QT右键菜单、右键下拉菜单、各控件响应右键菜单方法简介(转)


QT主窗体右键弹出下拉菜单方法(我的主窗体的类名是CGuiMainwindow):

void CGuiMainwindow::contextMenuEvent(QContextMenuEvent* e)
{
QMenu *menu = new QMenu();
menu->addSeparator();
menu->addSeparator();
menu->addAction(Act_Maxsize);
menu->addSeparator();
menu->addSeparator();
menu->addAction(Act_Normal);
menu->addSeparator();
menu->addSeparator();
menu->exec(e->globalPos());
delete menu;
}


其中Act_Maxsize和Act_Normal是两个QAction 对象指针。我的定义和初始化如下:

QAction*  Act_Maxsize;
QAction*  Act_Normal;
Act_Maxsize   = new QAction(tr("XML"), this);
Act_Maxsize->setIcon(QIcon("Resources/logo.png"));
Act_Normal   = new QAction(tr("SHOW"), this);
Act_Normal->setIcon(QIcon("Resources/logo.png"));
  connect(Act_Maxsize, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(ADDChange()));
connect(Act_Normal, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(XMLChange()));

油槽函数是用来响应右键菜单的点击动作。

QT内置控件添加右键菜单方法(以QTreeWidget添加右键菜单为例):

定义油槽
connect(moduleTree,SIGNAL(itemPressed(QTreeWidgetItem *, int)),this,SLOT(SlotItemClicked(
QTreeWidgetItem *, int)));
实现槽函数
void CGuiMainwindow::SlotItemClicked(QTreeWidgetItem *item, int column)
{
   if (qApp->mouseButtons() == Qt::LeftButton)
   { return; }
   if (qApp->mouseButtons() == Qt::RightButton)
   { if (item->childCount() > 0) { return; }
    ShowMenu();
   }
}
实现菜单显示功能函数:
void CGuiMainwindow::ShowMenu()
{
   QPoint pos;
   QMenu menu(moduleTree);
   QIcon myIcon("Resources/logo.png");
   menu.addAction(myIcon,tr("菜单_1"));
   menu.addAction(myIcon,tr("菜单_2"));
   menu.addAction(myIcon,tr("菜单_3"));
   menu.addAction(myIcon,tr("菜单_4"));
   menu.addAction(myIcon,tr("菜单_5"));
   menu.addAction(myIcon,tr("菜单_6"));
   menu.exec(QCursor::pos());
}

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页