QString 转 BSTR

原创 2016年08月30日 16:16:00

QString qstr;
BSTR bstr = SysAllocStringLen((OLECHAR*)qstr.unicode(), qstr.length());
BSTR bstr = SysAllocString((OLECHAR*)qstr.unicode());

QT QString, wchar_t *, TCHAR, CString和其他字符或字符串类型的转化

//QString to wchar_t *: const wchar_t * encodedName = reinterpret_cast(fileName.utf16()); //QString...
 • qq61394323
 • qq61394323
 • 2014年06月04日 09:51
 • 7405

QString 与各个字符间的转换

▲QString与char *的相互转化 QString str1 = "Test"; QByteArray ba = str1.toLatin1(); const char *c_str2 = ba...
 • qq61394323
 • qq61394323
 • 2014年05月06日 14:32
 • 1660

Qt中使用ActiveX(一)

使用Qt的ActiveX模块创建In-process和out-of-process服务端
 • csxiaoshui
 • csxiaoshui
 • 2015年08月07日 16:17
 • 12703

QString、string和C字符串相互转换

1. std::string转换成QS QString str = QString::fromStdString();
 • chienchia
 • chienchia
 • 2014年06月18日 11:53
 • 10523

BSTR字符串类型(跨编程语言的字符串)

计算机 C++ 字符串 概述 它被描述成一个与自动化相兼容的类型,由于操作系统提供相应的API函数(如SysAllocString)来管理它以及一些默认的调度代码。因此BSTR实际上就是一...
 • u011519892
 • u011519892
 • 2013年12月19日 11:14
 • 694

BSTR 和 string 之间互转

_bstr_t 在头文件comutil.h里面定义。 但是string newStr = (cahr *)bstr;的方法是不可以的,这样只会把bstr里面的第一个字符赋值给string. ...
 • LCL_data
 • LCL_data
 • 2012年03月08日 14:44
 • 11646

VARIANT 到 QString的转换

不错。
 • feihuadao
 • feihuadao
 • 2015年05月26日 11:06
 • 1146

【Qt】Variant类

一个关于QVariant类的简单用法示例: #include "widget.h" #include #include #include Widget::Widget(QWidget *...
 • LDan508
 • LDan508
 • 2016年04月15日 08:58
 • 906

QString 转 BSTR

QString qstr; BSTR bstr = SysAllocStringLen((OLECHAR*)qstr.unicode(), qstr.length()));
 • gjtboa
 • gjtboa
 • 2016年08月30日 16:16
 • 814

关于BSTR

BSTR是一个带长度前缀的字符串,主要由操作系统来管理的,所以要用api.主要用来和VB打交道的(VB里的string就是指它) .它由两个字符组成,第一个字段是4字节无符号long型值,代表字符串的...
 • superch0054
 • superch0054
 • 2006年06月28日 09:08
 • 1462
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:QString 转 BSTR
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)