zangyuanan320的博客

Keep Dreaming!!

【C语言】【笔试题】模拟实现strncat

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include  <assert.h>


char *my_strncat(char *dest, const char *src, int len)
{
    char *ret = dest;
    while (*dest)
    {
        dest++;
    }
    while (len--)
    {
        *dest = *src;
        dest++;
        src++;
    }
    *dest = '\0';
    return ret;
}

int main()
{
    char p1[20] = "hello ";
    char p2[20] = "world!";
    char *ret = my_strncat(p1, p2, 7);
    printf("%s", ret);
    system("pause");
    return 0;
}

wKiom1ZRfbbwrCz0AABfvSVdqkg790.png

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zangyuanan320/article/details/51538100
上一篇【C语言】编写一个函数reverse_string(char * string)(递归实现
下一篇【C语言】【面试题】【笔试题】模拟实现strncmp
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭