poj 3432 --直接看上一篇2002吧。

原创 2012年03月22日 22:25:05

同一个题目,不一样的形式,见上一篇2002的分析:

#include <iostream>
using namespace std;

struct Node
{
	int x,y;
	Node * next;
}node[40001];

int n;
int cod[2005][2];
int Find(int x, int y)
{
	int key = (x * x + y * y) % 40001;
	Node *tmp = &node[key];
	while (tmp->next != NULL)
	{
		tmp = tmp->next;
		if (tmp->x == x && tmp->y == y)
		{
			return 1;
		}
	}
	return 0;
}
int main()
{
	while (scanf("%d", &n) != EOF/*&& n*/)
	{
		memset(node, 0, sizeof(node));
		Node * point;
		for (int i = 1; i <= n; ++ i) 
		{
			point = new Node;
			scanf("%d %d", &cod[i][0], &cod[i][1]);
			point->x = cod[i][0];
			point->y = cod[i][1];
			point->next = NULL;

			int key = (cod[i][0] * cod[i][0] + cod[i][1] * cod[i][1]) % 40001;
			Node *tmp = &node[key];
			while (tmp->next != NULL)
			{
				tmp = tmp->next;
			}
			tmp->next = point;
		}

		int ans = 0;
		int x1,y1,x2,y2;
		for (int i = 1; i < n; ++ i)
		{
			for (int j = i + 1; j <= n; ++ j)
			{
				//two points on one side
				x1 = cod[i][0] + (cod[i][1] - cod[j][1]);
				y1 = cod[i][1] - (cod[i][0] - cod[j][0]);
				x2 = cod[j][0] + (cod[i][1] - cod[j][1]);
				y2 = cod[j][1] - (cod[i][0] - cod[j][0]);
				if (Find(x1,y1) && Find(x2,y2))
				{
					ans ++;
				}
				//
				x1 = cod[i][0] - (cod[i][1] - cod[j][1]);
				y1 = cod[i][1] + (cod[i][0] - cod[j][0]);
				x2 = cod[j][0] - (cod[i][1] - cod[j][1]);
				y2 = cod[j][1] + (cod[i][0] - cod[j][0]);
				if (Find(x1,y1) && Find(x2,y2))
				{
					ans ++;
				}
			}
		}
		printf("%d\n", ans / 4);
	}
	return 0;
}


版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

POJ-2002,3432(搜点,hash或二分)

hash版本,ans/2是因为如(0,0),(0,3),(3,0),(3,3) (0,0)(0,3)和(0,3)(3,3)都满足,但只有一个正方形: #define N 2001 #define ...

POJ2002&&POJ3432 Squares(二分||hash)

题意: 给出一系列坐标,求最多可以组成多少个正方形 要点: 可以用二分或者哈希,哈希我不会,以后学一下。二分比较简单,以两个点作为参考边,可以通过全等三角形得出剩下两个点的坐标。然后二分查找是否存在即...

POJ3432-Count Squares

 • 2011年07月31日 00:08
 • 6KB
 • 下载

POJ3432-Count Squares

转载请注明出处:優YoU http://user.qzone.qq.com/289065406/blog/1304781008 POJ2002的山寨题,把数据规模从2002的 n=1000修改为n=...

POJ2002 正方形的个数(二维点的哈希)

给定N个点,求出这些点一共可以构成多少个正方形。 若正方形为ABCD,A坐标为(x1, y1),B坐标为(x2, y2),则很容易可以推出C和D的坐标。对于特定的A和B坐标,C和D可以在线段AB的左...

POJ2002-Squares

转载请注明出处:優YoU  http://user.qzone.qq.com/289065406/blog/1304779855   大致题意: 有一堆平面散点集,任取四个点,求能组成正方形...

poj-2002 Squares

Squares Time Limit: 3500MS   Memory Limit: 65536K Total Submissions: 11102   Accep...

POJ 2002 Squares (Hash)

题意:给你二维平面点集 让你找出其中能组成多少个正方形 思路:对每一个点进行哈希 枚举两个点做为正方形的一条边 然后再求另外两个点 看看原点集中是否存在这两个点 由于枚举的是每条边 则一个正方形会被...
 • s_h_r
 • s_h_r
 • 2015年06月16日 13:10
 • 208

POJ 2002 二分求解

题意:给出平面上n个点的坐标,求这些点所能组成的正方形的个数。   思路:对n个点排序后,枚举对角线,计算出另外对角的坐标,二分查找它们是否在这n个点中,如果都在,则计数器增1。   利用三角...
 • zgkdzw
 • zgkdzw
 • 2013年04月16日 22:31
 • 585

poj-2002-Squares--二分

确定两点(a,b),(c,b)..可确定另外两点,使之组成正方形 大概如上图所示,可得另外两点坐标 x1=a+b-d; y1=b+c-a; x2=c+b-d; y2=d+c-a; ...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:poj 3432 --直接看上一篇2002吧。
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)