pb实现打印中人民币大写

根据我国的财务票据的当前特点,仍需要财务票据中人民币有大写一项。现在本人用PB编写了一个人民币大写的函数。您只要将您数据窗口中的人民币小写项数据值取出,利用我的这个函数将其转换成大写方式,然后再赋到数据窗口的某项中即可。

    string jet,dxs,xxs,jew1,jew2,jew,jeq,jeb,jes,jeg,jej,jef
    long ls,lss
  string jedx


  jet=string(yjk)
    ls=len(jet)
    lss=10 - ls
    jet=space(lss)+jet

    dxs='零壹贰叁肆伍陆柒捌玖/'
    xxs='0123456789 '
    jew2=mid(jet,1,1)
    jew1=mid(jet,2,1)
    jew=mid(jet,3,1)
    jeq=mid(jet,4,1)
    jeb=mid(jet,5,1)
    jes=mid(jet,6,1)
    jeg=mid(jet,7,1)
    jej=mid(jet,9,1)
    jef=mid(jet,10,1)
    jew2=mid(dxs,pos(xxs,jew2)*2 - 1,2)+"佰"
    jew1=mid(dxs,pos(xxs,jew1)*2 - 1,2)+"拾"
    jew=mid(dxs,pos(xxs,jew)*2 - 1,2)+"万"
    jeq=mid(dxs,pos(xxs,jeq)*2 - 1,2)+"仟"
    jeb=mid(dxs,pos(xxs,jeb)*2 - 1,2)+"佰"
    jes=mid(dxs,pos(xxs,jes)*2 - 1,2)+"拾"
    jeg=mid(dxs,pos(xxs,jeg)*2 - 1,2)+"元"
    jej=mid(dxs,pos(xxs,jej)*2 - 1,2)+"角"
    jef=mid(dxs,pos(xxs,jef)*2 - 1,2)+"分"

    jedx=jew1+jew+jeq+jeb+jes+jeg+jej+jef
  return jedx

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

xingjiaren

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值