Vue 2.0 高级实战-开发移动端音乐WebApp

前言

Vue.js 是最火的前端框架,几乎没有之一,资深程序员这样评价它:“Vue.js 兼具 Angular.js 和 React.js 的优点,并剔除它们的缺点”,很多前端工程师都视Vue.js为心中最理想的框架

项目主要技术栈

vue2.0 vuex node

已实现功能

 • [x] 图片懒加载
 • [x] 历史搜索
 • [x] 音乐收藏
 • [x] 音乐播放
 • [x] 音乐暂停
 • [x] 音乐快进
 • [x] 音乐快退
 • [x] 自动播放下一曲
 • [x] 音乐列表(增删)
 • [x] 下一曲
 • [x] 歌手
 • [x] 歌手详情
 • [x] 排行榜
 • [x] 排行榜详情页
 • [x] 搜索
 • [x] loading
 • [x] 播放详情页
 • [x] 滚动歌词
 • [x] 展示音乐进度
 • [x] 音乐进度的拖拽

项目树

.
├── README.md
├── build
│  ├── build.js
│  ├── check-versions.js
│  ├── dev-client.js
│  ├── dev-server.js
│  ├── utils.js
│  ├── vue-loader.conf.js
│  ├── webpack.base.conf.js
│  ├── webpack.dev.conf.js
│  └── webpack.prod.conf.js
├── config
│  ├── dev.env.js
│  ├── index.js
│  └── prod.env.js
├── index.html
├── package.json
├── prod.server.js
├── src
│  ├── App.vue
│  ├── api
│  │  ├── config.js
│  │  ├── rank.js
│  │  ├── recommend.js
│  │  ├── search.js
│  │  ├── singer.js
│  │  └── song.js
│  ├── base
│  │  ├── confirm
│  │  │  └── confirm.vue
│  │  ├── listview
│  │  │  └── listview.vue
│  │  ├── loading
│  │  │  ├── loading.gif
│  │  │  └── loading.vue
│  │  ├── no-result
│  │  │  ├── no-result.vue
│  │  │  ├── no-result@2x.png
│  │  │  └── no-result@3x.png
│  │  ├── progress-bar
│  │  │  └── progress-bar.vue
│  │  ├── progress-circle
│  │  │  └── progress-circle.vue
│  │  ├── scroll
│  │  │  └── scroll.vue
│  │  ├── search-box
│  │  │  └── search-box.vue
│  │  ├── search-list
│  │  │  └── search-list.vue
│  │  ├── slider
│  │  │  └── slider.vue
│  │  ├── song-list
│  │  │  ├── first@2x.png
│  │  │  ├── first@3x.png
│  │  │  ├── second@2x.png
│  │  │  ├── second@3x.png
│  │  │  ├── song-list.vue
│  │  │  ├── third@2x.png
│  │  │  └── third@3x.png
│  │  ├── switches
│  │  │  └── switches.vue
│  │  └── top-tip
│  │    └── top-tip.vue
│  ├── common
│  │  ├── fonts
│  │  │  ├── music-icon.eot
│  │  │  ├── music-icon.svg
│  │  │  ├── music-icon.ttf
│  │  │  └── music-icon.woff
│  │  ├── image
│  │  │  └── default.png
│  │  ├── js
│  │  │  ├── cache.js
│  │  │  ├── config.js
│  │  │  ├── dom.js
│  │  │  ├── jsonp.js
│  │  │  ├── mixin.js
│  │  │  ├── singer.js
│  │  │  ├── song.js
│  │  │  └── util.js
│  │  └── stylus
│  │    ├── base.styl
│  │    ├── icon.styl
│  │    ├── index.styl
│  │    ├── mixin.styl
│  │    ├── reset.styl
│  │    └── variable.styl
│  ├── components
│  │  ├── add-song
│  │  │  └── add-song.vue
│  │  ├── disc
│  │  │  └── disc.vue
│  │  ├── m-header
│  │  │  ├── logo@2x.png
│  │  │  ├── logo@3x.png
│  │  │  └── m-header.vue
│  │  ├── music-list
│  │  │  └── music-list.vue
│  │  ├── player
│  │  │  └── player.vue
│  │  ├── playlist
│  │  │  └── playlist.vue
│  │  ├── rank
│  │  │  └── rank.vue
│  │  ├── recommend
│  │  │  └── recommend.vue
│  │  ├── search
│  │  │  └── search.vue
│  │  ├── singer
│  │  │  └── singer.vue
│  │  ├── singer-detail
│  │  │  └── singer-detail.vue
│  │  ├── suggest
│  │  │  └── suggest.vue
│  │  ├── tab
│  │  │  └── tab.vue
│  │  ├── top-list
│  │  │  └── top-list.vue
│  │  └── user-center
│  │    └── user-center.vue
│  ├── main.js
│  ├── router
│  │  └── index.js
│  └── store
│    ├── actions.js
│    ├── getters.js
│    ├── index.js
│    ├── mutation-types.js
│    ├── mutations.js
│    └── state.js
└── static
  ├── 1.png
  ├── 2.png
  ├── 3.png
  ├── 4.png
  └── 5.png

项目截图

1

2

3

4

5

6

7

重要说明

如果想系统全面的学习这么课程,建议看imooc老师的学习视频 ,讲的非常棒
课程慕课网学习地址;

11

12

13

14

15

16

本人有该视频,源码,老师笔记,若有不懂有请教老师的方式等。有意者,私信。

试看地址:

第一章

链接: https://pan.baidu.com/s/1gfmzqQR 密码: 6mjq

第二章

链接: https://pan.baidu.com/s/1jIkrvLk 密码: 8yfg

视频清晰度

视频清晰度

代码演示

[项目演示地址] (http://47.92.26.198:9000/)

阅读更多
博主设置当前文章不允许评论。

没有更多推荐了,返回首页