Apache Commons Codec的Base64加解密库

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/yueshutong123/article/details/79953446

下载地址:http://commons.apache.org/proper/commons-codec/download_codec.cgi

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;

/**
 * Created by yster@foxmail.com
 * 2018年4月9日 下午10:17:09
*/
public class JdkBase64 {

  public static void main(String[] args) {
    String key = "这是需要加密的文字";
    key = encode(key);
    System.out.println(key);
    key = decode(key);
    System.out.println(key);
  }

  /**
   * Base64加密
   * @param key
   * @return
   */
  public static String encode(String key){
     byte[] bt = key.getBytes();
     return (new Base64().encodeToString(bt));
  }

  /**
   * Baes64解密
   * @param key
   * @return
   */
  private static String decode(String key){
    byte[] bt = new Base64().decode(key);
    return new String(bt);
  }

}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭