CSS3 2D转换&3D转换

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zhaobw831/article/details/50533179

1、transform属性方法

这里写图片描述

Transform 方法
这里写图片描述

2、2D转换

 • translate()方法
    .div1 {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: #00ff21;
      transform: translate(100px,100px);
      -ms-transform: translate(100px,100px); /* IE 9 */
      -webkit-transform: translate(100px,100px); /* Safari and Chrome */
      -o-transform: translate(100px,100px); /* Opera */
      -moz-transform: translate(100px,100px); /* Firefox */
    }
 • 效果:

这里写图片描述

 • rotate()方法
    .div2 {
      width:100px;
      height:50px;
      background:#ff6a00;
      transform:rotate(45deg);
    }
 • 效果:

这里写图片描述

 • scale()方法
    .div3 {
      margin-left:100px;
      margin-top:100px;
      background:#00ff90;
      transform:scale(2,4);/*width扩大两倍,height扩大4倍*/
    }
 • 效果

这里写图片描述

 • skew()方法
    .div4 {
      transform:skew(35deg,10deg);/*X轴翻转35度,Y轴翻转10度*/
    }
 • 效果:

这里写图片描述

 • matrix()方法

参考:
理解CSS3 transform中的Matrix(矩阵)

3、3D转换

    div {
      width:200px;
      height:150px;
      background-color:#ff0000;
      float:left;
      color:#ffffff;
    }
    .div1 {
      background-color:#00ff00;
      transform:rotateX(180deg);/*围绕X轴旋转*/
    }
    .div2 {
      background-color:#0000ff;
      transform:rotateY(180deg);/*围绕Y轴旋转*/
    }
 • 效果:

这里写图片描述

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页