LeetCode52——N-Queens II

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zhangxiao93/article/details/49388261

LeetCode52——N-Queens II

LeetCode51一样,只不过这题是求解解的个数。

这里我套用了上一题的代码,只不过当row==n(递归返回条件)时,不是将一种可行解加入结果集,而是另计数变量自增,来统计可行解的数量。

代码:

class Solution {
private:
	int num;
	bool check(int row, int col, int n, vector<string>m)
	{
		if (row == 0)
			return true;
		int i;
		int j;
		for (i = 0; i < row; i++)
		{
			if (m[i][col] == 'Q')
				return false;
		}
		i = row - 1;
		j = col - 1;
		while (i >= 0 && j >= 0)
		{
			if (m[i][j] == 'Q')
				return false;
			i--;
			j--;
		}
		i = row - 1;
		j = col + 1;
		while (i >= 0 && j < n)
		{
			if (m[i][j] == 'Q')
				return false;
			i--;
			j++;
		}
		return true;
	}
	void add(vector<string>m)
	{
		num++;
	}
	void solve(int row, int n, vector<string>m)
	{
		int col;
		if (row == n)
		{
			add(m);
			return;
		}
		for (col = 0; col<n; col++)
		{
			if (check(row, col, n, m) == true)
			{
				m[row][col] = 'Q';
				solve(row + 1, n, m);
				m[row][col] = '.';
			}
		}
	}
public:
		int totalNQueens (int n) {
		vector<string>m(n, string(n, '.'));
		num = 0;
		solve(0, n, m);
		return num;
	}
};


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页