js监控浏览器放大或缩小

// 放大缩小刷新页面
  var normalWidth = window.innerWidth;
  var normalHeight = window.innerHeight;
  window.onresize = function(){
    if(normalWidth>window.innerWidth||h< normalHeight.innerHeight){
      location.reload();
    }
  }

今天写代码遇到问题,要监控浏览器放大或缩小,查了查,解决问题,记录下方法,也给大家分享下。

©️2020 CSDN 皮肤主题: 黑客帝国 设计师:上身试试 返回首页