Java.toCharArray()和charAt()效率比较

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/Yiigel/article/details/54605687

LeetCode中的一道算法题,使用toCharArray()时间超时,换成charAt()之后通过,所以测试一下两者的运行效率:

	public static void test() {
		String s = "a";
		for(int i = 0; i < 100000; i++) {
			s += "a";
		}
		
		long start1 = System.currentTimeMillis();
		char[] cs = s.toCharArray();
		for(char c:cs) {
			System.out.println(1); // 需要输入语句进入循环
		}
		long end1 = System.currentTimeMillis();
		
		long start2 = System.currentTimeMillis();
		for(int i = 0; i < s.length(); i++) {
			char c = s.charAt(i);
			System.out.println(1);
		}
		long end2 = System.currentTimeMillis();
		
		System.out.println(end1 - start1);
		System.out.println(end2 - start2);
	}


结果证明charAr()效率较高些,运行结果为:

1980
1443

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭