JS 日期补0(2020-3-4转成2020-03-04)

2020-3-4转成2020-03-04

var d = new Date();
var ye = d.getFullYear();
var mo = (d.getMonth()+1).toString().padStart(2,'0');
var da = d.getDate().toString().padStart(2,'0');
var time = ye+'-'+mo+'-'+da;
alert(time);
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值