poj 3432 --直接看上一篇2002吧。

原创 2012年03月22日 22:25:05

同一个题目,不一样的形式,见上一篇2002的分析:

#include <iostream>
using namespace std;

struct Node
{
	int x,y;
	Node * next;
}node[40001];

int n;
int cod[2005][2];
int Find(int x, int y)
{
	int key = (x * x + y * y) % 40001;
	Node *tmp = &node[key];
	while (tmp->next != NULL)
	{
		tmp = tmp->next;
		if (tmp->x == x && tmp->y == y)
		{
			return 1;
		}
	}
	return 0;
}
int main()
{
	while (scanf("%d", &n) != EOF/*&& n*/)
	{
		memset(node, 0, sizeof(node));
		Node * point;
		for (int i = 1; i <= n; ++ i) 
		{
			point = new Node;
			scanf("%d %d", &cod[i][0], &cod[i][1]);
			point->x = cod[i][0];
			point->y = cod[i][1];
			point->next = NULL;

			int key = (cod[i][0] * cod[i][0] + cod[i][1] * cod[i][1]) % 40001;
			Node *tmp = &node[key];
			while (tmp->next != NULL)
			{
				tmp = tmp->next;
			}
			tmp->next = point;
		}

		int ans = 0;
		int x1,y1,x2,y2;
		for (int i = 1; i < n; ++ i)
		{
			for (int j = i + 1; j <= n; ++ j)
			{
				//two points on one side
				x1 = cod[i][0] + (cod[i][1] - cod[j][1]);
				y1 = cod[i][1] - (cod[i][0] - cod[j][0]);
				x2 = cod[j][0] + (cod[i][1] - cod[j][1]);
				y2 = cod[j][1] - (cod[i][0] - cod[j][0]);
				if (Find(x1,y1) && Find(x2,y2))
				{
					ans ++;
				}
				//
				x1 = cod[i][0] - (cod[i][1] - cod[j][1]);
				y1 = cod[i][1] + (cod[i][0] - cod[j][0]);
				x2 = cod[j][0] - (cod[i][1] - cod[j][1]);
				y2 = cod[j][1] + (cod[i][0] - cod[j][0]);
				if (Find(x1,y1) && Find(x2,y2))
				{
					ans ++;
				}
			}
		}
		printf("%d\n", ans / 4);
	}
	return 0;
}


版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

相关文章推荐

POJ-2002,3432(搜点,hash或二分)

hash版本,ans/2是因为如(0,0),(0,3),(3,0),(3,3) (0,0)(0,3)和(0,3)(3,3)都满足,但只有一个正方形: #define N 2001 #define ...

POJ2002&&POJ3432 Squares(二分||hash)

题意: 给出一系列坐标,求最多可以组成多少个正方形 要点: 可以用二分或者哈希,哈希我不会,以后学一下。二分比较简单,以两个点作为参考边,可以通过全等三角形得出剩下两个点的坐标。然后二分查找是否存在即...

POJ3432-Count Squares

POJ3432-Count Squares

转载请注明出处:優YoU http://user.qzone.qq.com/289065406/blog/1304781008 POJ2002的山寨题,把数据规模从2002的 n=1000修改为n=...

初学设计模式(3)-----单例模式(在研究单例的线程安全问题时,发现一篇很全面的文章,直接转了)

单例模式最要关心的则是对象创建的次数以及何时被创建。  Singleton模式可以是很简单的,它的全部只需要一个类就可以完成(看看这章可怜的UML图)。但是如果在“对象创建的次数以及何时被创建”...

Markup.h 和 Markup.cpp 文件(下一篇)内容,直接复制创建就行了

Markup.h文件 // Markup.h: interface for the CMarkup class. // // Markup Release 11.5 // Copyright ...

POJ 2002 Squares

这题的题意是这样的: 有一堆平面散点集,任取四个点,求能组成正方形的不同组合方式有多少。 相同的四个点,不同顺序构成的正方形视为同一正方形。 解题思想: 建立点的哈希表,枚举任意两点,计算出符合...

poj2002 Squares--哈希表

原题链接:http://poj.org/problem?id=2002 一:原题内容 Description A square is a 4-sided polygon whose sides...

poj_2002

源链接:http://poj.org/problem?id=2002 题目大意就是给出n个二维平面上的坐标,求出这n个坐标最多能够构成多少个正方形。 通过n最大为1000可以推测,应该是n^2左右...

poj 2002 正方形个数 (对点的hash 存储)

poj 2002 Squares题意: 给定N个点,求出这些点一共可以构成多少个正方形。 分析: 若正方形为ABCD,A坐标为(x1, y1),B坐标为(x2, y2),则很容易可以推出C和D...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:深度学习:神经网络中的前向传播和反向传播算法推导
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)