js(onclick)关闭广告小弹窗

效果图(点击叉叉,弹窗被关闭):


代码如下:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <style type="text/css">

   #a{
    width: 10px;height: 10px;
    background: white;
    cursor: pointer;
   }
  </style>
</head>
<body>
<div id="a">
<b title="关闭" onclick="document.getElementById('a').style.display='none';">×</b>
<img src="img/03.png">
</div>

  
</body>
</html>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭