poj 3522(最小生成树应用)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zjsyhjh/article/details/27101243

题目链接:http://poj.org/problem?id=3522思路:题目要求最小生成树中最大边与最小边的最小差值,由于数据不是很大,我们可以枚举最小生成树的最小边,然后kruskal求最小生成树,直到不能生成生成树为止,然后取最小的差值即可。

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<cstring>
 4 #include<algorithm>
 5 using namespace std;
 6 #define MAXN 111
 7 #define inf 1<<30
 8 
 9 struct Edge{
10   int u,v;
11   int len;
12 }edge[MAXN*MAXN];
13 int parent[MAXN];
14 int n,m;
15 
16 void Initiate()
17 {
18   for(int i=1;i<=n;i++){
19     parent[i]=i;
20   }
21 }
22 
23 int Find(int x)
24 {
25   if(x==parent[x]){
26     return parent[x];
27   }
28   parent[x]=Find(parent[x]);
29   return parent[x];
30 }
31 
32 void Union(int u,int v)
33 {
34   int r1=Find(u),r2=Find(v);
35   if(r1==r2)return ;
36   parent[r1]=r2;
37 }
38 
39 int cmp(const Edge &p,const Edge &q)
40 {
41   return p.len<q.len;
42 }
43 
44 int Kruskal(int id)
45 {
46   int count=0,MIN=inf,MAX=-inf;
47   for(int i=0;i<m;i++){
48     if(edge[i].len<edge[id].len)continue;
49     int u=edge[i].u,v=edge[i].v;
50     if(Find(u)!=Find(v)){
51       MIN=min(MIN,edge[i].len);
52       MAX=max(MAX,edge[i].len);
53       count++;
54       Union(u,v);
55       if(count==n-1)return MAX-MIN;
56     }
57   }
58   return -1;
59 }
60 
61     
62 
63 int main()
64 {
65   while(~scanf("%d%d",&n,&m)){
66     if(n==0&&m==0)break;
67     for(int i=0;i<m;i++){
68       scanf("%d%d%d",&edge[i].u,&edge[i].v,&edge[i].len);
69     }
70     sort(edge,edge+m,cmp);
71     int ans=inf;
72     for(int i=0;i<m;i++){
73       Initiate();
74       int tmp=Kruskal(i);
75       if(tmp==-1)break;
76       ans=min(ans,tmp);
77     }
78     if(ans!=inf){
79       printf("%d\n",ans);
80     }else 
81       printf("-1\n");
82   }
83   return 0;
84 }
View Code

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页