JS文件Common

if (!objbeforeItem)

  var objbeforeItem=null;
  var objbeforeItembackgroundColor=null;
  var preRow = null; //上一次单击鼠标的对象
}

function MoveOver(CurrentObj)//鼠标放上
{   
 objbeforeItembackgroundColor=CurrentObj.style.backgroundColor;
 CurrentObj.style.cursor="hand";
 CurrentObj.style.backgroundColor="#6699ff";
 objbeforeItem=CurrentObj;
}

function MoveOut(CurrentObj)//鼠标移开
{
 if(objbeforeItem!=preRow)//鼠标移开时判断,单击是否等于当前鼠标所在项
 {    
  objbeforeItem.style.backgroundColor=objbeforeItembackgroundColor;
 }
}

function Onclick(CurrentObj) //鼠标单击时改变颜色

 if(preRow)//判断是否把上一次改变的颜色复位。
 {  
  preRow.style.backgroundColor =objbeforeItembackgroundColor;
 }
 CurrentObj.style.backgroundColor = "#6699ff";
 preRow = CurrentObj;
}


//-------------------------------------------------------------------
// Trim functions
//   Returns string with whitespace trimmed
//-------------------------------------------------------------------
function LTrim(str){
 if (str==null){return null;}
 for(var i=0;str.charAt(i)==" ";i++);
 return str.substring(i,str.length);
 }
function RTrim(str){
 if (str==null){return null;}
 for(var i=str.length-1;str.charAt(i)==" ";i--);
 return str.substring(0,i+1);
 }
function Trim(str){return LTrim(RTrim(str));}
function LTrimAll(str) {
 if (str==null){return str;}
 for (var i=0; str.charAt(i)==" " || str.charAt(i)=="/n" || str.charAt(i)=="/t"; i++);
 return str.substring(i,str.length);
 }
function RTrimAll(str) {
 if (str==null){return str;}
 for (var i=str.length-1; str.charAt(i)==" " || str.charAt(i)=="/n" || str.charAt(i)=="/t"; i--);
 return str.substring(0,i+1);
 }
function TrimAll(str) {
 return LTrimAll(RTrimAll(str));
}

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

悄悄的回来了

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值