js中变量的声明,及全局变量和局部变量

1、变量一般用var 声明

2、全局变量不能用var 声明,用var 声明的变量是局部变量

3、全局变量可以在声明的函数外调用,局部变量不能再函数外调用。

代码说明:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>声明变量</title>
  <script type="text/javascript">
    /* var width; //1、声明变量
    width=10;  //2、给变量赋值
    alert(width) //3、使用变量:打印出来

    width=666;
    alert(width)*/

   /* var width =10;//声明并赋值
    alert(width);

    var a;
    alert(a)//a是未定义变量*/

   /*var a=11,b=12,c=13;//一次性声明多个变量
    alert(a)
    alert(b)
    alert(c)*/

  /* width=10;//不声明直接赋值,属于一个全局变量,加var是局部变量
    alert(width)*/

    function a() {
      //全局变量
      a1=10;
    }
    function b() {
      //局部变量
      var b1=11;
      alert(b1)//b1在这可以使用
    }
    a();//需要调用函数
    b();
    alert(a1)
    alert(b1)//b1不能使用
  </script>
</head>
<body>

</body>
</html>


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页