zangyuanan320的博客

Keep Dreaming!!

【C语言】【面试题】【笔试题】模拟实现strncmp

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>

int my_strncmp(const char *dest, const char *src, int len)
{
    assert(dest);
    assert(src);
    while (len && (*dest == *src))
    {
        dest++;
        src++;
        len--;
    }
    if (*dest == '\0')
    {
        return  0;
    }
    else if (len == 0)
    {
        dest--;
        src--;
        return *dest - *src;
    }
    else
    {
        return *dest - *src;
    }
}


int main()
{
    char arr1[] = "abcdef";
    char arr2[] = "abcde";
    int ret = my_strncmp(arr1, arr2, 6);
    printf("%d", ret);
    system("pause");
    return 0;
}

wKiom1ZRgFPiRz9sAABbdAmy3DA581.png

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zangyuanan320/article/details/51538102
个人分类: C语言
上一篇【C语言】【笔试题】模拟实现strncat
下一篇【C语言】【面试题】【笔试题】模拟实现strncpy
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭