PHP合并数组+与array_merge的区别分析

主要区别是两个或者多个数组中如果出现相同键名,键名分为字符串或者数字,需要注意

1)键名为数字时,array_merge()不会覆盖掉原来的值,但+合并数组则会把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉(不是覆盖)

2)键名为字符时,+仍然把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉,但array_merge()此时会覆盖掉前面相同键名的值

需要注意的是数组键形式 '数字' 等价于 数字

$a = array('a','b');
$b = array('c', 'd');
$c = $a + $b;
var_dump($c);
var_dump(array_merge($a, $b)); 

$a = array(0 => 'a', 1 => 'b');
$b = array(0 => 'c', 1 => 'b');
$c = $a + $b;
var_dump($c);
var_dump(array_merge($a, $b)); 

$a = array('a', 'b');
$b = array('0' => 'c', 1 => 'b');
$c = $a + $b;
var_dump($c);
var_dump(array_merge($a, $b)); 

$a = array(0 => 'a', 1 => 'b');
$b = array('0' => 'c', '1' => 'b');
$c = $a + $b;
var_dump($c);
var_dump(array_merge($a, $b)); 没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭