BZOJ 3689 异或之

版权声明:本文为蒟蒻原创文章,应该没什么人会转载的,要转载就注明出处并且在下方评论区吱一声吧。 https://blog.csdn.net/ziqian2000/article/details/52890476

TRIE树+堆

如果只求最小的,我们可以建出TRIE树,对每一个数都跑一边求第二小(最小的是自己异或自己),这样一定包含了所有数的异或最小值,然后找最小的即可。

如果还需要求第二小,在排除第一小的情况下,我们把组成第一小的那个数在TRIE树上求一个第三小,这样同样依然包含了所有数的当前异或最小值,以此类推,堆维护即可。

注意a^b = b^a,也就是说一个值会出现两次,所以k应取k*2

#include<cstdio>
#include<queue>
#include<map>
#define N 100005
#define H 30
using namespace std;
int a[N], use[N];

map<pair<int,int>,bool> vis;

int nodecnt;
struct node
{
  node *ch[2];
  int siz;
  node(){ch[0]=ch[1]=NULL;siz=0;}
}s[N*50];

struct TRIE
{
  node *root;
  void init()
  {
    root = &s[++nodecnt];
  }
  void insert(int x)
  {
    node *p = root;
    for(int i = H, pos = 1<<H; ~i; i--, pos>>=1)
    {
      if(!p->ch[0])p->ch[0]=&s[++nodecnt];
      if(!p->ch[1])p->ch[1]=&s[++nodecnt];
      int son = x&pos?1:0;
      p=p->ch[son];
      p->siz++;
    }
  }
  int find(int x, int k)//第k小 
  {
    node *p = root;
    int ret = 0;
    for(int i = H, pos = 1<<H; ~i; i--, pos>>=1)
    {
      int son = x&pos?1:0;
      if(p->ch[son]->siz >= k)
      {
        ret<<=1;
        p=p->ch[son];
      }
      else
      {
        ret<<=1;
        ret|=1;
        k-=p->ch[son]->siz;
        p=p->ch[son^1];
      }
    }
    return ret;
  }
}trie;

struct number
{
  int x, v;
  number(int a, int b):x(a),v(b){}
  friend bool operator < (number a, number b)
  {
    return a.v>b.v;
  } 
};

int main()
{
  int n, k;
  scanf("%d%d",&n,&k);
  trie.init();
  for(int i = 1; i <= n; i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
    trie.insert(a[i]);
    use[i]=1;
  }

  priority_queue<number> q;

  for(int i = 1; i <= n; i++)
  {
    ++use[i];
    int num = trie.find(a[i],use[i]);
    q.push(number(i,num));
  }

  for(int i = 1, ii = 2*k; i < ii; i++)
  {
    number x = q.top(); q.pop();
    if(i&1)printf("%d ",x.v);
    int pos = x.x, num;

    if(use[pos]==n)continue;
    use[pos]++;
    num = trie.find(a[pos],use[pos]);
    q.push(number(pos,num));
  }
  return 0;
}
阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页