VS C++ 函数重载

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/youshijian99/article/details/79976234

函数重载:参数不同

#include <Windows.h>
#include <iostream>
using namespace std;

void func(int *x, int *y)	
{
	int tmp = *x;
	*x = *y;
	*y = tmp;
}

void func(int &x, int &y)
{
	int tmp = x;
	x = y;
	y = x;

}


int main(int argc, char **argv)
{
	int x = 10;
	int y = 20;

	func(&x,&y);
	printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
	func(x,y);
	printf("x = %d, y = %d\n", x, y);

	getchar();
	return 0;
}

运行结果

x = 20, y = 10
x = 10, y = 10


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试