSSFrameList);
    pObj->hSSFrameList = NULL;
  }
  if (NULL != pObj->pFrameinfoList)
  {
    delete []pObj->pFrameinfoList;
    pObj->pFrameinfoList = NULL;
  }

#else
  if (pObj->shmHdrid>0 && pObj->pQueHeader!=NULL)
  {
    shm_delete(&pObj->shmHdrid, (char*)pObj->pQueHeader);
  }
  if (pObj->shmDatid>0 && pObj->pQueData!=NULL)
  {
    shm_delete(&pObj->shmDatid, (char*)pObj->pQueData);
    pObj->pQueData = NULL;
  }
#endif
  return 0;
}

int   SSQ_SetClearFlag(SS_QUEUE_OBJ_T *pObj, unsigned int _flag)
{
  if (NULL == pObj)    return -1;
  if (NULL==pObj->pQueData)    return -1;

  pObj->pQueHeader->clear_flag = _flag;
  return 0;
}
int   SSQ_Clear(SS_QUEUE_OBJ_T *pObj)
{
  if (NULL == pObj)    return -1;
  if (NULL==pObj->pQueData)    return -1;


  //WaitForSingleObject(pObj->hMutex, INFINITE);
  //Lock();
  pObj->pQueHeader->writepos = 0;
  pObj->pQueHeader->readpos = 0;
  pObj->pQueHeader->totalsize= 0;

  pObj->pQueHeader->videoframes = 0; //视频帧数

  pObj->pQueHeader->maxframeno = 0;
  pObj->pQueHeader->frameno = 0;

  memset(pObj->pQueData, 0x00, pObj->pQueHeader->bufsize);

  //ReleaseMutex(pObj->hMutex);

  //Unlock();
  return 0;
}

int SSQ_AddFrameInfo(SS_QUEUE_OBJ_T *pObj, unsigned int _pos, MEDIA_FRAME_INFO *frameinfo)
{
  if (NULL == pObj)          return -1;
  if (NULL == pObj->pQueHeader)    return -1;
  if (NULL == pObj->pFrameinfoList)  return -1;

  if ( pObj->pQueHeader->frameno+1 > pObj->pQueHeader->framelistNum)
  {
    memmove((char*)pObj->pFrameinfoList, (char*)pObj->pFrameinfoList+sizeof(FRAMEINFO_LIST_T), sizeof(FRAMEINFO_LIST_T)*pObj->pQueHeader->framelistNum-1);
    pObj->pQueHeader->frameno --;
    pObj->pQueHeader->maxframeno = pObj->pQueHeader->frameno+1;
  }

  pObj->pFrameinfoList[pObj->pQueHeader->frameno].pos = pObj->pQueHeader->writepos;
#ifdef _DEBUG1
  static int nTimestamp = 0;
  pObj->pQueHeader->pFrameinfoList[pObj->pQueHeader->frameno].timestamp = ++nTimestamp;
#else
  pObj->pFrameinfoList[pObj->pQueHeader->frameno].timestamp_sec = frameinfo->timestamp_sec;
  pObj->pFrameinfoList[pObj->pQueHeader->frameno].rtp_timestamp = frameinfo->timestamp_sec*1000+frameinfo->timestamp_usec/1000;
#endif
  //SSQ_TRACE("帧号: %d\n", pObj->pQueHeader->frameno);
  pObj->pQueHeader->frameno ++;
  pObj->pQueHeader->maxframeno = pObj->pQueHeader->frameno;

/*
  if ( pObj->pQueHeader->frameno >= pObj->pQueHeader->framelistNum)
  {
    SSQ_TRACE("max frame: %d\n", pObj->pQueHeader->maxframeno);
    pObj->pQueHeader->frameno = 0;
  }
  if (pObj->pQueHeader->frameno > pObj->pQueHeader->maxframeno)
  {
    pObj->pQueHeader->maxframeno = pObj->pQueHeader->frameno;
  }
*/
  return 0;
}

int   SSQ_AddData(SS_QUEUE_OBJ_T *pObj, unsigned int channelid, unsigned int mediatype, MEDIA_FRAME_INFO *frameinfo, char *pbuf)
{
  int ret = 0;
  SS_BUF_T  bufNode;


  if (NULL==pObj || NULL==frameinfo || NULL==pbuf)    return -1;
  if (NULL == pObj->pQueData)         return -1;
  if (NULL == pObj->pQueHeader)        return -1;
  if (frameinfo->length < 1)
  {
#ifdef _DEBUG
    SSQ_TRACE("frame length < 1: %d\n", frameinfo->length);
#endif
    return -1;
  }

#ifdef _DEBUG1
  SSQ_TRACE("frame: %02x%02x%02x%02x%02x\n", (unsigned char)pbuf[0],
        (unsigned char)pbuf[1],
        (unsigned char)pbuf[2],
        (unsigned char)pbuf[3],
        (unsigned char)pbuf[4]);
#endif

  if (frameinfo->length > pObj->pQueHeader->bufsize)
  {
    SSQ_TRACE("Buffer too low.. Current Frame Size: %d\tBuffer Size: %d\n", frameinfo->length, pObj->pQueHeader->bufsize);
    return -1;
  }  WaitForSingleObject(pObj->hMutex, INFINITE);    //Lock

  if (pObj->pQueHeader->clear_flag == 0x01)
  {
    //SSQ_TRACE("Received clear signal... Clear Buffer..\n");
    SSQ_TRACE("clear cache.. WritePos: %d\n", pObj->pQueHeader->writepos);
    SSQ_Clear(pObj);
    pObj->pQueHeader->clear_flag = 0x00;
  }

  if (pObj->pQueHeader->writepos == pObj->pQueHeader->readpos)
  {
    if (pObj->pQueHeader->totalsize < 0 || pObj->pQueHeader->videoframes < 0)
    {
      SSQ_TRACE("write speed==read speed... data length exception: %d  video frames:%d\n", pObj->pQueHeader->totalsize, pObj->pQueHeader->videoframes);
    }
    //Clear();
  }

  if (sizeof(SS_BUF_T) + frameinfo->length + pObj->pQueHeader->totalsize > pObj->pQueHeader->bufsize)
  {
    SSQ_TRACE("beyond ssqueue length.. len:%d\ttotalsize:%d\tbufsize:%d cache frames:%d\n", frameinfo->length, pObj->pQueHeader->totalsize, pObj->pQueHeader->bufsize, pObj->pQueHeader->videoframes);
    ReleaseMutex(pObj->hMutex);
    pObj->pQueHeader->isfull = 0x01;
    return -1;
  }

  pObj->pQueHeader->isfull = 0x00;

  memset(&bufNode, 0x00, sizeof(SS_BUF_T));
  memcpy(&bufNode.frameinfo, frameinfo, sizeof(MEDIA_FRAME_INFO));
  bufNode.channelid = channelid;//++m_FrameTally;
  bufNode.mediatype = mediatype;
  bufNode.flag  =  BUF_QUE_FLAG;

  //_TRACE("WritePos: %d  totalSize: %d\n", pQueHeader->writepos, pQueHeader->totalsize);

  //Lock();
  if ((pObj->pQueHeader->writepos + sizeof(SS_BUF_T) + frameinfo->length) <= pObj->pQueHeader->bufsize)
  {
    //copy to queue
    if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)  SSQ_AddFrameInfo(pObj, pObj->pQueHeader->writepos, frameinfo);

    unsigned int nAdd = pObj->pQueHeader->writepos;
    memcpy(pObj->pQueData+nAdd, &bufNode, sizeof(SS_BUF_T));
    nAdd += sizeof(SS_BUF_T);

    memcpy(pObj->pQueData+nAdd, pbuf, frameinfo->length);
    nAdd += frameinfo->length;
    pObj->pQueHeader->writepos = nAdd;
    pObj->pQueHeader->totalsize+= sizeof(SS_BUF_T);
    pObj->pQueHeader->totalsize+= frameinfo->length;

    if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)  pObj->pQueHeader->videoframes ++;

    //_TRACE("顺序新增.. writepos: %d  /  %d\n", pQueHeader->writepos, pQueHeader->size);
  }
  else if (pObj->pQueHeader->writepos == pObj->pQueHeader->bufsize)  //从头开始
  {
    //记录帧位置
    if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)  SSQ_AddFrameInfo(pObj, 0, frameinfo);


    memcpy(pObj->pQueData, &bufNode, sizeof(SS_BUF_T));
    pObj->pQueHeader->writepos = sizeof(SS_BUF_T);

    memcpy(pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->writepos, pbuf, frameinfo->length);
    pObj->pQueHeader->writepos += frameinfo->length;

    pObj->pQueHeader->totalsize= sizeof(SS_BUF_T);
    pObj->pQueHeader->totalsize+= frameinfo->length;

    if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)  pObj->pQueHeader->videoframes ++;

    SSQ_TRACE("从头开始写.. writepos: %d\n", pObj->pQueHeader->writepos);
  }
  //else if (pQueHeader->size - pQueHeader->writepos+pQueHeader->readpos >= (int)(frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T)))  //从尾写到头
  //else if (pObj->pQueHeader->bufsize - pObj->pQueHeader->writepos+pObj->pQueHeader->readpos >= (int)(frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T)))  //从尾写到头
  else// if (pObj->pQueHeader->bufsize - pObj->pQueHeader->writepos >= (int)(frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T))) //从尾写到头
  {
    unsigned int remain = pObj->pQueHeader->bufsize - pObj->pQueHeader->writepos;  //剩余空间
    if (remain>=sizeof(SS_BUF_T))
    {
      unsigned int nAdd = pObj->pQueHeader->writepos;

      //记录帧位置
      if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)  SSQ_AddFrameInfo(pObj, nAdd, frameinfo);

      //_TRACE("WritePos111: %d\n", pQueHeader->writepos);
      memcpy(pObj->pQueData+nAdd, &bufNode, sizeof(SS_BUF_T));
      nAdd += sizeof(SS_BUF_T);
      //pQueHeader->totalsize+= sizeof(SS_BUF_T);
      //_TRACE("WritePos222: %d\n", pQueHeader->writepos+sizeof(SS_BUF_T));
      remain = pObj->pQueHeader->bufsize - nAdd;//pQueHeader->writepos;
      //_TRACE("WritePos: %d\n", pQueHeader->writepos+sizeof(SS_BUF_T)+remain);
      if (remain>0)
      {
        memcpy(pObj->pQueData+nAdd, pbuf, remain);
        memcpy(pObj->pQueData, pbuf+remain, frameinfo->length-remain);
        nAdd = frameinfo->length-remain;

        pObj->pQueHeader->writepos = nAdd;
        pObj->pQueHeader->totalsize+= sizeof(SS_BUF_T);
        pObj->pQueHeader->totalsize+= frameinfo->length;

        if (pObj->pQueHeader->totalsize>pObj->pQueHeader->bufsize)
        {
          //原因: rtsp server已停止读该队列(当前没有客户端访问)
          SSQ_TRACE("[RTSP Server已停止读取该队列]错误 %d > %d  frameinfo->length:%d...\n", pObj->pQueHeader->totalsize, pObj->pQueHeader->bufsize, frameinfo->length);
          //SSQ_Clear(pObj);
        }
        else
        {
          if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)  pObj->pQueHeader->videoframes ++;

          //SSQ_TRACE("111Header及部分帧数据位于缓存尾, 部分帧数据位于缓存首.. remain: %d  writepos: %d totalsize: %d\n", remain, pObj->pQueHeader->writepos, pObj->pQueHeader->totalsize);
        }
      }
      else if (remain==0)
      {
        memcpy(pObj->pQueData, pbuf, frameinfo->length);
        nAdd = frameinfo->length;
        pObj->pQueHeader->writepos = nAdd;
        pObj->pQueHeader->totalsize+= sizeof(SS_BUF_T);
        pObj->pQueHeader->totalsize+= frameinfo->length;

        if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)  pObj->pQueHeader->videoframes ++;

        if (pObj->pQueHeader->totalsize>pObj->pQueHeader->bufsize)
        {
          SSQ_TRACE("错误222 %d > %d  frameinfo->length:%d...\n", pObj->pQueHeader->totalsize, pObj->pQueHeader->bufsize, frameinfo->length);
          //SSQ_Clear(pObj);
        }
        else
        {
          SSQ_TRACE("22222Header位于缓存尾,帧数据位于缓存首.. writepos: %d\n", pObj->pQueHeader->writepos);
        }
      }
      else
      {
        SSQ_TRACE("错误... 剩余空间小于0: %d\n", remain);
        ret = -1;
      }
    }
    else if (remain>0)
    {
      char *tmpbuf = (char *)&bufNode;


      unsigned int nAdd = pObj->pQueHeader->writepos;

      //记录帧位置
      if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)  SSQ_AddFrameInfo(pObj, nAdd, frameinfo);


      //SSQ_TRACE("ADD DATA...%d\n", nAdd);
      memcpy(pObj->pQueData+nAdd, tmpbuf, remain);
      //SSQ_TRACE("ADD DATA222...%d\n", sizeof(SS_BUF_T)-remain);
      memcpy(pObj->pQueData, tmpbuf+remain, sizeof(SS_BUF_T)-remain);
      nAdd = sizeof(SS_BUF_T)-remain;
      memcpy(pObj->pQueData+nAdd, pbuf, frameinfo->length);

      nAdd += frameinfo->length;
      pObj->pQueHeader->writepos = nAdd;
      pObj->pQueHeader->totalsize+= sizeof(SS_BUF_T);
      pObj->pQueHeader->totalsize+= frameinfo->length;

      if (pObj->pQueHeader->totalsize>pObj->pQueHeader->bufsize)
      {
        SSQ_TRACE("错误333 %d > %d  frameinfo->length:%d...\n", pObj->pQueHeader->totalsize, pObj->pQueHeader->bufsize, frameinfo->length);
        //SSQ_Clear(pObj);
      }

      if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)  pObj->pQueHeader->videoframes ++;
    }
    else
    {
      ret = -1;
      SSQ_TRACE("ERROR...\n");
    }
  }
  //else
  {
    //else if (pObj->pQueHeader->bufsize - pObj->pQueHeader->writepos+pObj->pQueHeader->readpos >= (int)(frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T)))  //从尾写到头
    //SSQ_TRACE("写尾错误.. 未处理. 写位置:%d / pObj->pQueHeader->bufsize 读位置:%d\n", pObj->pQueHeader->writepos, pObj->pQueHeader->bufsize, pObj->pQueHeader->readpos);
  }
  //Unlock();

  ReleaseMutex(pObj->hMutex);

  //SSQ_TRACE("writepos: %d\ttotalsize: %d\n", pObj->pQueHeader->writepos, pObj->pQueHeader->totalsize);

#ifdef _DEBUG1
  if (mediatype==MEDIA_TYPE_VIDEO)
  {
    SSQ_TRACE("==========================\n");
    for (int i=0; i<pObj->pQueHeader->maxframeno; i++)
    {
      SSQ_TRACE("[%d] times: %d  pos: %d  %02X%02X%02X%02X%02X\n", i, pObj->pQueHeader->pFrameinfoList[i].timestamp, pObj->pQueHeader->pFrameinfoList[i].pos,
        (unsigned char)pObj->pQueData[pObj->pQueHeader->pFrameinfoList[i].pos+sizeof(SS_BUF_T)+0], (unsigned char)pObj->pQueData[pObj->pQueHeader->pFrameinfoList[i].pos+sizeof(SS_BUF_T)+1], (unsigned char)pObj->pQueData[pObj->pQueHeader->pFrameinfoList[i].pos+sizeof(SS_BUF_T)+2], 
        (unsigned char)pObj->pQueData[pObj->pQueHeader->pFrameinfoList[i].pos+sizeof(SS_BUF_T)+3], (unsigned char)pObj->pQueData[pObj->pQueHeader->pFrameinfoList[i].pos+sizeof(SS_BUF_T)+4]);
    }
  }
#endif


  return ret;
}
int   SSQ_GetData(SS_QUEUE_OBJ_T *pObj, unsigned int *channelid, unsigned int *mediatype, MEDIA_FRAME_INFO *frameinfo, char *pbuf)
{
  int ret = 0;
  unsigned int remain = 0;

  if (NULL == pObj)      return -1;

  if (NULL == pObj->pQueHeader)  return -1;
  if (NULL == pObj->pFrameinfoList)  return -1;


  WaitForSingleObject(pObj->hMutex, INFINITE);    //Lock

  if (pObj->pQueHeader->totalsize < 0)
  {
    SSQ_TRACE("pObj->pQueHeader->totalsize<0: %d\n", pObj->pQueHeader->totalsize);
    ReleaseMutex(pObj->hMutex);
    return -1;
  }

  if (pObj->pQueHeader->totalsize <= sizeof(SS_BUF_T))
  {
    ReleaseMutex(pObj->hMutex);
    return -1;
  }
  //_TRACE("读位置: %d\n", pQueHeader->readpos);  //if (NULL != chid)   *chid = m_chid;


  //Lock();


#if 0
  ret = -1;
  for (unsigned int i=0; i<pObj->pQueHeader->maxframeno; i++)
  {
    if (pObj->pFrameinfoList[i].rtp_timestamp > frameinfo->rtptimestamp)
    {
      pObj->pQueHeader->readpos = pObj->pFrameinfoList[i].pos;
      ret = SSQ_GetDataByPosition(pObj, pObj->pFrameinfoList[i].pos, channelid, mediatype, frameinfo, pbuf);
      break;
    }
  }
#else

  if (pObj->pQueHeader->readpos == pObj->pQueHeader->bufsize)
  {
    SSQ_TRACE("重置读位置[%d / %d]..\n", pObj->pQueHeader->readpos, pObj->pQueHeader->bufsize);
    pObj->pQueHeader->readpos = 0;
  }

  if ((pObj->pQueHeader->readpos + sizeof(SS_BUF_T)) <= pObj->pQueHeader->bufsize)
  {
    SS_BUF_T *pNode = (SS_BUF_T *)(pObj->pQueData + pObj->pQueHeader->readpos);
    //if (pNode->id<1)
    if (pNode->flag != BUF_QUE_FLAG)
    {
      SSQ_TRACE("标志位错误... 缓存视频帧:%d 字节数:%d 清空队列\n", pObj->pQueHeader->videoframes, pObj->pQueHeader->totalsize);
      if (pObj->hSSHeader == NULL)  //同一个进程内使用
      {
        SSQ_Clear(pObj);
      }
      else
      {
        pObj->pQueHeader->clear_flag = 0x01;
#ifdef _WIN32
        while (pObj->pQueHeader->clear_flag!=0x00) {Sleep(1);}
#else
        while (pObj->pQueHeader->clear_flag!=0x00) {usleep(100);}
#endif
      }
      //Unlock();
      SSQ_TRACE("111标志位错误... 缓存视频帧:%d 字节数:%d\n", pObj->pQueHeader->videoframes, pObj->pQueHeader->totalsize);
      SSQ_TRACE("标志位错误.. 清空队列.. readpos: %d\n", pObj->pQueHeader->readpos);
      //pObj->pQueHeader->clear_flag = 0x01;

      //_TRACE("标志位错误.. 清空队列完成..\n");

      ReleaseMutex(pObj->hMutex);
      return -1;
    }


    if (NULL!=mediatype)    *mediatype = pNode->mediatype;
    if (NULL != channelid)   *channelid = pNode->channelid;


    memcpy(frameinfo, &pNode->frameinfo, sizeof(MEDIA_FRAME_INFO));
    if ( (pObj->pQueHeader->readpos + pNode->frameinfo.length+sizeof(SS_BUF_T)) <= pObj->pQueHeader->bufsize)
    {
      //从头到尾读

      if (pObj->pQueHeader->totalsize < frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T))
      {
        //数据量不够
        SSQ_TRACE("数据量不够... 总字节数[%d]<帧长[%d]. 读位置:%d\n", pObj->pQueHeader->totalsize, frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T), pObj->pQueHeader->readpos);
        ReleaseMutex(pObj->hMutex);
        return -1;
      }

      if (frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T) > pObj->pQueHeader->totalsize)
      {
        SSQ_TRACE("总字节数[%d]<帧长[%d]. 读位置:%d\n", pObj->pQueHeader->totalsize, frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T), pObj->pQueHeader->readpos);
      }

      //_TRACE("读位置00000000...: %d / %d\n", pQueHeader->readpos, pQueHeader->size);
      pObj->pQueHeader->readpos += sizeof(SS_BUF_T);

      unsigned int total1 = pObj->pQueHeader->totalsize;
      pObj->pQueHeader->totalsize -= sizeof(SS_BUF_T);

      if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, frameinfo->length);

      //memset(pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, 0x00, frameinfo->length);  //clear

      pObj->pQueHeader->readpos += frameinfo->length;
      unsigned int total2 = pObj->pQueHeader->totalsize;
      pObj->pQueHeader->totalsize -= (frameinfo->length);

      if (pObj->pQueHeader->readpos == pObj->pQueHeader->bufsize)
      {
        pObj->pQueHeader->readpos = 0;
      }

      if (pObj->pQueHeader->readpos > pObj->pQueHeader->bufsize)
      {
        SSQ_TRACE("读位置错误11111...: %d / %d\n", pObj->pQueHeader->readpos, pObj->pQueHeader->bufsize);
      }
      if (pObj->pQueHeader->totalsize < 0)
      {
        SSQ_TRACE("读位置: %d\t写位置: %d 当前帧大小:%d  total1:%d\ttotal2:%d\ttotal3:%d\n", pObj->pQueHeader->readpos, pObj->pQueHeader->writepos, frameinfo->length, total1, total2, pObj->pQueHeader->totalsize);
        SSQ_TRACE("总字节数错误: %d\n", pObj->pQueHeader->totalsize);
      }
    }
    else
    {
      if (pObj->pQueHeader->totalsize < (pNode->frameinfo.length+sizeof(SS_BUF_T)))
      {
        SSQ_TRACE("总字节数<帧长+sizeof(SS_BUF_T)..\n");
        //Unlock();
        ReleaseMutex(pObj->hMutex);
        return -1;
      }

      remain = pObj->pQueHeader->bufsize-pObj->pQueHeader->readpos;
      if (remain>=sizeof(SS_BUF_T))
      {
        pObj->pQueHeader->readpos += sizeof(SS_BUF_T);
        remain = pObj->pQueHeader->bufsize - pObj->pQueHeader->readpos;
        if (remain>0)
        {
          //SSQ_TRACE("111尾有部分数据... 首有部分数据... remain>0: %d\n", remain);
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, remain);
          //memset(pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, 0x00, remain);  //clear
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf+remain, pObj->pQueData, frameinfo->length-remain);
          //memset(pObj->pQueData, 0x00, frameinfo->length-remain);  //clear

          pObj->pQueHeader->readpos = frameinfo->length-remain;
          pObj->pQueHeader->totalsize -= frameinfo->length;
          pObj->pQueHeader->totalsize -= sizeof(SS_BUF_T);

            if (pObj->pQueHeader->totalsize < 0)
            {
              SSQ_TRACE("3333pObj->pQueHeader->totalsize<0: %d\n", pObj->pQueHeader->totalsize);
            }
        }
        else
        {
          if (remain < 0)
          {
            SSQ_TRACE("位移错误: 剩余字节数<0:%d\n", remain);

          }
          else
          {
            SSQ_TRACE("111尾有部分数据... 首有部分数据... remain<=0: %d\n", remain);
            if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData, frameinfo->length);
            //memset(pObj->pQueData, 0x00, frameinfo->length-remain);  //clear
            pObj->pQueHeader->readpos = frameinfo->length;
            pObj->pQueHeader->totalsize -= frameinfo->length;
            pObj->pQueHeader->totalsize -= sizeof(SS_BUF_T);

            if (pObj->pQueHeader->totalsize < 0)
            {
              SSQ_TRACE("4444pObj->pQueHeader->totalsize<0: %d\n", pObj->pQueHeader->totalsize);
            }
          }
        }

        //SSQ_TRACE("remain > sizeof(SS_BUF_T): %d\t\treadpos: %d\n", remain, pObj->pQueHeader->readpos);
      }
      else
      {
        //SSQ_TRACE("remain < sizeof(SS_BUF_T): %d\n", remain);

        //执行到此处,说明异常

        //remain = pObj->pQueHeader->bufsize - pObj->pQueHeader->readpos;
        if (remain>0)
        {
          SSQ_TRACE("222尾有部分数据... 首有部分数据... remain>0: %d\n", remain);
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, remain);
          //memset(pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, 0x00, remain);  //clear
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf+remain, pObj->pQueData, frameinfo->length-remain);
          //memset(pObj->pQueData, 0x00, frameinfo->length-remain);  //clear


          pObj->pQueHeader->readpos = frameinfo->length-remain;
          pObj->pQueHeader->totalsize -= frameinfo->length;

          if (pObj->pQueHeader->totalsize < 0)
          {
            SSQ_TRACE("555pObj->pQueHeader->totalsize<0: %d\n", pObj->pQueHeader->totalsize);
          }

        }
        else
        {
          SSQ_TRACE("222尾有部分数据... 首有部分数据... remain<=0: %d\n", remain);
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData, frameinfo->length);
          //memset(pObj->pQueData, 0x00, frameinfo->length-remain);  //clear
          pObj->pQueHeader->readpos = frameinfo->length;
          pObj->pQueHeader->totalsize -= frameinfo->length;
          if (pObj->pQueHeader->totalsize < 0)
          {
            SSQ_TRACE("666pObj->pQueHeader->totalsize<0: %d\n", pObj->pQueHeader->totalsize);
          }
        }
        pObj->pQueHeader->totalsize -= sizeof(SS_BUF_T);

          if (pObj->pQueHeader->totalsize < 0)
          {
            SSQ_TRACE("777pObj->pQueHeader->totalsize<0: %d\n", pObj->pQueHeader->totalsize);
          }
      }


      //pObj->pQueHeader->readpos += sizeof(SS_BUF_T);
      //pObj->pQueHeader->totalsize -= sizeof(SS_BUF_T);      if (pObj->pQueHeader->readpos>pObj->pQueHeader->bufsize)
      {
        SSQ_TRACE("读位置错误...: %d / %d\n", pObj->pQueHeader->readpos, pObj->pQueHeader->bufsize);
      }


/*
      if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pShareMemoryBuff+pQueHeader->readpos, remain);
      memset(pShareMemoryBuff+pQueHeader->readpos, 0x00, remain); //clear
      if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf+remain, pShareMemoryBuff, frameinfo->length-remain);
      memset(pShareMemoryBuff, 0x00, frameinfo->length-remain);  //clear

      pQueHeader->readpos = frameinfo->length-remain;
      pQueHeader->totalsize -= (frameinfo->length-remain);
*/
    }

    if (MEDIA_TYPE_VIDEO==pNode->mediatype) pObj->pQueHeader->videoframes --;

    //memset(pNode, 0x00, sizeof(SS_BUF_T));
  }
  else
  {
    unsigned int remain = pObj->pQueHeader->bufsize-pObj->pQueHeader->readpos;
    SS_BUF_T bufnode;
    char *pp = (char *)&bufnode;
    memset(&bufnode, 0x00, sizeof(SS_BUF_T));

    //SSQ_TRACE("GET DATA...\n");

    //SSQ_TRACE("1 REMAIN: %d\n", remain);
    if (remain>0)
    {
      memcpy(pp, pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, remain);
      //memset(pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, 0x00, remain);  //clear
      //SSQ_TRACE("2 read: %d\n", sizeof(SS_BUF_T)-remain);
      memcpy(pp+remain, pObj->pQueData, sizeof(SS_BUF_T)-remain);
      //memset(pObj->pQueData, 0x00, sizeof(SS_BUF_T)-remain);  //clear

      memcpy(frameinfo, &bufnode.frameinfo, sizeof(MEDIA_FRAME_INFO));
      if (NULL != channelid)   *channelid = bufnode.channelid;

      //if (bufnode.id<1)
      if (bufnode.flag  != BUF_QUE_FLAG)
      {
        //Unlock();
        SSQ_Clear(pObj);
        ReleaseMutex(pObj->hMutex);
        SSQ_TRACE("SSQ_标志符错误...\n");
        return -1;
      }

      pObj->pQueHeader->readpos = sizeof(SS_BUF_T)-remain;

      if (NULL!=mediatype)  *mediatype = bufnode.mediatype;
      //SSQ_TRACE("3 frame length: %d\n", bufnode.frameinfo.length);
      if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, bufnode.frameinfo.length);
      //memset(pObj->pQueData+pObj->pQueHeader->readpos, 0x00, bufnode.frameinfo.length); //clear
      pObj->pQueHeader->readpos += bufnode.frameinfo.length;

      pObj->pQueHeader->totalsize -= sizeof(SS_BUF_T);
      //pObj->pQueHeader->totalsize -= (frameinfo->length-remain);
      pObj->pQueHeader->totalsize -= (frameinfo->length);//20140521

      if (pObj->pQueHeader->totalsize < 0)
      {
        SSQ_TRACE("888pObj->pQueHeader->totalsize<0: %d\n", pObj->pQueHeader->totalsize);
      }

      //SSQ_TRACE("GET DATA OK..\n");
      if (MEDIA_TYPE_VIDEO==bufnode.mediatype)  pObj->pQueHeader->videoframes --;
    }
    else
    {
      SSQ_TRACE("异常...  REMAIN <= 0....\n");
    }


    ret = 1000;
  }
#endif

  //Unlock();
  ReleaseMutex(pObj->hMutex);

  return ret;
}


//===========================================
//根据位置获取对应的帧数据
int   SSQ_GetDataByPosition(SS_QUEUE_OBJ_T *pObj, unsigned int position, unsigned int clearflag, unsigned int *channelid, unsigned int *mediatype, MEDIA_FRAME_INFO *frameinfo, char *pbuf)
{
  int ret = 0;
  unsigned int remain = 0;

  if (NULL == pObj)          return -1;
  if (NULL == pObj->pQueHeader)    return -1;
  if (NULL == pObj->pFrameinfoList)  return -1;

  unsigned int *pOffset = (unsigned int *)&position;
  unsigned int totalsize = pObj->pQueHeader->totalsize;
  unsigned int *pTotalSize = (unsigned int*)&totalsize;

  if (clearflag == 0x01)
  {
    pOffset  = (unsigned int*)&pObj->pQueHeader->readpos;
    pTotalSize = (unsigned int*)&pObj->pQueHeader->totalsize;
  }

  WaitForSingleObject(pObj->hMutex, INFINITE);    //Lock

  if (*pOffset == pObj->pQueHeader->bufsize)
  {
    SSQ_TRACE("重置读位置[%d / %d]..\n", *pOffset, pObj->pQueHeader->bufsize);
    *pOffset = 0;
  }

  if (clearflag==0x01)
  {
    if (pObj->pQueHeader->totalsize <= sizeof(SS_BUF_T))
    {
      ReleaseMutex(pObj->hMutex);
      return -1;
    }


    if (pObj->pQueHeader->readpos == pObj->pQueHeader->bufsize)
    {
      pObj->pQueHeader->readpos = 0;
    }
  }

  if ((*pOffset + sizeof(SS_BUF_T)) <= pObj->pQueHeader->bufsize)
  {
    SS_BUF_T *pNode = (SS_BUF_T *)(pObj->pQueData + *pOffset);
    if (pNode->flag != BUF_QUE_FLAG)
    {
      SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]标志位错误...\n");
      if (clearflag == 0x01)
      {
        if (pObj->hSSHeader==NULL) //同一进程
        {
          SSQ_Clear(pObj);
        }
        else
        {
          pObj->pQueHeader->clear_flag  =  0x01;
          while (pObj->pQueHeader->clear_flag!=0x00) {Sleep(1);}
        }
      }
      ReleaseMutex(pObj->hMutex);
      return -1;
    }

    if (NULL!=mediatype)    *mediatype = pNode->mediatype;
    if (NULL != channelid)   *channelid = pNode->channelid;


    memcpy(frameinfo, &pNode->frameinfo, sizeof(MEDIA_FRAME_INFO));
    if ( (*pOffset + pNode->frameinfo.length+sizeof(SS_BUF_T)) <= pObj->pQueHeader->bufsize)
    {
      //从头到尾读
      *pOffset += sizeof(SS_BUF_T);

      if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData+*pOffset, frameinfo->length);
      *pOffset += frameinfo->length;
      *pTotalSize -= (frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T));

      if (*pOffset == pObj->pQueHeader->bufsize)
      {
        *pOffset = 0;
      }

      if (*pOffset > pObj->pQueHeader->bufsize)
      {
        SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]读位置错误11111...: %d / %d\n", *pOffset, pObj->pQueHeader->bufsize);
      }
    }
    else
    {
      remain = pObj->pQueHeader->bufsize - *pOffset;
      if (remain>=sizeof(SS_BUF_T))
      {
        *pOffset += sizeof(SS_BUF_T);
        remain = pObj->pQueHeader->bufsize - *pOffset;
        if (remain>0)
        {
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData + *pOffset, remain);
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf+remain, pObj->pQueData, frameinfo->length-remain);

          *pOffset = frameinfo->length-remain;
          *pTotalSize -= (frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T));
        }
        else
        {
          if (remain < 0)
          {
            SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]位移错误: 剩余字节数<0:%d\n", remain);
          }
          else
          {
            SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]尾有部分数据... 首有部分数据... remain<=0: %d\n", remain);
            if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData, frameinfo->length);
            //memset(pObj->pQueData, 0x00, frameinfo->length-remain);  //clear
            *pOffset = frameinfo->length;
            *pTotalSize -= (frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T));
          }
        }
      }
      else
      {
        //SSQ_TRACE("remain < sizeof(SS_BUF_T): %d\n", remain);

        //执行到此处,说明异常
        SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition] 异常  #########... remain>0: %d\n", remain);
        if (remain>0)
        {
          SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]222尾有部分数据... 首有部分数据... remain>0: %d\n", remain);
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData + *pOffset, remain);
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf+remain, pObj->pQueData, frameinfo->length-remain);

          *pOffset = frameinfo->length-remain;
          *pTotalSize -= (frameinfo->length);
        }
        else
        {
          SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]222尾有部分数据... 首有部分数据... remain<=0: %d\n", remain);
          if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData, frameinfo->length);
          //memset(pObj->pQueData, 0x00, frameinfo->length-remain);  //clear
          *pOffset = frameinfo->length;
        }
      }

      if (*pOffset > pObj->pQueHeader->bufsize)
      {
        SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]读位置错误...: %d / %d\n", *pOffset, pObj->pQueHeader->bufsize);
      }
    }

    if (MEDIA_TYPE_VIDEO==pNode->mediatype && clearflag==0x01) pObj->pQueHeader->videoframes --;
  }
  else
  {
    unsigned int remain = pObj->pQueHeader->bufsize - *pOffset;
    SS_BUF_T bufnode;
    char *pp = (char *)&bufnode;
    memset(&bufnode, 0x00, sizeof(SS_BUF_T));

    //SSQ_TRACE("GET DATA...\n");

    SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]1 REMAIN: %d\n", remain);
    if (remain>0)
    {
      memcpy(pp, pObj->pQueData + *pOffset, remain);
      SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]2 read: %d\n", sizeof(SS_BUF_T)-remain);
      memcpy(pp+remain, pObj->pQueData, sizeof(SS_BUF_T)-remain);

      memcpy(frameinfo, &bufnode.frameinfo, sizeof(MEDIA_FRAME_INFO));
      if (NULL != channelid)   *channelid = bufnode.channelid;

      if (bufnode.flag  != BUF_QUE_FLAG)
      {
        //Unlock();
        SSQ_Clear(pObj);
        ReleaseMutex(pObj->hMutex);
        SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]SSQ_标志符错误...\n");
        return -1;
      }

      *pOffset = sizeof(SS_BUF_T)-remain;

      if (NULL!=mediatype)  *mediatype = bufnode.mediatype;
      SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]3 frame length: %d\n", bufnode.frameinfo.length);
      if (NULL!=pbuf) memcpy(pbuf, pObj->pQueData + *pOffset, bufnode.frameinfo.length);
      *pOffset += bufnode.frameinfo.length;
      *pTotalSize -= (frameinfo->length+sizeof(SS_BUF_T));

      SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]GET DATA OK..\n");
      if (MEDIA_TYPE_VIDEO==bufnode.mediatype && clearflag==0x01) pObj->pQueHeader->videoframes --;
    }
    else
    {
      SSQ_TRACE("[SSQ_GetDataByPosition]异常...  REMAIN <= 0....\n");
    }

    ret = 1000;
  }

  //Unlock();
  ReleaseMutex(pObj->hMutex);

  return ret;
}


int   SSQ_TRACE(char* szFormat, ...)
{
#ifdef _DEBUG
 char buff[1024] = {0,};
 wchar_t wszbuff[1024] = {0,};
 va_list args;
 va_start(args,szFormat);
 _vsnprintf(buff, 1023, szFormat,args);
 va_end(args);

 MByteToWChar(buff, wszbuff, sizeof(wszbuff)/sizeof(wszbuff[0]));
#ifdef _WIN32
  OutputDebugString(wszbuff);
#endif
  printf("TRACE: %s", buff);
#endif

  return 0;
}

具体代码实现及调用参考:https://github.com/EasyDarwin/EasyPlayer/blob/master/win32/libEasyPlayer/ssqueue.cpp

EasyPlayer开源RTSP流媒体播放器项目:https://github.com/EasyDarwin/EasyPlayer

获取更多信息

邮件:support@easydarwin.org

WEB:www.EasyDarwin.org

Copyright © EasyDarwin.org 2012-2016

EasyDarwin

查看评论

弱网环境下的RTMP推流策略

在弱网环境下,为了保证推流的流畅性和低延时,我们需要弄一些策略使推流更流畅,一般有如下策略:   (1) 降帧率        网络发送层发现发送速度过慢,反馈给camera采集模块,通过抽...
 • carryinfo
 • carryinfo
 • 2017年01月08日 21:55
 • 639

EasyRTMP之RTMP直播高效推送缓冲区

EasyRTMP的推送缓冲区设计EasyRTMP内部也同样采用的环形缓冲的设计方法,将音视频数据都同时存入缓冲区,再由发送者从缓冲区中获取数据进行发送,这样就形成了一个异步、生产者、消费者的过程,上层...
 • jinlong0603
 • jinlong0603
 • 2016年10月31日 20:52
 • 986

EasyPusher直播推送中用到的缓冲区设计和丢帧原理

问题描述我们在开发直播过程中,会需要用到直播推送端,推送端将直播的音视频数据推送到流媒体服务器或者cdn,再由流媒体服务器/CDN进行视频的转发和分发,提供给客户端进行观看。由于直播推送端会存在于各种...
 • xiejiashu
 • xiejiashu
 • 2016年08月31日 16:58
 • 2825

嵌入式常用算法:环形缓冲区算法

嵌入式下环形缓冲区的实现
 • cx324890
 • cx324890
 • 2016年07月21日 15:28
 • 4529

Socket为解决粘包设计的环形缓冲区

转载连接: http://blog.csdn.net/u013898698/article/details/54846084 前段时间实现了一个小型的C/S架构的多人在线即时通信工具...
 • newbie_xymt
 • newbie_xymt
 • 2017年10月19日 18:18
 • 136

EasyRTMP实现RTMP异步直播推送之环形缓冲区设计

本文转自EasyDarwin团队kim的博客:http://blog.csdn.net/jinlong0603EasyRTMP的推送缓冲区设计EasyRTMP内部也同样采用的环形缓冲的设计方法,将音视...
 • xiejiashu
 • xiejiashu
 • 2016年10月31日 20:59
 • 1392

如何实现一个voip录音系统

如何实现一个高效率的voip录音系统? 采用了无锁缓冲区--环形队列。 sip消息处理和rtp包处理采用独创的写锁和读锁。...
 • bluesen
 • bluesen
 • 2015年07月18日 11:27
 • 3690

缓冲区系列(1)

★简介     在实际的软件开发过程中,经常会碰到如下场景:某个模块负责产生数据,这些数据由另一个模块来负责处理(此处的模块是广义的,可以是类、函数、线程、进程等)。产生数据的模块,就形象地称为...
 • TJU355
 • TJU355
 • 2011年12月08日 23:47
 • 1058

基于RTSP/RTP流媒体播放器的实现

基于RTSP/RTP流媒体播放器的实现 本播放器采用DirectShow的框架来开发,内部由一个source filter和相应的音视频解码器filter组成,实现了基于RTSP/RTP协议的MPEG...
 • flying8127
 • flying8127
 • 2015年05月16日 11:49
 • 3121

Easypusher接口推送RTP数据

最近在整合asterisk系统的视频通话录像功能,开始使用mp4v2库直接在asterisk系统中进行mp4视频文件的生成,测试发现性能上存在瓶颈,只能做到50路(双向即100个mp4文件)左右的并发...
 • panbeihe
 • panbeihe
 • 2016年11月15日 17:02
 • 1553
  个人资料
  持之以恒
  等级:
  访问量: 133万+
  积分: 1万+
  排名: 1365
  #联系我#

  babosa(a)easydarwin.org


  QQ:289042893


  最新评论