yangqiang1983的专栏

我的天空

VC++定时器

float TV_ChanTab[100] = {
       49.75, 57.75, 65.75, 77.25, 85.25,112.25,120.25,128.25,136.25,144.25,
   152.25,160.25,168.25,176.25,184.25,192.25,200.25,208.25,216.25,224.25,
   232.25,240.25,248.25,256.25,264.25,272.25,280.25,288.25,296.25,304.25,
   312.25,320.25,328.25,336.25,344.25,352.25,360.25,368.25,376.25,384.25,
   392.25,400.25,408.25,416.25,424.25,432.25,440.25,448.25,456.25,464.25,
   471.25,479.25,487.25,495.25,503.25,511.25,519.25,527.25,535.25,543.25,
   551.25,559.25,567.25,575.25,583.25,591.25,599.25,607.25,615.25,623.25,
   631.25,639.25,647.25,655.25,663.25,671.25,679.25,687.25,695.25,703.25,
   711.25,719.25,727.25,735.25,743.25,751.25,759.25,767.25,775.25,783.25,
   791.25,799.25,807.25,815.25,823.25,831.25,839.25,847.25,855.25,863.25,
    };
 
 
  
void CJsDlg::OnButton1()
{
 // TODO: Add your control notification handler code here
 
  for(a=1;a<=100;a++)
  {  
  
   m_StartFP =TV_ChanTab[a];
  
   m_Fip = 38.9;
  
    if (m <= (160.25 + m_Fip)*20)
    {
     IIC1[4] = 0x01;
    }
    if (m> (160.25 + m_Fip)*20 && a < (471.25 + m_Fip)*20)
    {
     IIC1[4] = 0x02;
    }
    if (m >= (471.25 + m_Fip)*20)
    {
     IIC1[4] = 0x04;
    }
  
  }
   m = (m_StartFP + m_Fip) * 20;
   IIC1[1] = (UCHAR) (m / 256);
   IIC1[2] = (UCHAR)m % 256;
   IIC.WriteByteBlock(IIC1,5);
   IIC.WriteByteBlock(IIC2,5);
   Sleep(100);
   SetTimer(1,1,NULL);
   
  CString yq1;

 for (b=0;b<=5;b++)
 {  
        yq1.Format("%d",IIC1[a]);
  yq1.Format("%d",IIC1[b]);
  SetDlgItemText(IDC_EDIT1,yq1);
   //void CALLBACK TimerProc(1,1,1,1);
   //DwTimeStart = GetTickCount();  
 
 }
 
}


void CJsDlg::OnButton2()
{
 // TODO: Add your control notification handler code here
 SetTimer(1,1,NULL);
 
 UCHAR rf_read;
 UCHAR if_read;
 UCHAR *pRead;
 pRead= IIC.ReadByteBlock(IIC1[0]+1,1);
 rf_read = *pRead;
 pRead = IIC.ReadByteBlock(IIC2[0]+1,1);
 if_read = *pRead;
 CString yq2;
 yq2.Format("%x/r/n%x",rf_read,if_read);
    SetDlgItemText(IDC_EDIT2,yq2);
 
}

阅读更多
文章标签: callback null float 360
下一篇经典的人生需要不断点缀
想对作者说点什么? 我来说一句

VC++资料,关于图形方面的

2010年03月17日 2.7MB 下载

VC++编程指南

2008年05月29日 1.28MB 下载

VC++图书管理系统

2011年06月02日 1.19MB 下载

好玩的聊天程序VC,GOOD PROGRAMER

2008年11月21日 3.55MB 下载

opencv SIFT匹配

2013年08月12日 31KB 下载

VC++ 人事管理系统

2010年06月21日 6.99MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭