UDP 多线程服务端 和 简单客户端

338人阅读 评论(0) 收藏 举报

UDP 多线程服务端 和 简单客户端

转载自:http://cuisuqiang.iteye.com/blog/1726644

首先来了解UDP协议的几个特性
(1)UDP是一个无连接协议,传输数据之前源端和终端不建立连接,当UDP它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据,并尽可能快地把它扔到网络上。在发送端,UDP传送数据的速度仅仅是受应用程序生成数据的速度、计算机的能力和传输带宽的限制;在接收端,UDP把每个消息段放在队列中,应用程序每次从队列中读一个消息段。
(2) 由于传输数据不建立连接,因此也就不需要维护连接状态,包括收发状态等,因此一台服务机可同时向多个客户机传输相同的消息。
(3) UDP信息包的标题很短,只有8个字节,相对于TCP的20个字节信息包的额外开销很小。
(4) 吞吐量不受拥挤控制算法的调节,只受应用软件生成数据的速率、传输带宽、源端和终端主机性能的限制。 (5)UDP使用尽最大努力交付,即不保证可靠交付,因此主机不需要维持复杂的链接状态表(这里面有许多参数)。 (6)UDP是面向报文的。发送方的UDP对应用程序交下来的报文,在添加首部后就向下交付给IP层。既不拆分,也不合并,而是保留这些报文的边界,因此,应用程序需要选择合适的报文大小。

 

UDP是无状态的,之前的做的TCP接到客户端请求后马上做一个线程,将连接对象传递进去进行处理!

但是UDP的话是没有连接对象的,只要消息包的概念!

这就好像两个人在一条河边干活,TCP是架桥搬运货物,而UDP是直接把货物仍过去了,至于货物是否到达只能通过对岸的人喊一声收到了!

 

这里我模拟的时候收到的消息包就直接做一个线程进行处理了,理想的话应该是根据客户端的地址来创建线程!

这样的话就好像每个客户端都有自己的链路了一样,总服务端服务收包,然后根据包是给谁的就扔给某线程去处理!这和快递公司的处理流程差不多,总站是总服务端,而快递员是子服务端!

 

来看一下代码:

Java代码  收藏代码
 1. package udpUpload;  
 2. import java.io.IOException;  
 3. import java.net.DatagramPacket;  
 4. import java.net.DatagramSocket;  
 5. import java.net.InetSocketAddress;  
 6. import java.net.SocketException;  
 7. import java.util.Arrays;  
 8. /** 
 9.  * @说明 UDP连接服务端,这里一个包就做一个线程处理 
 10.  * @author 崔素强(http://cuisuqiang.iteye.com/) 
 11.  * @version 1.0 
 12.  * @since 
 13.  */  
 14. public class UdpService {  
 15.     public static void main(String[] args) {  
 16.         try {  
 17.             init();  
 18.             while(true){  
 19.                 try {  
 20.                     byte[] buffer = new byte[1024 * 64]; // 缓冲区  
 21.                     DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);  
 22.                     receive(packet);  
 23.                     new Thread(new ServiceImpl(packet)).start();  
 24.                 } catch (Exception e) {  
 25.                 }  
 26.                 Thread.sleep(1 * 1000);  
 27.             }  
 28.         } catch (Exception e) {  
 29.             e.printStackTrace();  
 30.         }  
 31.     }  
 32.     /** 
 33.      * 接收数据包,该方法会造成线程阻塞 
 34.      * @return 
 35.      * @throws Exception  
 36.      * @throws IOException 
 37.      */  
 38.     public static DatagramPacket receive(DatagramPacket packet) throws Exception {  
 39.         try {  
 40.             datagramSocket.receive(packet);  
 41.             return packet;  
 42.         } catch (Exception e) {  
 43.             throw e;  
 44.         }  
 45.     }  
 46.     /** 
 47.      * 将响应包发送给请求端 
 48.      * @param bt 
 49.      * @throws IOException 
 50.      */  
 51.     public static void response(DatagramPacket packet) {  
 52.         try {  
 53.             datagramSocket.send(packet);  
 54.         } catch (Exception e) {  
 55.             e.printStackTrace();  
 56.         }  
 57.     }  
 58.     /** 
 59.      * 初始化连接 
 60.      * @throws SocketException 
 61.      */  
 62.     public static void init(){  
 63.         try {  
 64.             socketAddress = new InetSocketAddress("localhost"2233);  
 65.             datagramSocket = new DatagramSocket(socketAddress);  
 66.             datagramSocket.setSoTimeout(5 * 1000);  
 67.             System.out.println("服务端已经启动");  
 68.         } catch (Exception e) {  
 69.             datagramSocket = null;  
 70.             System.err.println("服务端启动失败");  
 71.             e.printStackTrace();  
 72.         }  
 73.     }  
 74.     private static InetSocketAddress socketAddress = null// 服务监听个地址  
 75.     private static DatagramSocket datagramSocket = null// 连接对象  
 76. }  
 77. /** 
 78.  * @说明 打印收到的数据包,并且将数据原封返回,中间设置休眠表示执行耗时 
 79.  * @author 崔素强(http://cuisuqiang.iteye.com/) 
 80.  * @version 1.0 
 81.  * @since 
 82.  */  
 83. class ServiceImpl implements Runnable {  
 84.     private DatagramPacket packet;  
 85.     public ServiceImpl(DatagramPacket packet){  
 86.         this.packet = packet;  
 87.     }  
 88.     public void run() {  
 89.         try {  
 90.             byte[] bt = new byte[packet.getLength()];  
 91.             System.arraycopy(packet.getData(), 0, bt, 0, packet.getLength());  
 92.             System.out.println(packet.getAddress().getHostAddress() + ":" + packet.getPort() + ":" + Arrays.toString(bt));  
 93.             Thread.sleep(5 * 1000); // 5秒才返回,标识服务端在处理数据  
 94.             // 设置回复的数据,原数据返回,以便客户端知道是那个客户端发送的数据  
 95.             packet.setData(bt);  
 96.             UdpService.response(packet);  
 97.         } catch (Exception e) {  
 98.             e.printStackTrace();  
 99.         }  
 100.     }  
 101. }   

 

这里子服务端中间停留了五秒钟,这是模拟程序正在处理,处理完毕后再拿一些数据通过总服务端连接对象仍出去!

因为消息包内是包含客户端连接进来时的连接信息的,所以这里只需要设置要回复的数据即可!

 

我们再来看一下客户端,为了更形象模拟多客户访问的场景,这里客户端是一些子线程来完成,每个线程都有自己的连接对象,IP 一样但是端口不一样!

来看一下代码:

Java代码  收藏代码
 1. package udpUpload;  
 2. import java.io.IOException;  
 3. import java.net.DatagramPacket;  
 4. import java.net.DatagramSocket;  
 5. import java.net.InetAddress;  
 6. import java.net.SocketException;  
 7. import java.util.Arrays;  
 8. import java.util.Random;  
 9. import java.util.UUID;  
 10. /** 
 11.  * @说明 UDP连接客户端 
 12.  * @author 崔素强(http://cuisuqiang.iteye.com/) 
 13.  * @version 1.0 
 14.  * @since 
 15.  */  
 16. public class UdpClient {  
 17.     public static void main(String[] args) {  
 18.         try {  
 19.             for(int i=0;i<5;i++){  
 20.                 new Thread(new ClientImpl()).start();  
 21.             }  
 22.         } catch (Exception e) {  
 23.             e.printStackTrace();  
 24.         }  
 25.     }  
 26. }  
 27. /** 
 28.  * @说明 线程创建自己的UDP连接,端口动态,发送一组数据然后接收服务端返回 
 29.  * @author 崔素强(http://cuisuqiang.iteye.com/) 
 30.  * @version 1.0 
 31.  * @since 
 32.  */  
 33. class ClientImpl implements Runnable{  
 34.     private Random random = new Random();  
 35.     private String uuid = UUID.randomUUID().toString();  
 36.     public void run() {  
 37.         try {  
 38.             init();  
 39.             byte[] buffer = new byte[1024 * 64]; // 缓冲区  
 40.             // 发送随机的数据  
 41.             byte[] btSend = new byte[]{(byte)random.nextInt(127), (byte)random.nextInt(127), (byte)random.nextInt(127)};  
 42.             DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buffer, buffer.length, InetAddress.getByName("localhost"), 2233);  
 43.             packet.setData(btSend);  
 44.             System.out.println(uuid + ":发送:" + Arrays.toString(btSend));  
 45.             try {  
 46.                 sendDate(packet);  
 47.             } catch(Exception e){  
 48.                 e.printStackTrace();  
 49.             }  
 50.             receive(packet);  
 51.             byte[] bt = new byte[packet.getLength()];  
 52.             System.arraycopy(packet.getData(), 0, bt, 0, packet.getLength());  
 53.             if(null != bt && bt.length > 0){  
 54.                 System.out.println(uuid + ":收到:" + Arrays.toString(bt));  
 55.             }  
 56.             Thread.sleep(1 * 1000);  
 57.         } catch (Exception e) {  
 58.             e.printStackTrace();  
 59.         }  
 60.     }  
 61.     /** 
 62.      * 接收数据包,该方法会造成线程阻塞 
 63.      * @return 
 64.      * @throws IOException 
 65.      */  
 66.     public void receive(DatagramPacket packet) throws Exception {  
 67.         try {  
 68.             datagramSocket.receive(packet);  
 69.         } catch (Exception e) {  
 70.             throw e;  
 71.         }  
 72.     }  
 73.     /** 
 74.      * 发送数据包到指定地点 
 75.      * @param bt 
 76.      * @throws IOException 
 77.      */  
 78.     public void sendDate(DatagramPacket packet) {  
 79.         try {  
 80.             datagramSocket.send(packet);  
 81.         } catch (Exception e) {  
 82.             e.printStackTrace();  
 83.         }  
 84.     }  
 85.     /** 
 86.      * 初始化客户端连接 
 87.      * @throws SocketException 
 88.      */  
 89.     public void init() throws SocketException{  
 90.         try {  
 91.             datagramSocket = new DatagramSocket(random.nextInt(9999));  
 92.             datagramSocket.setSoTimeout(10 * 1000);  
 93.             System.out.println("客户端启动成功");  
 94.         } catch (Exception e) {  
 95.             datagramSocket = null;  
 96.             System.out.println("客户端启动失败");  
 97.             e.printStackTrace();  
 98.         }  
 99.     }  
 100.     private DatagramSocket datagramSocket = null// 连接对象  
 101. }  

 

先运行服务端,然后运行客户端,来看一下打印信息:

服务端:

Java代码  收藏代码
 1. 服务端已经启动  
 2. 127.0.0.1381:[5651]  
 3. 127.0.0.11569:[4543124]  
 4. 127.0.0.19969:[3697117]  
 5. 127.0.0.19937:[211080]  
 6. 127.0.0.13420:[481980]  

 

客户端:

Java代码  收藏代码
 1. 客户端启动成功  
 2. 客户端启动成功  
 3. 客户端启动成功  
 4. 客户端启动成功  
 5. 客户端启动成功  
 6. 6d62c2ae-e693-4e35-a295-9a385244cbf0:发送:[5651]  
 7. 49fa0ae9-59c3-4db9-97e7-930d9ada50fb:发送:[4543124]  
 8. 3338ddd0-dfa1-4001-80b1-8e663f7d502f:发送:[3697117]  
 9. 7b7fc365-e865-4b7c-bd8e-22a5ea095516:发送:[211080]  
 10. 53f2c5fc-3194-4e90-9c47-dbcbdef0ccc4:发送:[481980]  
 11. 6d62c2ae-e693-4e35-a295-9a385244cbf0:收到:[5651]  
 12. 49fa0ae9-59c3-4db9-97e7-930d9ada50fb:收到:[4543124]  
 13. 3338ddd0-dfa1-4001-80b1-8e663f7d502f:收到:[3697117]  
 14. 7b7fc365-e865-4b7c-bd8e-22a5ea095516:收到:[211080]  
 15. 53f2c5fc-3194-4e90-9c47-dbcbdef0ccc4:收到:[481980]  

 

请您到ITEYE网站看原创,谢谢!

http://cuisuqiang.iteye.com/ !  

自建博客地址:http://www.javacui.com/ ,内容与ITEYE同步!

 

可以看到,客户端同时启动了五个端口与服务端通信!

服务端也收到了来自不同客户端的消息!

查看评论

Java简单实现UDP服务端和客户端的通信

UDP是无状态的传输层协议,如果对数据的要求不高完全可以使用UDP协议,减少资源的浪费,UDP不保证数据的可靠性,常见的QQ通讯工具是使用UDP协议的,只是在应用层的基础上保证QQ消息的不丢失,并不是...
 • yang1464657625
 • yang1464657625
 • 2016年12月20日 14:01
 • 1169

linux网络编程之用socket实现简单客户端和服务端的通信(基于UDP)

1、sendto和recvfrom函数介绍 sendto(经socket传送数据) 相关函数 send , sendmsg,recv , recvfrom , socket 表头文...
 • u011068702
 • u011068702
 • 2017年02月23日 21:13
 • 2421

Java多线程UDP客户端与服务器间使用Socket通信

下面是一个简单的UDP Socket通信的例子,使用到了多线程 UDP协议的特点:无连接、不可靠、无序,所以是有可能出现丢包的情况的。 过程如下: 服务器端 创建...
 • wbuhuibiandaima
 • wbuhuibiandaima
 • 2016年03月10日 17:35
 • 743

C语言实现简单UDP协议服务端

一、源代码#include #include #include #include #include //#include #includestatic void usage(const char * ...
 • wangqiao0912
 • wangqiao0912
 • 2017年06月26日 13:57
 • 537

UDP简单实现并发服务器和客户端简单通信

以下程序均未做错误处理,以后有时间一定补上 客户端 #include #include #include #include #include int main(int argc,cha...
 • goodman_lqifei
 • goodman_lqifei
 • 2016年12月05日 22:20
 • 708

windows Socket编程之UDP的服务端和客户端

上一篇讲了TCP的服务端和客户端,本篇文章来介绍一下UDP的服务端和客户端。 相比TCP来说,UDP相对比较简单,刚开始的时候,和TCP一样都需要先进行网络环境的初始化,即调用WSAStartup函数...
 • Timmiy
 • Timmiy
 • 2016年07月24日 22:45
 • 6577

基于UDP的服务器端和客户端

前面的文章中我们给出了几个TCP的例子,对于UDP而言,只要能理解前面的内容,实现并非难事。 UDP中的服务器端和客户端没有连接 UDP不像TCP,无需在连接状态下交换数据,因此基于UDP的服...
 • softn
 • softn
 • 2016年06月02日 08:07
 • 3416

c# UDP(udpclient)客户端和服务端有何区别?

c# UDP(udpclient)客户端和服务端有何区别? 我用udpclient类写出来的client和server一模一样,难道udp不分客户端和服务端?听懂没,我的意思是比如tcp的服务端需...
 • u011555996
 • u011555996
 • 2016年11月12日 14:26
 • 1241

基于udp的socket编程小例子之使用多线程进行通信

package udpDemo; import java.io.BufferedReader; import java.io.IOException; import java.io.InputStr...
 • leixingbang1989
 • leixingbang1989
 • 2015年10月28日 16:52
 • 1245

UDP 多线程服务端 和 简单客户端

首先来了解UDP协议的几个特性 (1)UDP是一个无连接协议,传输数据之前源端和终端不建立连接,当UDP它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据,并尽可能快地把它扔到网络上。在发送端,UDP传送数...
 • no_mame
 • no_mame
 • 2013年12月08日 14:00
 • 958
  个人资料
  等级:
  访问量: 6187
  积分: 107
  排名: 124万+
  文章分类