iOS开源项目搜集

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/xn4545945/article/details/38962669

Github上的600多个开源项目搜集: (Github上远不止这)

http://github.ibireme.com/github/list/ios/ 


关于iOS上的7个常用开源项目: (Cocoachina上搜集)

http://www.cocoachina.com/industry/20130701/6515.html


CSDN整理的最受欢迎的iOS与Android开源项目:

http://www.csdn.net/tag/%E6%9C%80%E5%8F%97%E6%AC%A2%E8%BF%8E%E7%9A%84%E5%BC%80%E6%BA%90%E9%A1%B9%E7%9B%AE/news


40个GitHub上最受欢迎的iOS开源项目:

http://blog.csdn.net/wave_1102/article/details/12173989

http://blog.csdn.net/wave_1102/article/details/12174025


iOS开源项目列表: (fork别人的)

https://github.com/xn4545945/open-ios-projects


http://blog.csdn.net/iamfreedom2011/article/details/27266483    项目汇总 

源地址: http://wangzz.github.io/blog/2014/04/25/githubyou-xiu-xiang-mu-ios/


其他:

http://blog.csdn.net/okmengmeng/article/details/38348513    开源项目汇总

http://blog.csdn.net/isharestudio/article/details/23832147        一个天气app

http://www.cocoachina.com/industry/20140224/7868.html    一个天气app的最佳实战

https://github.com/ShortTailLab/ph-open         一个卡牌类游戏

http://www.zhihu.com/question/22914651?sort=created      知乎上关于iOS开源项目的讨论以上都是别人整理的开源项目, 不错, 有重复.


找示例代码的地方

apple dev官方例子

github

cocoachina

cocoacontrols

code4app

oschina

。。。。


本文会不定期更新.....没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭