ExtJs dataview XTemplate里 两个变量做 数学运算操作

版权声明:本文为yissan原创文章,未经本人允许严禁转载! https://blog.csdn.net/yissan/article/details/80104456
Ext.application({
  name: 'Fiddle',

  launch: function() {
    Ext.define('My.Example', {
      extend: 'Ext.Panel',
      tpl: new Ext.XTemplate(
        '<table border=\'1\' width=\'100%\' height=\'100%\'>',
        '  <tr>',
        '    <th></th>',
        '    <th>$(000\'s)</th>',
        '    <th>%Sales</th>',
        '  </tr>',
        '  <tr>',
        '    <td>Sales:</td>',
        '    <td>{sales}</td>',
        '    <td>&nbsp;</td>',
        '  </tr>',
        '  <tr>',
        '    <td>COGS:</td>',
        '    <td>{cogs}</td>',
        //'    <td><tpl"this.cogsSales(cogs, sales)"/></td>',
        '    <td>{[this.cogsSales(values.cogs, values.sales)]}</td>',
        '  </tr>',
        '  <tr>',
        '    <td>Gross Profit:</td>',
        '    <td>{grossProfit}</td>',
        '    <td>{[this.profitSales(values.grossProfit, values.sales)]}</td>',
        '  </tr>',
        '</table>', {
        // XTemplate configuration:
        disableFormats: true,
        // member functions:
        cogsSales: function(cogs, sales) {
          return cogs / sales;
        },
        profitSales: function(grossProfit, sales) {
          return grossProfit / sales;
        }
      })
    });

    var panel = new Ext.create('My.Example', {
      data: {
        sales: 0,
        cogs: 0,
        grossProfit: 0
      },
      renderTo: Ext.getBody()
    });

    var button = new Ext.create('Ext.button.Button', {
      text: "click me",
      listeners: {
        click: function() {
          panel.update({
            cogs: 100,
            grossProfit: 300,
            sales: 500
          });
        }
      },
      renderTo: Ext.getBody()
    });
  }
});

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试