fread 快速读入

版权声明:本文为博主原创文章,转载标明出处。 https://blog.csdn.net/xlzhang223/article/details/77619547

新科技。。。比getchar的读入挂快的不知道哪里去了。。。顺便一提有时候普通getchar还没scanf快。。。


struct FastIO {
  static const int S = 1e7;
  int wpos;
  char wbuf[S];
  FastIO() : wpos(0) {}
  inline int xchar() {
    static char buf[S];
    static int len = 0, pos = 0;
    if (pos == len)
      pos = 0, len = fread(buf, 1, S, stdin);
    if (pos == len) exit(0);
    return buf[pos++];
  }
  inline int xuint() {
    int c = xchar(), x = 0;
    while (c <= 32) c = xchar();
    for (; '0' <= c && c <= '9'; c = xchar()) x = x * 10 + c - '0';
    return x;
  }
  inline int xint()
  {
    int s = 1, c = xchar(), x = 0;
    while (c <= 32) c = xchar();
    if (c == '-') s = -1, c = xchar();
    for (; '0' <= c && c <= '9'; c = xchar()) x = x * 10 + c - '0';
    return x * s;
  }
  inline void xstring(char *s)
  {
    int c = xchar();
    while (c <= 32) c = xchar();
    for (; c > 32; c = xchar()) * s++ = c;
    *s = 0;
  }
  inline void wchar(int x)
  {
    if (wpos == S) fwrite(wbuf, 1, S, stdout), wpos = 0;
    wbuf[wpos++] = x;
  }
  inline void wint(ll x)
  {
    if (x < 0) wchar('-'), x = -x;
    char s[24];
    int n = 0;
    while (x || !n) s[n++] = '0' + x % 10, x /= 10;
    while (n--) wchar(s[n]);
    wchar('\n');
  }
  inline void wstring(const char *s)
  {
    while (*s) wchar(*s++);
  }
  ~FastIO()
  {
    if (wpos) fwrite(wbuf, 1, wpos, stdout), wpos = 0;
  }
} io;


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭