DreamLife-Technology

大人物的世界,小人物的梦想。

Qt Qml 汽车仪表

上一个原文连接http://blog.csdn.net/z609932088/article/details/53946245


参考资料连接:链接: https://pan.baidu.com/s/1pLjOTWB 密码: t9d1
唯一的问题就是在绘制仪表指针的时候有锯齿


换成qml可以消除锯齿,但是我对qml不熟练啊,(┬_┬)

这里摸索出来一个间的界面,就是在aml加一个定时器,来改变角度

上源代码

import QtQuick 2.7
import QtQuick.Window 2.2

Window {
  id:root
  visible: true
  width: 1920
  height: 720
  title: qsTr("Car Play")
  color: "#161616"
  property int pointer_angle: -135
  property bool timeChangedFlag: true
  function timeChanged()
  {
    if(timeChangedFlag)
    {
      if(pointer_angle<135)
      {
        pointer_angle++
        if(pointer_angle == 135)
        {
          timeChangedFlag = false
        }

      }

    }
    if(!timeChangedFlag)
    {
      if(pointer_angle>-135)
      {
        pointer_angle--
        if(pointer_angle == -135)
        {
          timeChangedFlag = true
        }
      }
    }

  }
  Timer{
    id:pointer_timer
    interval: 40
    running: true
    repeat: true
    onTriggered: root.timeChanged()
  }
  Item {
    id: background
    width: root.width
    height: root.height
    anchors.centerIn: parent
    Image {
      id: background_image
      source: "qrc:/source/beijing.bmp"
    }
    Image {
      id: pointer
      x:920
      y:90
      transform: Rotation{
        origin.x:40
        origin.y:267
        angle: pointer_angle
      }
      source: "qrc:/source/222.png"
    }

  }

}
阅读更多
版权声明:DreamLife-Technology 技术交流QQ:609932088 https://blog.csdn.net/z609932088/article/details/53994965
想对作者说点什么? 我来说一句

QT做的一个仪表盘界面

2009年08月29日 2.71MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭