python cx_Oracle 多个绑定变量

#coding=utf-8  
import threading  
import time  
import cx_Oracle  
from pprint import pprint  
import csv  
import sys
reload(sys)
table_name = "dbtest.csv"  
sys.setdefaultencoding('utf-8')
if len(sys.argv) != 3:
    sys.exit() 
script=sys.argv[0]
x=sys.argv[1]
print type(x)  
y=sys.argv[2]
owner = "x"
dbuser='x'
dbpass='outxata'
dbip='10x60'
dbservice='outdata'
conn = cx_Oracle.connect(dbuser,dbpass,dbip+'/'+dbservice)
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("SELECT TPP_DETAIL FROM TD_PRELOAN_REPORT_PLATFRDAL tlcb WHERE tlcb.TPP_REPORTID = :a AND tlcb.TPP_ITEMID = :b ",a=x,b=y)
#cursor.execute(None,{'a':x,'b':y,'c':z})
d={}
info = cursor.fetchall()
print info

 

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付 29.90元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值