BitTorrent种子文件的解析+(2)

转载 2011年10月12日 17:01:35
//sha1.c  info_hash
#include <string.h>

#include "sha1.h"

#define rol(value, bits) (((value) << (bits)) | ((value) >> (32 - (bits))))

/* blk0() and blk() perform the initial expand. */
/* I got the idea of expanding during the round function from SSLeay */
#if (defined(BYTE_ORDER) && BYTE_ORDER==LITTLE_ENDIAN) || (!defined(BYTE_ORDER) && defined(LITTLE_ENDIAN))
#define blk0(i) (block->l[i] = (rol(block->l[i],24)&0xFF00FF00) \
  |(rol(block->l[i],8)&0x00FF00FF))
#else
#define blk0(i) block->l[i]
#endif
#define blk(i) (block->l[i&15] = rol(block->l[(i+13)&15]^block->l[(i+8)&15] \
  ^block->l[(i+2)&15]^block->l[i&15],1))

/* (R0+R1), R2, R3, R4 are the different operations used in SHA1 */
#define R0(v,w,x,y,z,i) z+=((w&(x^y))^y)+blk0(i)+0x5A827999+rol(v,5);w=rol(w,30);
#define R1(v,w,x,y,z,i) z+=((w&(x^y))^y)+blk(i)+0x5A827999+rol(v,5);w=rol(w,30);
#define R2(v,w,x,y,z,i) z+=(w^x^y)+blk(i)+0x6ED9EBA1+rol(v,5);w=rol(w,30);
#define R3(v,w,x,y,z,i) z+=(((w|x)&y)|(w&x))+blk(i)+0x8F1BBCDC+rol(v,5);w=rol(w,30);
#define R4(v,w,x,y,z,i) z+=(w^x^y)+blk(i)+0xCA62C1D6+rol(v,5);w=rol(w,30);


/* Hash a single 512-bit block. This is the core of the algorithm. */

void SHA1Transform(unsigned long state[5], unsigned char buffer[64])
{
unsigned long a, b, c, d, e;
typedef union {
  unsigned char c[64];
  unsigned long l[16];
} CHAR64LONG16;
CHAR64LONG16* block;
#ifdef SHA1HANDSOFF
static unsigned char workspace[64];
  block = (CHAR64LONG16*)workspace;
  memcpy(block, buffer, 64);
#else
  block = (CHAR64LONG16*)buffer;
#endif
  /* Copy context->state[] to working vars */
  a = state[0];
  b = state[1];
  c = state[2];
  d = state[3];
  e = state[4];
  /* 4 rounds of 20 operations each. Loop unrolled. */
  R0(a,b,c,d,e, 0); R0(e,a,b,c,d, 1); R0(d,e,a,b,c, 2); R0(c,d,e,a,b, 3);
  R0(b,c,d,e,a, 4); R0(a,b,c,d,e, 5); R0(e,a,b,c,d, 6); R0(d,e,a,b,c, 7);
  R0(c,d,e,a,b, 8); R0(b,c,d,e,a, 9); R0(a,b,c,d,e,10); R0(e,a,b,c,d,11);
  R0(d,e,a,b,c,12); R0(c,d,e,a,b,13); R0(b,c,d,e,a,14); R0(a,b,c,d,e,15);
  R1(e,a,b,c,d,16); R1(d,e,a,b,c,17); R1(c,d,e,a,b,18); R1(b,c,d,e,a,19);
  R2(a,b,c,d,e,20); R2(e,a,b,c,d,21); R2(d,e,a,b,c,22); R2(c,d,e,a,b,23);
  R2(b,c,d,e,a,24); R2(a,b,c,d,e,25); R2(e,a,b,c,d,26); R2(d,e,a,b,c,27);
  R2(c,d,e,a,b,28); R2(b,c,d,e,a,29); R2(a,b,c,d,e,30); R2(e,a,b,c,d,31);
  R2(d,e,a,b,c,32); R2(c,d,e,a,b,33); R2(b,c,d,e,a,34); R2(a,b,c,d,e,35);
  R2(e,a,b,c,d,36); R2(d,e,a,b,c,37); R2(c,d,e,a,b,38); R2(b,c,d,e,a,39);
  R3(a,b,c,d,e,40); R3(e,a,b,c,d,41); R3(d,e,a,b,c,42); R3(c,d,e,a,b,43);
  R3(b,c,d,e,a,44); R3(a,b,c,d,e,45); R3(e,a,b,c,d,46); R3(d,e,a,b,c,47);
  R3(c,d,e,a,b,48); R3(b,c,d,e,a,49); R3(a,b,c,d,e,50); R3(e,a,b,c,d,51);
  R3(d,e,a,b,c,52); R3(c,d,e,a,b,53); R3(b,c,d,e,a,54); R3(a,b,c,d,e,55);
  R3(e,a,b,c,d,56); R3(d,e,a,b,c,57); R3(c,d,e,a,b,58); R3(b,c,d,e,a,59);
  R4(a,b,c,d,e,60); R4(e,a,b,c,d,61); R4(d,e,a,b,c,62); R4(c,d,e,a,b,63);
  R4(b,c,d,e,a,64); R4(a,b,c,d,e,65); R4(e,a,b,c,d,66); R4(d,e,a,b,c,67);
  R4(c,d,e,a,b,68); R4(b,c,d,e,a,69); R4(a,b,c,d,e,70); R4(e,a,b,c,d,71);
  R4(d,e,a,b,c,72); R4(c,d,e,a,b,73); R4(b,c,d,e,a,74); R4(a,b,c,d,e,75);
  R4(e,a,b,c,d,76); R4(d,e,a,b,c,77); R4(c,d,e,a,b,78); R4(b,c,d,e,a,79);
  /* Add the working vars back into context.state[] */
  state[0] += a;
  state[1] += b;
  state[2] += c;
  state[3] += d;
  state[4] += e;
  /* Wipe variables */
  a = b = c = d = e = 0;
}


/* SHA1Init - Initialize new context */

void SHA1Init(SHA1_CTX* context)
{
  /* SHA1 initialization constants */
  context->state[0] = 0x67452301;
  context->state[1] = 0xEFCDAB89;
  context->state[2] = 0x98BADCFE;
  context->state[3] = 0x10325476;
  context->state[4] = 0xC3D2E1F0;
  context->count[0] = context->count[1] = 0;
}


/* Run your data through this. */

void SHA1Update(SHA1_CTX* context, unsigned char* data, unsigned int len)
{
unsigned int i, j;

  j = (context->count[0] >> 3) & 63;
  if ((context->count[0] += len << 3) < (len << 3)) context->count[1]++;
  context->count[1] += (len >> 29);
  if ((j + len) > 63) {
    memcpy(&context->buffer[j], data, (i = 64-j));
    SHA1Transform(context->state, context->buffer);
    for ( ; i + 63 < len; i += 64) {
      SHA1Transform(context->state, &data[i]);
    }
    j = 0;
  }
  else i = 0;
  memcpy(&context->buffer[j], &data[i], len - i);
}


/* Add padding and return the message digest. */

void SHA1Final(unsigned char digest[20], SHA1_CTX* context)
{
unsigned long i, j;
unsigned char finalcount[8];

  for (i = 0; i < 8; i++) {
    finalcount[i] = (unsigned char)((context->count[(i >= 4 ? 0 : 1)]
     >> ((3-(i & 3)) * 8) ) & 255); /* Endian independent */
  }
  SHA1Update(context, (unsigned char *)"\200", 1);
  while ((context->count[0] & 504) != 448) {
    SHA1Update(context, (unsigned char *)"\0", 1);
  }
  SHA1Update(context, finalcount, 8); /* Should cause a SHA1Transform() */
  for (i = 0; i < 20; i++) {
    digest[i] = (unsigned char)
     ((context->state[i>>2] >> ((3-(i & 3)) * 8) ) & 255);
  }
  /* Wipe variables */
  i = j = 0;
  memset(context->buffer, 0, 64);
  memset(context->state, 0, 20);
  memset(context->count, 0, 8);
  memset(&finalcount, 0, 8);
#ifdef SHA1HANDSOFF /* make SHA1Transform overwrite it's own static vars */
  SHA1Transform(context->state, context->buffer);
#endif
}
// sha1.h 
#ifndef SHA1_H
#define SHA1_H

/* 
*  ±ŸÎÄŒþÖеĺ¯ÊýÓÃÓÚ¶ÔÒ»¶ÎÎıŸÊ¹ÓÃsha1Ëã·šŒÆËãÆäHASHÖµ 
* ±ŸÎÄŒþΪ×ÔÓɵĿª·ÅÔŽŽúÂë,¿ÉÒÔÈÎÒâʹÓÃ,ʵÏÖÏžœÚ²»±ØÀí»á,Ö»ÐèʹÓÃŒŽ¿É 
*/ 

/*
SHA-1 in C  By Steve Reid <steve@edmweb.com>  100% Public Domain

Test Vectors (from FIPS PUB 180-1)
"abc"
A9993E36 4706816A BA3E2571 7850C26C 9CD0D89D
"abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq"
84983E44 1C3BD26E BAAE4AA1 F95129E5 E54670F1
A million repetitions of "a"
34AA973C D4C4DAA4 F61EEB2B DBAD2731 6534016F
*/

#include <sys/types.h>

#define SHA1HANDSOFF

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

typedef struct {
  unsigned long state[5];
  unsigned long count[2];
  unsigned char buffer[64];
} SHA1_CTX;

void SHA1Transform(unsigned long state[5], unsigned char buffer[64]);
void SHA1Init(SHA1_CTX* context);
void SHA1Update(SHA1_CTX* context, unsigned char* data, unsigned int len);
void SHA1Final(unsigned char digest[20], SHA1_CTX* context);

#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif

 


//MAKEFILE 文件
parse_metafile: parse_metafile.o sha1.o
    gcc parse_metafile.o sha1.o -o parse_metafile
parse_metafile.o: parse_metafile.c parse_metafile.h sha1.c sha1.h
sha1.o: sha1.c sha1.hdtdlut@dtdlut:~/linux_c_language/chapter13/bittorrent$ make
cc    -c -o parse_metafile.o parse_metafile.c
gcc parse_metafile.o sha1.o -o parse_metafile
dtdlut@dtdlut:~/linux_c_language/chapter13/bittorrent$ ./parse_metafile
metafile size is: 493166
http://bt.sdo.com:80/announce
piece length: 262144
get_pieces ok
file_name:AION_setup_0_9_5_0
file_length: 6459043405
info_hash:44 3d 5b 42 65 ef 55 06 5d 0e 58 09 12 d2 39 b7 e8 0f 9e 8a
peer_id -TT1000- 2122544637结束!
这两天就学了这么点东东,浪费了我一个周六中午才调好,还没睡觉。真崩溃!
万里长征走完了第一步, 往后的路还很长,而且会比现在更加艰难,但我会义无反顾的走下去。
加油吧!A ZA A ZA Fighting!(虽然对韩国人带着一种偏见,讨厌,不过,人家的长处还是要学习的,哈哈,盗用这句话吧!)

Python脚本解析BitTorrent种子文件内容

有很多种子文件,有时候记不清里面都是什么东西,又不想一个一个的拖放到迅雷或BT软件里头看,上网查了一下Python的脚本,自己也稍微修改了一下,代码如下,粘贴到文本编辑器中:保存成py后缀的,直接运行...
 • NickWar
 • NickWar
 • 2009年12月03日 17:25
 • 7467

一个简单的BitTorrent客户端实现(二):种子文件解析及信息保存

关于种子文件BT的种子文件一般是以.torrent作为后缀的。
 • zxywd
 • zxywd
 • 2016年01月26日 10:20
 • 1279

BitTorrent种子文件的解析 (1)

2009-07-11 14:51 LINUX C 编程实战    童永清 (著) chapter 13   BT 下载软件的开发 //parse_metafile.c ...
 • wxl1986622
 • wxl1986622
 • 2012年01月05日 22:16
 • 2469

BitTorrent协议java实现分析

BitTorrent学习最近做的项目里,利用开源的NanoHttpd搭建了嵌入安卓的服务器。最近要做的一部分工作,就是基于BitTorrent协议的WIFI下载实现。协议介绍普通的HTTP/FTP下载...
 • yy254117440
 • yy254117440
 • 2016年04月10日 16:01
 • 9456

BitTorrent种子文件的解析 (2)

2009-07-11 14:52 //sha1.c   info_hash #include #include "sha1.h" #define rol(valu...
 • wxl1986622
 • wxl1986622
 • 2012年01月05日 23:04
 • 1008

初步探讨BitTorrent文件的结构

初步探讨BitTorrent文件的结构 百度百科介绍: torrent文件本质上是文本文件,包含Tracker信息和文件信息两部分。Tracker信息主要是BT下载中需要用到的Track...
 • wing_wuchen
 • wing_wuchen
 • 2017年03月19日 00:36
 • 520

BitTorrent协议分析一

转载说明:原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ab2ba570100y7fv.html   概要介绍2.1 BitTorrent(简称BT)是一个文件...
 • li6322511
 • li6322511
 • 2018年01月08日 12:05
 • 203

Python边学边用--BT客户端实现之BitTorrent文件解析

BitTorrent文件使用bencode编码,其中包括了4种数据类型: 'd' 开头表示是dict类型,'e'表示结束 'l' (小写字母L)开头表示是list类型,'e'表示结束 'i'开头...
 • qinghecaocao
 • qinghecaocao
 • 2012年09月30日 11:20
 • 5467

什么是BitTorrent协议

一般的下载服务器为每一个发出下载请求的用户提供下载服务,而BitTorrent的工作方式与之不同。分配器或文件的持有者将文件发送给其中一名用户,再由这名用户转发给其它用户,用户之间相互转发自己所拥有的...
 • hongchangfirst
 • hongchangfirst
 • 2014年09月09日 12:06
 • 1786

用C语言开发一个BT下载软件(一) ------ BitTorrent协议 -2

与Tracker交互       完成解析种子文件并从中获取Tracker服务器的URL后,即可开始与Tracker进行交互。交互有2个目的: 将自己的下载进度告知给Tracker以便Tracke...
 • str999_cn
 • str999_cn
 • 2017年12月23日 15:31
 • 199
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:BitTorrent种子文件的解析+(2)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)