Python之打乒乓球游戏学习笔记

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zym326975/article/details/79970089
#coding=utf-8
import pygame as pg
from pygame.locals import *
from time import sleep
import sys

pg.init()
scr=pg.display.set_mode((600,500))
pg.display.set_caption(("打乒乓球"))
pp=255,140,0
green=0,255,0
white=255,255,255
cs=225,121,21

x=120
y=120
vx=1
vy=1
a=200

zt1=pg.font.SysFont('stkaiti',24)
zt2=pg.font.SysFont('stkaiti',20)

def printtext(font,text,x,y,color):
  img=font.render(text,True,color)
  scr.blit(img,(x,y))

c=0
fs=0
k=1
while True:
  scr.fill((199,21,133))
  for eve in pg.event.get():
    if eve.type == QUIT:
      pg.quit()
      sys.exit()
  mx,my=pg.mouse.get_pos()
  a=mx
  pg.draw.circle(scr,pp,(x,y),40,0)
  pg.draw.rect(scr,green,(a,480,100,20),0)
  x=x+vx
  y=y+vy
  if x>550 or x<40:
    vx=-vx
  if y<40:
    vy=-vy
  if y>510 and abs(a-x+50)<50:
    if vy>0:
      vy=-vy
    else:pass
    c=c+1
    fs=fs+k
    if c>=3:
      c=0;
      k=k+k
      if vx>0:
        vx=vx+1
      else:
        vx=vx-1
    else:pass
  elif y>510 and abs(a-x+50)>50:
    break
  sleep(0.005)
  printtext(zt1,u'移动鼠标控制乒乓板左右移动',20,30,white)
  printtext(zt2,u'得分',550,12,cs)
  printtext(zt2,str(fs),550,32,cs)
  pg.display.update()
scr.fill((211,21,33))
zt3=pg.font.SysFont('stkaiti',120)
zt4=pg.font.SysFont('stkaiti',60)
printtext(zt3,u'游戏结束',60,120,white)
printtext(zt4,u'得分:'+str(fs),120,400,white)
pg.display.update()
pg.quit()

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭