qt连接mysql数据库

原创 2007年09月13日 15:23:00
data.h  
  #define   DB_SALES_DRIVER     "QMYSQL3"  
  #define   DB_SALES_DBNAME   "CAAS"  
  #define   DB_SALES_USER   "root"  
  #define   DB_SALES_PASSWD   ""  
  #define   DB_SALES_HOST ""  
   
  main.cpp  
   
  #include   <qapplication.h>  
  #include   <qsqldatabase.h>  
  #include   <qsqlquery.h>  
  #include   <qsqlcursor.h>  
  #include   <qtextedit.h>    
  #include   <qstring.h>    
  #include   <qtextcodec.h>  
  #include   <qvbox.h>  
  #include   "data.h"  
  #include   <stdio.h>  
  #include   <qpushbutton.h>  
   
  class   MyQVBox   :   public   QVBox  
  {  
  public:  
          MyQVBox(   QWidget   *parent=0,   const   char   *name=0   );  
  //public   slots:  
  // refValue(QSrting   lzw);  
  };  
   
  MyQVBox::MyQVBox(   QWidget   *parent,   const   char   *name   )  
                  :   QVBox(   parent,   name   )  
  {  
  QString   Lzw("/n");  
  QSqlDatabase   *defaultDB   =   QSqlDatabase::addDatabase(DB_SALES_DRIVER);  
  if   (   defaultDB   )  
  {  
  defaultDB->setDatabaseName(   DB_SALES_DBNAME   );  
  defaultDB->setUserName(   DB_SALES_USER   );  
  defaultDB->setPassword(   DB_SALES_PASSWD   );  
  defaultDB->setHostName(   DB_SALES_HOST   );  
   
  if   (   defaultDB->open()   )    
  {  
  //插入数据  
  QSqlQuery   query("INSERT   INTO   test(ID,Name,Age)   VALUES(1155,   'Ginger',   125);"   );  
     
  //提取数据  
  QSqlCursor   cur(   "test"   );   //   指定表/视图名称  
                          cur.select();   //   我们将检索每一条记录  
                          while   (   cur.next()   )    
  {  
                                  qDebug(   cur.value(   "ID"   ).toString()   +   ":   "   +  
                                                  cur.value(   "Name"   ).toString()   +   "   "   +  
                                                  cur.value(   "Age"   ).toString()   );  
  Lzw.append(cur.value(   "ID"   ).toString()   +   ":   "   +  
                                                  cur.value(   "Name"   ).toString()   +   "   "   +  
                                                  cur.value(   "Age"   ).toString()+"/n");  
                          }      
  //qDebug(Lzw);  
  printf("aaaaaaa");          
  }          
          }  
   
  QString   ustr   =   (QTextCodec::codecForLocale())->toUnicode(Lzw);  
  QString   sstr   =   (QTextCodec::codecForLocale())->toUnicode("刷新");  
          QTextEdit   *myEdit   =   new   QTextEdit(this,0);  
  myEdit->setText(ustr);  
  QPushButton   *quit   =   new   QPushButton(sstr,   this,   "quit"   );  
          connect(   quit,   SIGNAL(clicked()),   qApp,   SLOT(quit())   );  
  }  
   
   
   
   
  int   main(   int   argc,   char   *argv[]   )  
  {  
  QApplication   app(   argc,   argv   );  
  MyQVBox   *mybox   =   new   MyQVBox(0,0);  
  //mybox->setText(ustr);  
  app.setMainWidget(mybox);  
  mybox->show();  
  return   app.exec();  
  }  
 

Qt连接mysql数据库

 • 2014年12月19日 20:27
 • 5KB
 • 下载

在Qt中连接MySQL数据库.txt

 • 2012年12月03日 18:55
 • 3KB
 • 下载

qt连接mysql数据库实例

qt5.2版本已经封装进去了mysql驱动,所以省去了我们现编译的麻烦!!! mysql lib下的libmysql.dll copy 到\Qt5.2.0\5.2.0\msvc2012\bin下 ...

QT5.X连接MYSQL数据库

转自:http://blog.csdn.net/li491093957/article/details/52783637 让我们开始吧 正文开始,首先纠正一个错误,据说QT...

QT连接MYSQL数据库的驱动

 • 2017年04月12日 15:27
 • 1.39MB
 • 下载

Ubuntu 16.04 x64 Qt 5.6连接MySQL数据库笔记

1. 安装Qt、MySQL并配置MySQL1.1 安装Qt 5.6,访问Qt官方网站,下载qt-opensource-linux-x64-5.6.0.run进行安装。1.2 安装MySQL,并创建数据...

QT下mysql数据库无法连接

解决QT程序连接MYSQL数据库的问题

Qt4.8.7连接MySql数据库(windows环境)

1.软件准备 qt-opensource-windows-x86-mingw482-4.8.7.exe Qt4的最后一个版本,bug应该是最少的,其他版本也类似。官方下载链接(329M)...
 • yuyu414
 • yuyu414
 • 2016年04月01日 15:48
 • 1438
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:qt连接mysql数据库
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)