BitTorrent种子文件的解析+(2)

//sha1.c  info_hash
#include <string.h>

#include "sha1.h"

#define rol(value, bits) (((value) << (bits)) | ((value) >> (32 - (bits))))

/* blk0() and blk() perform the initial expand. */
/* I got the idea of expanding during the round function from SSLeay */
#if (defined(BYTE_ORDER) && BYTE_ORDER==LITTLE_ENDIAN) || (!defined(BYTE_ORDER) && defined(LITTLE_ENDIAN))
#define blk0(i) (block->l[i] = (rol(block->l[i],24)&0xFF00FF00) \
  |(rol(block->l[i],8)&0x00FF00FF))
#else
#define blk0(i) block->l[i]
#endif
#define blk(i) (block->l[i&15] = rol(block->l[(i+13)&15]^block->l[(i+8)&15] \
  ^block->l[(i+2)&15]^block->l[i&15],1))

/* (R0+R1), R2, R3, R4 are the different operations used in SHA1 */
#define R0(v,w,x,y,z,i) z+=((w&(x^y))^y)+blk0(i)+0x5A827999+rol(v,5);w=rol(w,30);
#define R1(v,w,x,y,z,i) z+=((w&(x^y))^y)+blk(i)+0x5A827999+rol(v,5);w=rol(w,30);
#define R2(v,w,x,y,z,i) z+=(w^x^y)+blk(i)+0x6ED9EBA1+rol(v,5);w=rol(w,30);
#define R3(v,w,x,y,z,i) z+=(((w|x)&y)|(w&x))+blk(i)+0x8F1BBCDC+rol(v,5);w=rol(w,30);
#define R4(v,w,x,y,z,i) z+=(w^x^y)+blk(i)+0xCA62C1D6+rol(v,5);w=rol(w,30);


/* Hash a single 512-bit block. This is the core of the algorithm. */

void SHA1Transform(unsigned long state[5], unsigned char buffer[64])
{
unsigned long a, b, c, d, e;
typedef union {
  unsigned char c[64];
  unsigned long l[16];
} CHAR64LONG16;
CHAR64LONG16* block;
#ifdef SHA1HANDSOFF
static unsigned char workspace[64];
  block = (CHAR64LONG16*)workspace;
  memcpy(block, buffer, 64);
#else
  block = (CHAR64LONG16*)buffer;
#endif
  /* Copy context->state[] to working vars */
  a = state[0];
  b = state[1];
  c = state[2];
  d = state[3];
  e = state[4];
  /* 4 rounds of 20 operations each. Loop unrolled. */
  R0(a,b,c,d,e, 0); R0(e,a,b,c,d, 1); R0(d,e,a,b,c, 2); R0(c,d,e,a,b, 3);
  R0(b,c,d,e,a, 4); R0(a,b,c,d,e, 5); R0(e,a,b,c,d, 6); R0(d,e,a,b,c, 7);
  R0(c,d,e,a,b, 8); R0(b,c,d,e,a, 9); R0(a,b,c,d,e,10); R0(e,a,b,c,d,11);
  R0(d,e,a,b,c,12); R0(c,d,e,a,b,13); R0(b,c,d,e,a,14); R0(a,b,c,d,e,15);
  R1(e,a,b,c,d,16); R1(d,e,a,b,c,17); R1(c,d,e,a,b,18); R1(b,c,d,e,a,19);
  R2(a,b,c,d,e,20); R2(e,a,b,c,d,21); R2(d,e,a,b,c,22); R2(c,d,e,a,b,23);
  R2(b,c,d,e,a,24); R2(a,b,c,d,e,25); R2(e,a,b,c,d,26); R2(d,e,a,b,c,27);
  R2(c,d,e,a,b,28); R2(b,c,d,e,a,29); R2(a,b,c,d,e,30); R2(e,a,b,c,d,31);
  R2(d,e,a,b,c,32); R2(c,d,e,a,b,33); R2(b,c,d,e,a,34); R2(a,b,c,d,e,35);
  R2(e,a,b,c,d,36); R2(d,e,a,b,c,37); R2(c,d,e,a,b,38); R2(b,c,d,e,a,39);
  R3(a,b,c,d,e,40); R3(e,a,b,c,d,41); R3(d,e,a,b,c,42); R3(c,d,e,a,b,43);
  R3(b,c,d,e,a,44); R3(a,b,c,d,e,45); R3(e,a,b,c,d,46); R3(d,e,a,b,c,47);
  R3(c,d,e,a,b,48); R3(b,c,d,e,a,49); R3(a,b,c,d,e,50); R3(e,a,b,c,d,51);
  R3(d,e,a,b,c,52); R3(c,d,e,a,b,53); R3(b,c,d,e,a,54); R3(a,b,c,d,e,55);
  R3(e,a,b,c,d,56); R3(d,e,a,b,c,57); R3(c,d,e,a,b,58); R3(b,c,d,e,a,59);
  R4(a,b,c,d,e,60); R4(e,a,b,c,d,61); R4(d,e,a,b,c,62); R4(c,d,e,a,b,63);
  R4(b,c,d,e,a,64); R4(a,b,c,d,e,65); R4(e,a,b,c,d,66); R4(d,e,a,b,c,67);
  R4(c,d,e,a,b,68); R4(b,c,d,e,a,69); R4(a,b,c,d,e,70); R4(e,a,b,c,d,71);
  R4(d,e,a,b,c,72); R4(c,d,e,a,b,73); R4(b,c,d,e,a,74); R4(a,b,c,d,e,75);
  R4(e,a,b,c,d,76); R4(d,e,a,b,c,77); R4(c,d,e,a,b,78); R4(b,c,d,e,a,79);
  /* Add the working vars back into context.state[] */
  state[0] += a;
  state[1] += b;
  state[2] += c;
  state[3] += d;
  state[4] += e;
  /* Wipe variables */
  a = b = c = d = e = 0;
}


/* SHA1Init - Initialize new context */

void SHA1Init(SHA1_CTX* context)
{
  /* SHA1 initialization constants */
  context->state[0] = 0x67452301;
  context->state[1] = 0xEFCDAB89;
  context->state[2] = 0x98BADCFE;
  context->state[3] = 0x10325476;
  context->state[4] = 0xC3D2E1F0;
  context->count[0] = context->count[1] = 0;
}


/* Run your data through this. */

void SHA1Update(SHA1_CTX* context, unsigned char* data, unsigned int len)
{
unsigned int i, j;

  j = (context->count[0] >> 3) & 63;
  if ((context->count[0] += len << 3) < (len << 3)) context->count[1]++;
  context->count[1] += (len >> 29);
  if ((j + len) > 63) {
    memcpy(&context->buffer[j], data, (i = 64-j));
    SHA1Transform(context->state, context->buffer);
    for ( ; i + 63 < len; i += 64) {
      SHA1Transform(context->state, &data[i]);
    }
    j = 0;
  }
  else i = 0;
  memcpy(&context->buffer[j], &data[i], len - i);
}


/* Add padding and return the message digest. */

void SHA1Final(unsigned char digest[20], SHA1_CTX* context)
{
unsigned long i, j;
unsigned char finalcount[8];

  for (i = 0; i < 8; i++) {
    finalcount[i] = (unsigned char)((context->count[(i >= 4 ? 0 : 1)]
     >> ((3-(i & 3)) * 8) ) & 255); /* Endian independent */
  }
  SHA1Update(context, (unsigned char *)"\200", 1);
  while ((context->count[0] & 504) != 448) {
    SHA1Update(context, (unsigned char *)"\0", 1);
  }
  SHA1Update(context, finalcount, 8); /* Should cause a SHA1Transform() */
  for (i = 0; i < 20; i++) {
    digest[i] = (unsigned char)
     ((context->state[i>>2] >> ((3-(i & 3)) * 8) ) & 255);
  }
  /* Wipe variables */
  i = j = 0;
  memset(context->buffer, 0, 64);
  memset(context->state, 0, 20);
  memset(context->count, 0, 8);
  memset(&finalcount, 0, 8);
#ifdef SHA1HANDSOFF /* make SHA1Transform overwrite it's own static vars */
  SHA1Transform(context->state, context->buffer);
#endif
}
// sha1.h 
#ifndef SHA1_H
#define SHA1_H

/* 
*  ±ŸÎÄŒþÖеĺ¯ÊýÓÃÓÚ¶ÔÒ»¶ÎÎıŸÊ¹ÓÃsha1Ëã·šŒÆËãÆäHASHÖµ 
* ±ŸÎÄŒþΪ×ÔÓɵĿª·ÅÔŽŽúÂë,¿ÉÒÔÈÎÒâʹÓÃ,ʵÏÖÏžœÚ²»±ØÀí»á,Ö»ÐèʹÓÃŒŽ¿É 
*/ 

/*
SHA-1 in C  By Steve Reid <steve@edmweb.com>  100% Public Domain

Test Vectors (from FIPS PUB 180-1)
"abc"
A9993E36 4706816A BA3E2571 7850C26C 9CD0D89D
"abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq"
84983E44 1C3BD26E BAAE4AA1 F95129E5 E54670F1
A million repetitions of "a"
34AA973C D4C4DAA4 F61EEB2B DBAD2731 6534016F
*/

#include <sys/types.h>

#define SHA1HANDSOFF

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

typedef struct {
  unsigned long state[5];
  unsigned long count[2];
  unsigned char buffer[64];
} SHA1_CTX;

void SHA1Transform(unsigned long state[5], unsigned char buffer[64]);
void SHA1Init(SHA1_CTX* context);
void SHA1Update(SHA1_CTX* context, unsigned char* data, unsigned int len);
void SHA1Final(unsigned char digest[20], SHA1_CTX* context);

#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif

 


//MAKEFILE 文件
parse_metafile: parse_metafile.o sha1.o
    gcc parse_metafile.o sha1.o -o parse_metafile
parse_metafile.o: parse_metafile.c parse_metafile.h sha1.c sha1.h
sha1.o: sha1.c sha1.hdtdlut@dtdlut:~/linux_c_language/chapter13/bittorrent$ make
cc    -c -o parse_metafile.o parse_metafile.c
gcc parse_metafile.o sha1.o -o parse_metafile
dtdlut@dtdlut:~/linux_c_language/chapter13/bittorrent$ ./parse_metafile
metafile size is: 493166
http://bt.sdo.com:80/announce
piece length: 262144
get_pieces ok
file_name:AION_setup_0_9_5_0
file_length: 6459043405
info_hash:44 3d 5b 42 65 ef 55 06 5d 0e 58 09 12 d2 39 b7 e8 0f 9e 8a
peer_id -TT1000- 2122544637结束!
这两天就学了这么点东东,浪费了我一个周六中午才调好,还没睡觉。真崩溃!
万里长征走完了第一步, 往后的路还很长,而且会比现在更加艰难,但我会义无反顾的走下去。
加油吧!A ZA A ZA Fighting!(虽然对韩国人带着一种偏见,讨厌,不过,人家的长处还是要学习的,哈哈,盗用这句话吧!)
阅读更多
个人分类: 计算机网络
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭