java设计模式之观察者模式

转载 2015年07月09日 17:37:27

实例代码:

// 抽象类 Girl
public abstract class Girl {
  String description = "no particular";

  public String getDescription(){
    return description;
  }
}

// 美国女孩
public class AmericanGirl extends Girl {
  public AmericanGirl() {
    description = "+AmericanGirl";
  }
}

// 国产妹子
public class ChineseGirl extends Girl {
  public ChineseGirl() {
    description = "+ChineseGirl";
  }
}

// 装饰者
public abstract class GirlDecorator extends Girl {
  public abstract String getDescription();
}

// 下面以美国女孩示例
// 给美国女孩加上金发
public class GoldenHair extends GirlDecorator {

  private Girl girl;

  public GoldenHair(Girl g) {
    girl = g;
  }

  @Override
  public String getDescription() {
    return girl.getDescription() + "+with golden hair";
  }

}

// 加上身材高大的特性
public class Tall extends GirlDecorator {

  private Girl girl;

  public Tall(Girl g) {
    girl = g;
  }

  @Override
  public String getDescription() {
    return girl.getDescription() + "+is very tall";
  }

}


// 检验一下
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Girl g1 = new AmericanGirl();
    System.out.println(g1.getDescription());

    GoldenHair g2 = new GoldenHair(g1);
    System.out.println(g2.getDescription());

    Tall g3 = new Tall(g2);
    System.out.println(g3.getDescription());

    // 你也可以一步到位
    // Girl g = new Tall(new GoldenHair(new AmericanGirl())); 
  }
}


可以理解为:

当一个对象更新信息时,它会通知它的观测者们,并将自己的信息传递给它们,使它们更新自己的信息。

相关文章推荐

Java 设计模式之观察者模式

Java 设计模式之观察者模式

java设计模式20_观察者模式

观察者模式观察者模式在对象之间存在一对多关系时使用,例如,如果一个对象被修改,它的依赖对象将被自动通知。实现观察者模式使用三个操作类- Subject, Observer 和 Client。Subje...

java设计模式-观察者模式

定义:使用head First 设计模式中提到的说法观察者模式定义了一个一对多的依赖关系,让一个或多个观察者对象监听一个主题对象。这样一来,当被观察者状态发生改变时,需要通知相应的观察者,使这些观察者...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:深度学习:神经网络中的前向传播和反向传播算法推导
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)