shell脚本

#!/bin/bash
for line in $(cat /home/openstack/publish/python_rely_packages/upper-constraints.txt |tail -n +44)
do
        pip install `echo $line`

done

如上,读取upper-constraints.txt第44行之后的存放的python安装包名称,并执行安装

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭