QT : 屏蔽qDebug调试信息

DEFINES += QT_NO_WARNING_OUTPUT
DEFINES += QT_NO_DEBUG_OUTPUT

C:\Qt\Qt5.7.0\5.7\msvc2013\include\QtCore\qlogging.h
 1. #define QT_NO_QDEBUG_MACRO while (false) QMessageLogger().noDebug  
 2. #if defined(QT_NO_DEBUG_OUTPUT)  
 3. #  undef qDebug  
 4. #  define qDebug QT_NO_QDEBUG_MACRO  
 5. #endif  
 6. #if defined(QT_NO_INFO_OUTPUT)  
 7. #  undef qInfo  
 8. #  define qInfo QT_NO_QDEBUG_MACRO  
 9. #endif  
 10. #if defined(QT_NO_WARNING_OUTPUT)  
 11. #  undef qWarning  
 12. #  define qWarning QT_NO_QDEBUG_MACRO  

 1. #endif  

方法1:直接在main函数之前加入宏定义。注意,这种方法,好像无法保证全局所有类中的qDebug被屏蔽。最好还是用第二种或第三种方法。


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include <QtCore/QCoreApplication>
 
#define QT_NO_DEBUG_OUTPUT      //屏蔽debug输出
#define QT_NO_WARNING_OUTPUT    //屏蔽warning输出 
#include <QtDebug>
int main(int argc, char *argv[])
{
    QCoreApplication a(argc, argv);
 
        qDebug("Funciton debug");
    qDebug()<<"Stream debug";
     
    return a.exec();
}

方法2:
在Qt工程文件.pro里面添加
 DEFINES += QT_NO_WARNING_OUTPUT\ QT_NO_DEBUG_OUTPUT 
然后clear项目重新编译即可屏蔽qDebug()的输出.

方法3:
在VC项目配置里C/C++ /Preprocessor /Preprocessor Definitions属性里面加入宏定义:QT_NO_DEBUG_OUTPUT


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭