Android 仿大众点评团购购买条浮动效果

原创 2013年12月04日 22:29:46

在大众点评团购中,有这样一个效果. 在具体的团购页面中商家图片下有一个购买条,当用户滚动团购详情界面的时候,购买条会停留在界面的最上方. 具体效果如图:

                图1                                        图2                                     图3

大家可以看到,大众点评中,为了突出这个购买条,当向上滚动时,该滚动条会显示在最上面(如图2),而当用户滑动回来的时候,又可以恢复回第一张图的样子(如图1).


下面说一下具体的实现思路:

 从这张图,我们可以看下具体的布局.实际上在最顶部的位置,有一个购买条1,最开始的时候是隐藏的,而当从上向下滑动到具体位置的时候将购买条1显示,将购买条2隐藏.

相反,当滑动回来的时候,讲购买条2显示,将购买条1隐藏.

核心的部分就是我们要去根据ScrollView的滑动高度去控制购买条的显示与隐藏.这里要注意的就是一定要判断好这个滑动的高度,否则会出现不平滑的效果,影响用户体验.看一下这张图(画得很丑,希望大家不介意),当上面的原始视图滑动到这个位置时,也就是刚好原来上面的部分留在界面中的刚好是购买条的高度时,我们需要将隐藏的购买条显示出来,再将原来的购买条隐藏,这样子就不会有突兀的效果,从而使效果变得平滑.当界面从下向上的时候也是一样,这里不再复述.具体的还是大家看下代码:


布局文件:

activity_main.xml:

 1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
 2.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  
 3.     android:layout_width="match_parent"  
 4.     android:layout_height="match_parent" >  
 5.   
 6.     <com.tony.orderview.OrderView  
 7.         android:id="@+id/refreshview"  
 8.         android:layout_width="fill_parent"  
 9.         android:layout_height="fill_parent"  
 10.         android:background="#77aaaa" >  
 11.   
 12.         <ScrollView  
 13.             android:id="@+id/scrollview"  
 14.             android:layout_width="fill_parent"  
 15.             android:layout_height="fill_parent"  
 16.             android:background="#accaac" >  
 17.   
 18.             <LinearLayout  
 19.                 android:layout_width="fill_parent"  
 20.                 android:layout_height="wrap_content"  
 21.                 android:orientation="vertical" >  
 22.   
 23.                 <LinearLayout  
 24.                     android:layout_width="fill_parent"  
 25.                     android:layout_height="250dip"  
 26.                     android:background="@drawable/upload"  
 27.                     android:text="one"  
 28.                     android:textColor="#ffccee" />  
 29.   
 30.                 <include  
 31.                     android:id="@+id/theview"  
 32.                     layout="@layout/deal_buy_item" />  
 33.   
 34.                 <TextView  
 35.                     android:layout_width="fill_parent"  
 36.                     android:layout_height="1250dip"  
 37.                     android:background="@drawable/ic_tuan_info_bg_1"  
 38.                     android:text="粥面故事   仅售49元,超值享受哦" />  
 39.   
 40.                 <TextView  
 41.                      
 42.                     android:layout_width="fill_parent"  
 43.                     android:layout_height="50dip"  
 44.                     android:background="#ff0055"  
 45.                     android:text="支持随时退" />  
 46.             </LinearLayout>  
 47.         </ScrollView>  
 48.     </com.tony.orderview.OrderView>  
 49.   
 50.     <include  
 51.          android:visibility="gone"  
 52.         android:id="@+id/theviewstay"  
 53.         layout="@layout/deal_buy_item" />  
 54.   
 55. </RelativeLayout>  

购买条布局:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
 3.     android:layout_width="fill_parent"  
 4.     android:layout_height="65.0dip"  
 5.     android:background="@drawable/ic_tuan_info_bg_1"  
 6.     android:orientation="vertical" >  
 7.   
 8.     <LinearLayout  
 9.         android:layout_width="fill_parent"  
 10.         android:layout_height="0.0dip"  
 11.         android:layout_weight="1.0"  
 12.         android:gravity="center_vertical"  
 13.         android:orientation="horizontal"  
 14.         android:paddingLeft="10.0dip"  
 15.         android:paddingRight="10.0dip" >  
 16.   
 17.         <LinearLayout  
 18.             android:layout_width="0.0dip"  
 19.             android:layout_height="fill_parent"  
 20.             android:layout_weight="1.0"  
 21.             android:gravity="center_vertical"  
 22.             android:orientation="vertical" >  
 23.   
 24.             <TextView  
 25.                 android:layout_width="wrap_content"  
 26.                 android:layout_height="wrap_content"  
 27.                 android:layout_marginRight="8.0dip"  
 28.                 android:singleLine="true"  
 29.                 android:textColor="#ffe55600"  
 30.                 android:textSize="21.0sp" />  
 31.   
 32.             <TextView  
 33.                 android:layout_width="wrap_content"  
 34.                 android:layout_height="wrap_content"  
 35.                 android:ellipsize="end"  
 36.                 android:singleLine="true"  
 37.                 android:textColor="#ff979797"  
 38.                 android:textSize="12.0sp" />  
 39.         </LinearLayout>  
 40.   
 41.         <Button  
 42.             android:layout_width="wrap_content"  
 43.             android:layout_height="wrap_content"  
 44.             android:ellipsize="end"  
 45.             android:maxLines="1"  
 46.             android:minWidth="150.0dip"  
 47.             android:text="立即抢购"  
 48.             android:textAppearance="?android:textAppearanceMedium" />  
 49.     </LinearLayout>  
 50.   
 51.     <ImageView  
 52.         android:layout_width="fill_parent"  
 53.         android:layout_height="1.0dip"  
 54.         android:background="@drawable/ic_tuan_info_bg_3" />  
 55.   
 56. </LinearLayout>  


MainActivity:

 1. package com.tony.orderview;  
 2.   
 3. import android.app.Activity;  
 4. import android.os.Bundle;  
 5. import android.view.Menu;  
 6. import android.view.View;  
 7. import android.widget.ScrollView;  
 8.   
 9. import com.example.stayview.R;  
 10. import com.tony.orderview.OrderView.StayViewListener;  
 11.   
 12. public class MainActivity extends Activity {  
 13.   
 14.     @Override  
 15.     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
 16.         super.onCreate(savedInstanceState);  
 17.         setContentView(R.layout.activity_main);  
 18.           
 19.         OrderView refreshableView = (OrderView) findViewById(R.id.refreshview);  
 20.           
 21.         refreshableView.setStayView(findViewById(R.id.theview), (ScrollView)findViewById(R.id.scrollview),new StayViewListener() {  
 22.             @Override  
 23.             public void onStayViewShow() {  
 24.                 //从下往上拉的时候回复显示  
 25.                 findViewById(R.id.theviewstay).setVisibility(View.VISIBLE);  
 26.                   
 27.             }  
 28.               
 29.             @Override  
 30.             public void onStayViewGone() {  
 31.                 //从上往下拉隐藏布局  
 32.                 findViewById(R.id.theviewstay).setVisibility(View.GONE);  
 33.                   
 34.             }  
 35.         });  
 36.           
 37.           
 38.     }  
 39.   
 40.     @Override  
 41.     public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {  
 42.         getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);  
 43.         return true;  
 44.     }  
 45.   
 46.       
 47. }  

接着是最核心的部分,具体控制高度显示隐藏,我是这样做的,重写了一个OrderView,套在整个布局外面,然后计算ScrollView的滑动高度:
 1. package com.tony.orderview;  
 2.   
 3.   
 4. import android.content.Context;  
 5. import android.util.AttributeSet;  
 6. import android.view.View;  
 7. import android.widget.LinearLayout;  
 8. import android.widget.ScrollView;  
 9. import android.widget.Scroller;  
 10.   
 11.   
 12. public class OrderView extends LinearLayout {  
 13.   
 14.     private Scroller scroller;  
 15.     private Context mContext;  
 16.       
 17.     private View stayView;  
 18.     private StayViewListener stayViewListener;  
 19.     private ScrollView scrollView;  
 20.       
 21.     public void setStayView(View stayview,ScrollView scrollview,StayViewListener stayViewListener){  
 22.         this.stayView = stayview;  
 23.         this.scrollView = scrollview;  
 24.         this.stayViewListener = stayViewListener;  
 25.     }  
 26.       
 27.     public OrderView(Context context) {  
 28.         super(context);  
 29.         mContext = context;  
 30.           
 31.     }  
 32.     public OrderView(Context context, AttributeSet attrs) {  
 33.         super(context, attrs);  
 34.         mContext = context;  
 35.         init();  
 36.           
 37.     }  
 38.     private void init() {  
 39.         setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);  
 40.         scroller = new Scroller(mContext);  
 41.     }  
 42.   
 43.       
 44.     /** 
 45.      *  
 46.      */  
 47.     boolean up = true;  
 48.     @Override  
 49.     public void computeScroll() {  
 50.         if(stayView!=null&&scrollView!=null&&stayViewListener!=null){  
 51.             int y = scrollView.getScrollY();  
 52.             if(up){  
 53.                 int top = stayView.getTop();  
 54.                 if(y>=top){  
 55.                     stayViewListener.onStayViewShow();  
 56.                     up = false;  
 57.                 }  
 58.             }  
 59.             if(!up){  
 60.                 int bottom = stayView.getBottom();  
 61.                 if(y<=bottom-stayView.getHeight()){  
 62.                     stayViewListener.onStayViewGone();  
 63.                     up = true;  
 64.                 }  
 65.             }  
 66.         }  
 67.     }  
 68.       
 69.       
 70.     public interface StayViewListener{  
 71.         public void onStayViewShow();  
 72.         public void onStayViewGone();  
 73.     }  
 74.   
 75. }  


       其实关于这种类似大众点评购买条的停留效果,具体还可以有很多的做法,并不一定像我这样自已定义View. 不过整体的思路还是不变,肯定还是要根据ScrollView的滚动高度来进行判断.  无论用何种方式实现,一定要注意位置的控制,使该效果变得平滑,而不是突然购买条出现在界面上. 具体的细节还有很多,回头有时间再补上吧.

    如有转载,请声明出处: http://blog.csdn.net/t12x3456http://blog.csdn.net/t12x3456/article/details/9079509

Android 仿美团网,大众点评购买框悬浮效果

http://blog.csdn.net/xiaanming/article/details/17761431 如果快速滑动界面,显示悬浮框的时候会出现一卡的现象,有些朋友说有时候会出现两个布局的...
 • jdsjlzx
 • jdsjlzx
 • 2015年01月06日 16:50
 • 5052

Android 仿美团网,大众点评购买框悬浮效果实现

接上次类似淘宝订单列表(可展开)  这个看大伙需求还挺大,说明现在o2o形式的App还是挺火的嘛。。今天又研究了一下淘宝,美团的App看那个悬浮的购买框功能挺方便的,网上也已有了很多种实现方式,小弟也...
 • chenxiaofeng_
 • chenxiaofeng_
 • 2015年07月10日 23:13
 • 1047

大众点评 团购界面 以及 团购购买条浮动效果效果 实现:

大众点评 团购界面 团购购买条浮动效果 效果实现: 分析UI 是我的理解是用POPwindow和两个ListView实现: (当然这里面用到自定义的View和ToogleButton,) 下...
 • u011140027
 • u011140027
 • 2013年09月09日 18:26
 • 3236

仿美团下拉刷新效果(大众点评下拉刷新吃包子的效果也可以这么实现)

虽然现在有很多的下拉刷新的开源框架可以使用,并且使用起来也都是很方便。但是如果想要修改下拉刷新的显示效果,可能用那些开源框架实现起来就不是那么方便。                 并且在出去面试的时...
 • android_bin
 • android_bin
 • 2015年12月04日 15:03
 • 3386

Android 仿美团网,大众点评购买框悬浮效果之修改版

我之前写了一篇关于美团网,大众点评的购买框效果的文章Android对ScrollView滚动监听,实现美团、大众点评的购买悬浮效果,我自己感觉效果并不是很好,如果快速滑动界面,显示悬浮框的时候会出现一...
 • xiaanming
 • xiaanming
 • 2014年01月03日 09:08
 • 61971

大众点评接口优惠卷,订单对接

参考  openshoppingdianping.readthedocs.io/zh/latest/index.html openshoppingdianping.readthedocs.io/zh/...
 • fighting_tl
 • fighting_tl
 • 2017年10月13日 17:20
 • 242

Android仿大众点评的开源项目

Android一个仿大众点评的开源项目,其在github上的项目主页:https://github.com/zhangphil/FangDaZhongDianPing 该项目只实现了基本的UI界面部...
 • zhangphil
 • zhangphil
 • 2015年12月11日 21:25
 • 2115

大众点评团购退款的小伎俩,折射出全商金融的事实?

在大众点评上团购了一个餐券,不到九百块。 后来和商家确认,商家包厢已经订满了(当然,后来我想了一下,也有可能是因为我提前告诉了商家我用的是团购券,所以商家故意不给我……当然,我不会点名是哪家)。 ...
 • sevenchrist
 • sevenchrist
 • 2016年10月26日 12:16
 • 825

大众点评、百度外卖类滑动悬浮停止效果实现

大致效果如下:当向上滚动的输入框悬浮停止在顶部,向下滚动到一定距离以后输入框恢复到原来的位置。一.原理:  获取滚动控件滚动的距离,然后根据距离来控制悬浮框的隐藏和显示。二.如果外层是ScrollVi...
 • a910626
 • a910626
 • 2016年06月02日 21:24
 • 1931

Android仿美团购买悬浮效果

本文为学习笔记,如果要看原版,请点击: http://blog.csdn.net/xiaanming/article/details/17761431建议最好看原版.如果要制作如此的效果,根据作者的...
 • joke124
 • joke124
 • 2015年05月02日 16:12
 • 964
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Android 仿大众点评团购购买条浮动效果
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)