zangyuanan320的博客

Keep Dreaming!!

用C和C++编写输出乘法口诀表

用C编写:

#include "stdio.h"

int main()

{

     int i,j,n,m=0;

    for(i=1;i<=9;i++)

   {

   for(j=1;j<=9;j++) 

       {

        printf("%d*%d=%d ",i,j,i*j);

        m=m+1;

          if(m%9==0)

           {

            printf("\n") ; 

          }

       }

  

    return 0;

}
用C++编写:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

    int i,j,n,m=0;

    for(i=1;i<=9;i++)

  {

  for(j=1;j<=9;j++) 

     {

      n=i*j;

       cout<<i<<'*'<<j<<'='<<n<<' ';

       m=m+1;

      if(m%9==0)

       {

        cout<<endl;  

       }

     }

 

    return 0;

}
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zangyuanan320/article/details/51537960
下一篇不允许创建临时变量,交换两个数的内容
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭