C++中STL迭代器的种类和简介

转载 2012年03月21日 06:37:31
标准模板库(The Standard Template Library, STL)定义了五种迭代器。下面的图表画出了这几种:

            input         output
              \            /
                 forward
                     |
                bidirectional
                     |
               random access

 

 

要注意,上面这图表并不是表明它们之间的继承关系:而只是描述了迭代器的种类和接口。处于图表下层的迭代器都是相对于处于图表上层迭代器的扩张集。例如:forward迭代器不但拥有inputoutput迭代器的所有功能,还拥有更多的功能。

各个迭代器的功能如下:

迭代器类别

说明

输入

从容器中读取元素。输入迭代器只能一次读入一个元素向前移动,输入迭代器只支持一遍算法,同一个输入迭代器不能两遍遍历一个序列

输出

向容器中写入元素。输出迭代器只能一次一个元素向前移动。输出迭代器只支持一遍算法,统一输出迭代器不能两次遍历一个序列

正向

组合输入迭代器和输出迭代器的功能,并保留在容器中的位置

双向

组合正向迭代器和逆向迭代器的功能,支持多遍算法

随机访问

组合双向迭代器的功能与直接访问容器中任何元素的功能,即可向前向后跳过任意个元素

迭代器的操作:

每种迭代器均可进行包括表中前一种迭代器可进行的操作。

迭代器操作

说明

所有迭代器

p++

后置自增迭代器

++p

前置自增迭代器

输入迭代器

*p

复引用迭代器,作为右值

p=p1

将一个迭代器赋给另一个迭代器

p==p1

比较迭代器的相等性

p!=p1

比较迭代器的不等性

输出迭代器

*p

复引用迭代器,作为左值

p=p1

将一个迭代器赋给另一个迭代器

正向迭代器

提供输入输出迭代器的所有功能

双向迭代器

--p

前置自减迭代器

p--

后置自减迭代器

随机迭代器

p+=i

将迭代器递增i

p-=i

将迭代器递减i

p+i

p位加i位后的迭代器

p-i

p位减i位后的迭代器

p[i]

返回p位元素偏离i位的元素引用

p<p1

如果迭代器p的位置在p1前,返回true,否则返回false

p<=p1

p的位置在p1的前面或同一位置时返回true,否则返回false

p>p1

如果迭代器p的位置在p1后,返回true,否则返回false

p>=p1

p的位置在p1的后面或同一位置时返回true,否则返回false

只有顺序容器和关联容器支持迭代器遍历,各容器支持的迭代器的类别如下:

容器

支持的迭代器类别

说明

vector

随机访问

一种随机访问的数组类型,提供了对数组元素进行快速随机访问以及在序列尾部进行快速的插入和删除操作的功能。可以再需要的时候修改其自身的大小

deque

随机访问

一种随机访问的数组类型,提供了序列两端快速进行插入和删除操作的功能。可以再需要的时候修改其自身的大小

list

双向

一种不支持随机访问的数组类型,插入和删除所花费的时间是固定的,与位置无关。

set

双向

一种随机存取的容器,其关键字和数据元素是同一个值。所有元素都必须具有惟一值。

multiset

双向

一种随机存取的容器,其关键字和数据元素是同一个值。可以包含重复的元素。

map

双向

一种包含成对数值的容器,一个值是实际数据值,另一个是用来寻找数据的关键字。一个特定的关键字只能与一个元素关联。

multimap

双向

一种包含成对数值的容器,一个值是实际数据值,另一个是用来寻找数据的关键字。一个关键字可以与多个数据元素关联。

stack

不支持

适配器容器类型,用vectordequelist对象创建了一个先进后出容器

queue

不支持

适配器容器类型,用dequelist对象创建了一个先进先出容器

priority_queue

不支持

适配器容器类型,用vectordeque对象创建了一个排序队列

下面列举了些例子说明各个容器的用法:
1、vector
#include <iostream>
#include 
<vector>

int main()
{
    std::vector
<char> charVector;

    
int x;
    
for (x=0; x<10++x)
        charVector.push_back(
65 + x);

    
int size = charVector.size();
    
for (x=0; x<size; ++x)
    {
        std::vector
<char>::iterator start =
            charVector.begin();
        charVector.erase(start);
        std::vector
<char>::iterator iter;
        
for (iter = charVector.begin(); 
                iter 
!= charVector.end(); iter++)
        {
            std::cout 
<< *iter;
        }
        std::cout 
<< std::endl;
    }

    
return 0;
}
2、deque
#include <iostream>
#include 
<deque>

int main()
{
    std::deque
<char> charDeque;
    
int x;
    
for (x=0; x<10++x)
        charDeque.push_front(
65 + x);

    
int size = charDeque.size();
    
for (x=0; x<size; ++x)
    {
        std::deque
<char>::iterator start =
            charDeque.begin();
        charDeque.erase(start);
        std::deque
<char>::iterator iter;
        
for (iter = charDeque.begin(); 
                iter 
!= charDeque.end(); iter++)
        {
            std::cout 
<< *iter;
        }
        std::cout 
<< std::endl;
    }

    
return 0;
}
3、list
#include <iostream>
#include 
<list>

int main()
{
    
// Create and populate the list.
    int x;
    std::list
<char> charList;
    
for (x=0; x<10++x)
        charList.push_front(
65 + x);

    
// Display contents of list.
    std::cout << "Original list: ";
    std::list
<char>::iterator iter;
    
for (iter = charList.begin(); 
            iter 
!= charList.end(); iter++)
    {
        std::cout 
<< *iter;
        
//char ch = *iter;
        
//std::cout << ch;
    }
    std::cout 
<< std::endl;
    
    
// Insert five Xs into the list.
    std::list<char>::iterator start = charList.begin();
    charList.insert(
++start, 5'X');

    
// Display the result.
    std::cout << "Resultant list: ";
    
for (iter = charList.begin(); 
    iter 
!= charList.end(); iter++)
    {
        std::cout 
<< *iter;
        
//char ch = *iter;
        
//std::cout << ch;
    }
    
    
return 0;
}
4、set
#include <iostream>
#include 
<set>

int main()
{
    
// Create the set object.
    std::set<char> charSet;

    
// Populate the set with values.
    charSet.insert('E');
    charSet.insert(
'D');
    charSet.insert(
'C');
    charSet.insert(
'B');
    charSet.insert(
'A');

    
// Display the contents of the set.
    std::cout << "Contents of set: " << std::endl;
    std::
set<char>::iterator iter;
    
for (iter = charSet.begin(); iter != charSet.end(); iter++)
        std::cout 
<< *iter << std::endl;
    std::cout 
<< std::endl;

    
// Find the D.
    iter = charSet.find('D');
    
if (iter == charSet.end())
        std::cout 
<< "Element not found.";
    
else
        std::cout 
<< "Element found: " << *iter;

    
return 0;
}
5、multiset
#include <iostream>
#include 
<set>

int main()
{
    
// Create the first set object.
    std::multiset<char> charMultiset1;

    
// Populate the multiset with values.
    charMultiset1.insert('E');
    charMultiset1.insert(
'D');
    charMultiset1.insert(
'C');
    charMultiset1.insert(
'B');
    charMultiset1.insert(
'A');
    charMultiset1.insert(
'B');
    charMultiset1.insert(
'D');

    
// Display the contents of the first multiset.
    std::cout << "Contents of first multiset: " << std::endl;
    std::multiset
<char>::iterator iter;
    
for (iter = charMultiset1.begin();
            iter 
!= charMultiset1.end(); iter++)
        std::cout 
<< *iter << std::endl;
    std::cout 
<< std::endl;

    
// Create the second multiset object.
    std::multiset<char> charMultiset2;

    
// Populate the multiset with values.
    charMultiset2.insert('J');
    charMultiset2.insert(
'I');
    charMultiset2.insert(
'H');
    charMultiset2.insert(
'G');
    charMultiset2.insert(
'F');
    charMultiset2.insert(
'G');
    charMultiset2.insert(
'I');
    
    
// Display the contents of the second multiset.
    std::cout << "Contents of second multiset: "
        
<< std::endl;
    
for (iter = charMultiset2.begin();
    iter 
!= charMultiset2.end(); iter++)
        std::cout 
<< *iter << std::endl;
    std::cout 
<< std::endl;
    
    
// Compare the sets.
    if (charMultiset1 == charMultiset2)
        std::cout 
<< "set1 == set2";
    
else if (charMultiset1 < charMultiset2)
        std::cout 
<< "set1 < set2";
    
else if (charMultiset1 > charMultiset2)
        std::cout 
<< "set1 > set2";
    
    
return 0;
}
6、map
#include <iostream>
#include 
<map>

typedef std::map
<intchar> MYMAP;

int main()
{
    
// Create the first map object.
    MYMAP charMap1;

    
// Populate the first map with values.
    charMap1[1= 'A';
    charMap1[
4= 'D';
    charMap1[
2= 'B';
    charMap1[
5= 'E';
    charMap1[
3= 'C';

    
// Display the contents of the first map.
    std::cout << "Contents of first map: " << std::endl;
    MYMAP::iterator iter;
    
for (iter = charMap1.begin();
            iter 
!= charMap1.end(); iter++)
    {
        std::cout 
<< (*iter).first << " --> ";
        std::cout 
<< (*iter).second << std::endl;
    }
    std::cout 
<< std::endl;

    
// Create the second map object.
    MYMAP charMap2;

    
// Populate the first map with values.
    charMap2[1= 'F';
    charMap2[
4= 'I';
    charMap2[
2= 'G';
    charMap2[
5= 'J';
    charMap2[
3= 'H';

    
// Display the contents of the second map.
    std::cout << "Contents of second map: " << std::endl;
    
for (iter = charMap2.begin();
            iter 
!= charMap2.end(); iter++)
    {
        std::cout 
<< (*iter).first << " --> ";
        std::cout 
<< (*iter).second << std::endl;
    }
    std::cout 
<< std::endl;

    
// Compare the maps.
    if (charMap1 == charMap2)
        std::cout 
<< "map1 == map2";
    
else if (charMap1 < charMap2)
        std::cout 
<< "map1 < map2";
    
else if (charMap1 > charMap2)
        std::cout 
<< "map1 > map2";
    
    
return 0;
}
7、multimap
#include <iostream>
#include 
<map>

typedef std::multimap
<intchar> MYMAP;

int main()
{
    
// Create the first multimap object.
    MYMAP charMultimap;

    
// Populate the multimap with values.
    charMultimap.insert(MYMAP::value_type(1,'A'));
    charMultimap.insert(MYMAP::value_type(
4,'C'));
    charMultimap.insert(MYMAP::value_type(
2,'B'));
    charMultimap.insert(MYMAP::value_type(
7,'E'));
    charMultimap.insert(MYMAP::value_type(
5,'D'));
    charMultimap.insert(MYMAP::value_type(
3,'B'));
    charMultimap.insert(MYMAP::value_type(
6,'D'));

    
// Display the contents of the first multimap.
    std::cout << "Contents of first multimap: " << std::endl;
    MYMAP::iterator iter;
    
for (iter = charMultimap.begin();
            iter 
!= charMultimap.end(); iter++)
    {
        std::cout 
<< (*iter).first << " --> ";
        std::cout 
<< (*iter).second << std::endl;
    }
    std::cout 
<< std::endl;

    
// Create the second multimap object.
    MYMAP charMultimap2;

    
// Populate the second multimap with values.
    charMultimap2.insert(MYMAP::value_type(1,'C'));
    charMultimap2.insert(MYMAP::value_type(
4,'F'));
    charMultimap2.insert(MYMAP::value_type(
2,'D'));
    charMultimap2.insert(MYMAP::value_type(
7,'E'));
    charMultimap2.insert(MYMAP::value_type(
5,'F'));
    charMultimap2.insert(MYMAP::value_type(
3,'E'));
    charMultimap2.insert(MYMAP::value_type(
6,'G'));

    
// Display the contents of the second multimap.
    std::cout << "Contents of second multimap: " << std::endl;
    
for (iter = charMultimap2.begin();
            iter 
!= charMultimap2.end(); iter++)
    {
        std::cout 
<< (*iter).first << " --> ";
        std::cout 
<< (*iter).second << std::endl;
    }
    std::cout 
<< std::endl;

    
// Compare the multimaps.
    if (charMultimap == charMultimap2)
        std::cout 
<< "multimap1 == multimap2";
    
else if (charMultimap < charMultimap2)
        std::cout 
<< "multimap1 < multimap2";
    
else if (charMultimap > charMultimap2)
        std::cout 
<< "multimap1 > multimap2";
    
    
return 0;
}
8、stack
#include <iostream>
#include 
<list>
#include 
<stack>

int main()
{
    std::stack
<int, std::list<int> > intStack;

    
int x;
    std::cout 
<< "Values pushed onto stack:"
              
<< std::endl;
    
for (x=1; x<11++x)
    {
        intStack.push(x
*100);
        std::cout 
<< x*100 << std::endl;
    }

    std::cout 
<< "Values popped from stack:"
              
<< std::endl;
    
int size = intStack.size();
    
for (x=0; x<size; ++x)
    {
        std::cout 
<< intStack.top() << std::endl;
        intStack.pop();
    }

    
return 0;
}
9、queue
#include <iostream>
#include 
<list>
#include 
<queue>

int main()
{
    std::queue
<int, std::list<int> > intQueue;

    
int x;
    std::cout 
<< "Values pushed onto queue:"
              
<< std::endl;
    
for (x=1; x<11++x)
    {
        intQueue.push(x
*100);
        std::cout 
<< x*100 << std::endl;
    }

    std::cout 
<< "Values removed from queue:"
              
<< std::endl;
    
int size = intQueue.size();
    
for (x=0; x<size; ++x)
    {
        std::cout 
<< intQueue.front() << std::endl;
        intQueue.pop();
    }

    
return 0;
}
10、priority_queue
#include <iostream>
#include 
<list>
#include 
<queue>

int main()
{
    std::priority_queue
<int, std::vector<int>,std::greater<int> > intPQueue;
    
int x;
    intPQueue.push(
400);
    intPQueue.push(
100);
    intPQueue.push(
500);
    intPQueue.push(
300);
    intPQueue.push(
200);

    std::cout 
<< "Values removed from priority queue:"
              
<< std::endl;
    
int size = intPQueue.size();
    
for (x=0; x<size; ++x)
    {
        std::cout 
<< intPQueue.top() << std::endl;
        intPQueue.pop();
    }

    
return 0;
}

相关文章推荐

迭代器的类型及操作

迭代器: 一、input(输入)迭代器: input迭代器只能一次一个向前读取元素,按此顺序一个个传回元素值。 input迭代器的各项操作: *iter  读取实际元素 iter->memb...

标准库vector类型和迭代器iterator类型

对C++ Primer 中文版第4版  第三章

C++:STL标准入门汇总

本文转载自C++:STL标准入门汇总,mark一下第一部分:(参考百度百科)一、STL简介STL(Standard Template Library,标准模板库)是惠普实验室开发的一系列软件的统称。它...

C++标准库类型——迭代器

C++标准库类型——迭代器基础介绍​ 迭代器提供对一个容器中的对象的访问方法,并且定义了容器中对象的范围。​ 迭代器就如同一个指针。事实上,C++的指针也是一种迭代器。但是,迭代器不仅仅是指针...
 • bear_n
 • bear_n
 • 2017年04月30日 20:43
 • 210

<C++>迭代器:访问string对象和vector对象

转载于此文:C++学习笔记(十):迭代器我们都知道可以用下标运算来访问string对象和vector对象。而另外还有一种更通用的方法也可以实现这样的方法。名曰:迭代器(iterator)。类似于指针,...

vector和list以及deque的区别和各自优缺点

vector和list以及deque的区别 各自优缺点: vector: 优点: 随机存取,即[]操作和vector.at() 动态操作,push_back()与pop_back() 自动...

【C++ STL应用与实现】6: 如何使用std::list

list是stl对链表数据结构的一种支持,其通常被实现为双向链表。本文介绍了list的基本用法以及在使用list时需要注意的一些问题。...
 • elloop
 • elloop
 • 2017年01月31日 19:11
 • 434

C++ primer 薄片系列之 STL 容器和迭代器

容器的比较vector:元素保存在连续空间中。可变大小数组,支持快速随机访问,在尾部之外的位置插入或删除可能很慢 list:双向列表,只支持顺序访问。在任何位置插入或删除都很快 forwa...
 • jxhaha
 • jxhaha
 • 2017年10月31日 17:28
 • 32

C++ STL中迭代器介绍

迭代器        迭代器提供对一个容器中的对象的访问方法,并且定义了容器中对象的范围。迭代器就如同一个指针。事实上,C++的指针也是一种迭代器。但是,迭代器不仅仅是指针,因此你不能认为他们一...
 • Augusdi
 • Augusdi
 • 2011年07月09日 16:28
 • 1149
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:C++中STL迭代器的种类和简介
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)