ArrayList的扩容方式和扩容时机

初始化

ArrayList的底层是一个动态数组,ArrayList首先会对传进来的初始化参数initalCapacity进行判断

 • 如果参数等于0,则将数组初始化为一个空数组,
 • 如果不等于0,将数组初始化为一个容量为10的数组。

 

扩容时机

当数组的大小大于初始容量的时候(比如初始为10,当添加第11个元素的时候),就会进行扩容,新的容量为旧的容量的1.5倍。

扩容方式

 扩容的时候,会以新的容量建一个原数组的拷贝,修改原数组,指向这个新数组,原数组被抛弃,会被GC回收。

//ArraList初始化容量判断
public void ensureCapacity(int minCapacity) {
    int minExpand = (elementData != DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA)
      ? 0 : DEFAULT_CAPACITY;
    if (minCapacity > minExpand) {
      ensureExplicitCapacity(minCapacity);
    }
  }

//添加元素的方法
public boolean add(E e) {
    ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
    elementData[size++] = e;
    return true;
  }

//判断是否需要扩容
 private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
    modCount++;

    // overflow-conscious code
    if (minCapacity - elementData.length > 0)
      grow(minCapacity);
  }

//扩容的机制
private void grow(int minCapacity) {
    // overflow-conscious code
    int oldCapacity = elementData.length;
    int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
    if (newCapacity - minCapacity < 0)
      newCapacity = minCapacity;
    if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
      newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
    // minCapacity is usually close to size, so this is a win:
    elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
  }
 


 

评论 6 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:创作都市 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值