js正则清除文本中所有数字或文字

清除所有数字

var s ="总金额4500元";
function qNumber(str){
    return str.replace(/\d/g,"*");

}
console.log(qNumber("全部总金额4500元"))

清除所有文字

var s ="总金额4500元";
function qNumber(str){
    return str.replace(/[^0-9]/ig,"*");

}
console.log(qNumber("全部总金额4500元"))
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:上身试试 返回首页