c++第七次上机作业

项目一、素数和回文

#include <iostream>

using namespace std;
int isprimer(int n);
int isPalindrome(int m);
int isprpa(int q);

int main()
{
  int a;
  cout<<"";
  cin>>a;
  cout<<a<<"以内的所有素数为:"<<endl;
  cout<<" "<<1<<" ";
  isprimer(a);
  cout<<'\n'<<a<<"以内的回文数为:"<<endl;
  isPalindrome(a);
  cout<<'\n'<<a<<"以内的回文素数为:"<<endl;
  isprpa(a);

  return 0;
}
int isprimer(int n)
{
  int i=2,j,k=1,s=0;
  for(i=2;i<=n;i++)
  {
    k=1;
    for(j=2;j<i;j++)
      {
		if(i%j==0)
    {
      k=0;
		 break;
    }
      }
 if (k==1)
 {
   cout<<i<<" ";
   s++;
   if(s%7==0)
    cout<<endl;
 }
     }
};
int isPalindrome(int m)
{
 int i,s=0;
  for(i=0;i<m;i++)
  {

    if(i<10||i%10==i/10||(i%10==i/100&&i>100))
    {
      cout<<i<<" ";
      s++;
      if(s%7==0)
        cout<<endl;
    }
  }

};
int isprpa(int q)
{
int i=2,j,k=1,s=0;
  for(i=2;i<=q;i++)
  {
    k=1;
    for(j=2;j<i;j++)
      {
		if(i%j==0)
    {
      k=0;
		 break;
    }
      }
 if (k==1)
 {
   if(i<10||i%10==i/10||(i%10==i/100&&i>100))
    {
      cout<<i<<" ";
      s++;
      if(s%7==0)
        cout<<endl;
 }
     }
}
};
项目二、最大公约数和最小公倍数


#include <iostream>

using namespace std;

int fun(int x1,int x2);
int sum(int x3,int x4);
int main()
{
  int a,b,c,d;
  cout<<"请输入两个整数:";
  cin>>a>>b;
  c=fun(a,b);
  cout<<"最大公约数为:"<<c<<endl;
  d=sum(a,b);
  cout<<"最小公倍数为"<<d;
  return 0;
}
int fun(int x1,int x2)
{
  int temp1,temp2;
  temp2=x1%x2;
  if(temp2==0)
    temp2=x2;
  else
  {
     temp1=x2%temp2;
while(temp1!=0)
{
  temp2=x1%x2;
  if(temp2==0)
  {
    return temp1;
    break;
  }
  temp1=x2%temp2;
  x2=temp1;
  x1=temp2;
}
}
return temp2;
 };
int sum(int x3,int x4)
{
  int j,k=1;
  for (int j=1;(j%x3!=0)||(j%x4!=0);j++)
    k++;
 return k;
};
阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

c++第七次上机作业

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭