HDU - 1312 Red and Black 搜索DFS

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ACMer_QJ/article/details/79965608

找到@,搜索四个方向

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <stack>
#include <set>
#include <map>
using namespace std;
#define ll long long

const int maxn = 21;
int n, m;
char map_[21][21];

int dfs(int i, int j) {
    if (i < 0 || j < 0 || i >= m || j >= n) {
        return 0;
    }
    if (map_[i][j] != '#') {
        map_[i][j] = '#';
        return 1 + dfs(i - 1, j) + dfs(i, j - 1) + dfs(i, j + 1) + dfs(i + 1, j);
    }
    return 0;
}
int main(int argc, char * argv[])
{
    while (~scanf("%d%d", &n, &m), n + m) {
        int x, y;
        for (int i = 0; i < m; i ++) {
            scanf("%s", map_[i]);
            for (int j = 0; j < n; j ++) {
                if (map_[i][j] == '@') {
                    x = i, y = j;
                }
            }
        }
        cout << dfs(x, y) << endl;;
    }
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试