js获取当前日期、日期加一天、每月多少天

1、js获取当前日期

var myDate = new Date();
      var year = myDate.getFullYear();  //获取完整的年份(4位,1970-????)
      var month = myDate.getMonth() + 1;    //获取当前月份(0-11,0代表1月)
      var day = myDate.getDate();    //获取当前日(1-31)
      var stryear = year.toString();
      var strmonth;
      var strday;
      if (month <= 9) {
        strmonth = "0" + month;
      }

2、日期加一天,原理转换为增加一天的毫秒,然后再转换为时间格式。

function AddDays(date, days) {
      var nd = date;
      nd = nd.valueOf();
      nd = nd + days * 24 * 60 * 60 * 1000;
      nd = new Date(nd);
      var y = nd.getFullYear();
      var m = nd.getMonth() + 1;
      var d = nd.getDate();
      if (m <= 9) m = "0" + m;
      if (d <= 9) d = "0" + d;
      var cdate = y + "-" + m + "-" + d;
      return cdate;
     }

3、每月多少天,原理:Date对象月份从0开始,即0表示1月份,以此类推。 在上面的代码中,我们初始化d为三月份的第0天,由于


JavaScript中day的范围为1~31中的值,所以当设为0时,会向前 一天,也即表示上个月的最后一天。

 function mGetDate(){
   var date = new Date();
   var year = date.getFullYear();
   var month = date.getMonth()+1;
   var d = new Date(year, month, 0);
   return d.getDate();
  }

地址:https://www.cnblogs.com/sheqiuluo/p/6890300.html
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页