JS下拉列表

效果图:(鼠标移上去背景变白,点击三角,列表隐藏了,箭头朝下)

head部分:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="GB2312">
  <title>Document</title>
  <style type="text/css">
  *{margin: 0;padding: 0;}
  div{margin-left: 300px;margin-top: 100px;}
  #a{
   width: 250px;height: 40px;
   background: #D5D9DB;
   border: 1px solid;
   line-height: 40px;
   cursor: pointer;
  }
  #b li
  {
   width: 250px;height: 40px;
   background: #E9ECF3;
   border: 1px solid;
   line-height: 40px;
   list-style: none;
   position: relative;
   top: -210px;
   cursor: pointer;
  }
  #i
  {
   width: 0px; 
   border-top:none;
   border-right: 10px solid transparent;
   border-bottom:10px solid;
   border-left: 10px solid transparent; 
   position: relative;
   top: -125px;
   left: 220px;
   cursor: pointer;
  }
  </style>
</head>

body部分:

<body>
<div>
  <div id="a">&nbsp;&nbsp;播放列表</div>
  <div id="i"></div>
  <div >
  <ul id="b">
   <li class="ab">&nbsp;&nbsp;玩爱之徒-蔡依林</li>
   <li class="ab">&nbsp;&nbsp;原谅我就是这样的女生-戴佩妮</li>
   <li class="ab">&nbsp;&nbsp;猜不透-丁当</li>
   <li class="ab">&nbsp;&nbsp;自导自演-周杰伦</li>
   <li class="ab">&nbsp;&nbsp;浪漫窝-玄子</li>
   <li class="ab">&nbsp;&nbsp;流年-王菲</li>
  </ul>
  </div>
</div>
</body>
JS部分:
<script type="text/javascript">
  aa=document.getElementById('a');
  bb=document.getElementById('b');
  ii=document.getElementById('i');
  ab=document.getElementsByTagName("li");
  aa.onclick=function()
   {
     if(bb.style.display=="none")
     {bb.style.display="block";}
   else
     {bb.style.display="none";}
   
   if(ii.style.borderBottom=='none'){
        ii.style.borderTop='none';
        ii.style.borderBottom='10px solid black';
      }
      else{ 
        ii.style.borderBottom="none";
        ii.style.borderTop="10px solid black";
      }
    }
    for (var x=0;x<ab.length; x=x+1) 
    {
      ab[x].onmouseover=function () {
        this.style.background="white";
        this.style.textDecoration="underline";
      }
      ab[x].onmouseout=function () {
        this.style.background="#E9ECF3";
       this.style.textDecoration="none";
     }
    }
    

  
  
  
</script>没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭