Java Interface 是常量存放的最佳地点吗?

<script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-2947489232296736"; /* 728x15, 创建于 08-4-23MSDN */ google_ad_slot = "3624277373"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 15; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script>
<script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-2947489232296736"; /* 160x600, 创建于 08-4-23MSDN */ google_ad_slot = "4367022601"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; //--> </script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script>
Java Interface 是常量存放最佳地点吗

Java/l-Java-Interface/index.shtml#author1">bright (brightsee@21cn.com)

由于Java Interface中声明的字段在编译时会自动加上static final的修饰符,即声明为常量。因而Interface通常是存放常量的最佳地点。然而在Java的实际应用时却会产生一些问题。

问题的起因有两个,第一,是我们所使用的常量并不是一成不变的,而是相对于变量不能赋值改变。例如我们在一个工程初期定义常量∏=3.14,而由于计算精度的提高我们可能会重新定义∏=3.14159,此时整个项目对此常量的引用都应该做出改变。第二,Java是动态语言。与c++之类的静态语言不同,Java对一些字段的引用可以在运行期动态进行,这种灵活性是Java这样的动态语言的一大优势。也就使得我们在Java工程中有时部分内容的改变不用重新编译整个项目,而只需编译改变的部分重新发布就可以改变整个应用。

讲了这么多,你还不知道我要说什么吗?好,我们来看一个简单的例子:

有一个Interface A,一个class B,代码如下:

//file A.Javapublic Interface A{


<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2947489232296736";
/* 728x15, 创建于 08-4-23MSDN */
google_ad_slot = "3624277373";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-2947489232296736"; /* 160x600, 创建于 08-4-23MSDN */ google_ad_slot = "4367022601"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; //--> </script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script>
阅读更多
个人分类: java
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭