js中判断字符串下标的简单方法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许也可以得转载。 https://blog.csdn.net/zrcshendustudy/article/details/79955240
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script type="text/javascript">
var str="abcdefgh";
     document.write(str.indexOf('p'));
     document.write(" ");
     document.write(str.indexOf('a'));
    </script>
</body>
</html>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试